Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5015. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2003, stran 15610.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 8. redni seji dne sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2003 (Uradni list RS, št. 5/03) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Proračun leta 2003
------------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              601,300.00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   236,680.000
70   DAVČNI PRIHODKI                    193,140.000
    700 Davki na dohodek na dobiček            136,560.000
    703 Davki na premoženje                18,105.000
    704 Domači davki na blago in storitve         38,475.000
    706 Drugi davki
71   NEDAVČNI PRIHODKI                   43,540.000
    710 Udeležbe na dobičku in dohodki
    od premoženja                      7,225.000
    711 Takse in pristojbine                2,000.000
    712 Denarne kazni                     115.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         150.000
    714 Drugi nedavčni prihodki              34,050.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  11,950.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        7,200.000
    721 Prihodki od prodaje zalog
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja              4,750.000
73   PREJETE DONACIJE                    15,100.000
    730 Prejete donacije iz domačih virov         15,100.000
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                  337,570.000
    740 transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij               337,570.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               593,720.000
40   TEKOČI ODHODKI                    126,665.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         33,365.000
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                   4,555.000
    402 Izdatki za blago in storitve            85,285.000
    403 Plačila domačih obresti               1,950.000
    409 Rezerve                       1,510.000
41   TEKOČI TRANSFERI                   182,150.000
    410 Subvencije                     12,480.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                   107,180.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                      29,795.000
    413 Drugi tekoči domači transferi           32,695.000
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI                 248,435.000
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        248,435.000
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                36,470.000
    430 Investicijski transferi              36,470.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               7,580.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                   –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  –
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)                      120.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV                             120.000
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        120.000
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                  –120.000
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        –
50   ZADOLŽEVANJE                          –
    500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)                  7,460.000
55   ODPLAČILA DOLGA                     7,460.000
    550 Odplačila domačega dolga              7,460.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                       –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             –7,460.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                –7,580.000
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 1,500.000 tolarjev.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-03/2002-16
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost