Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4646. Odlok o spremembi proračuna Občine Osilnica za leto 2002, stran 10194.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 19. redni seji dne 18. 10. 2002 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembi proračuna Občine Osilnica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Splošni del proračuna Občine Osilnica za leto 2002 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov    Rebalans proračuna za leto 2002
----------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          71.843
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)              16.713
70   DAVČNI PRIHODKI                  13.639
    700 Davki na dohodek in dobiček          11.772
    703 Davki na premoženje               1.086
    704 Domači davki na blago in storitve         781
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  3.074
    710 Udeležba na dobičku in dohodki 
      od premoženja                  2.590
    711 Takse in pristojbine               450
    712 Denarne kazni                    –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       27
    714 Drugi nedavčni prihodki               7
72   KAPITALSKI PRIHODKI                  189
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        –
    721 Prihodki od prodaje zalog              –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
      nematerialnega premoženja             189
73   PREJETE DONACIJE                    10
    730 Prejete donacije iz domačih virov         10
    731 Prejete donacije iz tujine             –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                54.931
    740 Transferni prihodki iz drugih 
      javnofinančnih institucij           54.931
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            71.843
40   TEKOČI ODHODKI                   33.252
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       22.211
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   2.940
    402 Izdatki za blago in storitve          8.001
    403 Plačila domačih obresti               –
    409 Rezerve                      100
41   TEKOČI TRANSFERI                  14.801
    410 Subvencije                     –
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     800
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
      ustanovam                      –
    413 Drugi tekoči domači transferi         14.001
    414 Tekoči transferi v tujino             –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               23.790
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       23.790
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI                 –
    430 Investicijski transferi               –
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               –
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov    Rebalans proračuna za leto 2002
----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              –
    750 Prejeta vračila danih posojil            –
    751 Prodaja kapitalskih deležev             –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije          –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442)                  –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     –
    440 Dana posojila                    –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
      privatizacije                    –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)              –
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA            v tisoč tolarjev
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov    Rebalans proračuna za leto 2002
----------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                   –
50   ZADOLŽEVANJE                      –
    500 Domače zadolževanje                 –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  –
55   ODPLAČILA DOLGA                     –
    550 Odplačila domačega dolga              –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
    (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)               –
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.–IX.)           –
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)               –
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.”
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-291/01
Osilnica, dne 18. oktobra 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti