Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4601. Odlok o ustanovitvi Sveta za sistem plač v javnem sektorju (OdSSPJS)

Sklepi

4597. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4598. Sklep o spremembi odloka o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
4599. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču
4600. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando

Drugi akti

4602. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4603. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4604. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4605. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4606. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4607. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4665. Uredba o dopolnitvi uredbe o pogojih, pod katerimi je potrebno plačila in prejemke davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah ter o načinu poročanja bank in hranilnic

Sklepi

4666. Sklep o opustitvi nadomeščenega dela državne ceste in prenosu med občinske ceste

MINISTRSTVA

4608. Pravilnik o vrstah kmetijskih rastlin, količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja
4609. Pravilnik o spremembi pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
4610. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4611. Seznam zdravil, za katera je od 20. 7. 2002 do 18. 10. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
4612. Seznam zdravil, za katera je bilo od 20. 7. 2002 do 18. 10. 2002 izdano dovoljenje za promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4613. Sklep o kontnem okviru za zavarovalnice - SKL2002
4614. Tarifni pravilnik o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja

OBČINE

Beltinci

4615. Sklep o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci za leto 2002
4616. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Beltinci
4617. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Bled

4618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002
4619. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled

Brežice

4620. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4621. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Brežice

Cerkno

4622. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno

Dobje

4623. Odlok o gospodarskih javnih službah

Dobrna

4624. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova)

Dolenjske Toplice

4625. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Dolenjske Toplice

Jesenice

4626. Pravilnik o določanju nagrad predsednikom in članom svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
4627. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov

Lendava

4628. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Lendava

Litija

4629. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija
4630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija

Ljubljana

4631. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

4632. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Loški Potok
4633. Sklep o izvajanju javne službe

Markovci

4634. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci

Mirna Peč

4635. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mirna Peč

Novo mesto

4636. Odlok o zazidalnem načrtu Adria
4637. Odlok o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
4638. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Mestni občini Novo mesto
4639. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Novo mesto
4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izvenmestnega jedra) in predmestna središča
4641. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
4642. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
4643. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto
4644. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998 in 1999
4645. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel

Osilnica

4646. Odlok o spremembi proračuna Občine Osilnica za leto 2002

Puconci

4647. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci

Rogašovci

4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002

Slovenska Bistrica

4649. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro

Sveti Jurij ob Ščavnici

4650. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Šalovci

4651. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šalovci
4652. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Šentjur

4653. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja

Škofja Loka

4654. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice Reteče

Tišina

4655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2002
4656. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Tišina

Vodice

4657. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2002

Vojnik

4658. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2002
4659. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4660. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Socka
4661. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Vojnik cona 7
4662. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta URŠT I

Žalec

4663. Sklep o razrešitvi in imenovanju občinske volilne komisije
4664. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2124/5 k. o. Zabukovica

POPRAVKI

1. Popravek v zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (RZ99)
2. Preklic predpisa: programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice in programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 24 Rakitna
3. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad (Celje)
4. Popravek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2001
5. Preklic odloka o vodovarstvenih območjih vodnih virov na območju Občine Kuzma
6. Popravek sklepa o imenovanju komisije za pripravo volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti (Kuzma)
7. Popravek sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve članov Občinskega sveta občine Kuzma
8. Popravek odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
9. Popravek odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofja Loka
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti