Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5012. Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje, stran 15606.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 11. seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D L O K
spremembah in dopolnitvah odloka o merilih,
kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih
priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
V odloku o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS, št. 86/02) se dopolni 3. člen in se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold ter prosilci iz 3. točke 3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali stacionarni kmečki turizem. Le-tem se priključek izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja prosilce – investitorja, ima upravljalec omrežja pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.”
2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“Uporabniki, lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje, na osnovi vloge o obročnem plačevanju, skleneta uporabnik in izvajalec javne službe posebno pogodbo v kateri določita število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje.”
3. člen
7. člen se spremeni in se glasi:
“Uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga skladno odloku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Uradni list RS, št. 99/99) v določenem deležu sofinancirali občani in Občina Prebold, je dolžan za pridobitev soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje predhodno plačati svoj delež sovlaganja in na osnovi tega pridobiti pozitivno mnenje Občine Prebold. Šele na podlagi tega pozitivnega mnenja lahko pridobi soglasje od upravljalca javnega vodovodnega omrežja.”
4. člen
V 14. členu se besedi “žiro račun” črtata in nadomestita z besedami “ transakcijski račun”.
5. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
“Vsem pravnim osebam, ki v svojem soglasju za priklop na vodovodno omrežje nimajo omejitve količine, upravljalec javnega vodovoda izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun omejitve je povprečje porabljene pitne vode v zadnjih petih letih, ali pa povprečna letna poraba pitne vode v zadnjih petih letih, če je ta bolj ugodna.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/011/2003-01
Prebold, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost