Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4652. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 10199.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) ter 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 29. seji, ki je bila dne 11. 10. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve članov državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Šalovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidatur za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet občine Šalovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektor) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
II. POSTOPEK PREDLAGANJA IN IZVOLITVE ELEKTORJA IN KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidata za elektorja ter izvolitev oziroma predlaganje kandidata za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlaga skupina najmanj treh članov občinskega sveta.
Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih voli.
Kandidati za elektorja morajo imeti volilno pravico in stalno prebivališče na območju volilne enote.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorja in kandidatov za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu in ga pošlje županu.
7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom.
Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina navzočih članov občinskega sveta.
Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se glasovanje ponovi izmed dveh kandidatov, ki sta pri prvem glasovanju prejela največ glasov.
8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Za kandidata se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom. Izvoljen je kandidat, za katerega je glasovala večina navzočih članov občinskega sveta. Če nihče izmed kandidatov ni prejel večine glasov, se glasovanje ponovi izmed dveh kandidatov, ki sta pri prvem glasovanju prejela največ glasov.
9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je predstavnik občinskega sveta.
Kolikor je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
11. člen
Sekretar občinskega sveta mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
III. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen
Predloge kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta za splošne volitve 27. novembra 2002 posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje najpozneje v roku 5 dni od dneva sprejetja teh pravil.
14. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve 27. novembra 2002.
Št. 006-05-01/02
Šalovci, dne 11. oktobra 2002.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti