Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4653. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, stran 10200.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 15. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 01/02) je Občinski svet občine Šentjur dne 16. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določen način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoji in roki vračanj deležev, ki so bili vloženi v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja od leta 1974 do konca leta 1994 na območju Občine Šentjur.
2. člen
Zavezanka za vračilo po tem pravilniku je v skladu z 2. členom ZVVJTO Občina Šentjur.
Zavezanka vloži zahtevek za vračilo vlaganj v roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija, ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO (v nadaljevanju: komisija), objavi v Uradnem listu RS.
Zahtevek z dokazili vloži zavezanka pri Državnem pravobranilstvu v Celju.
Državno pravobranilstvo na podlagi dokazil in tabele, ki jo določa 4. člen ZVVJTO, sestavi predlog sklenitve pisne poravnave, ki vključuje tudi rok, v katerem se lahko sklene pisna poravnava. Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Kolikor do sklenitve pisne poravnave ne pride, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku navedenega roka začne postopek pred pristojnim sodiščem.
Upravičenec mora v 30 dneh od dneva sklenitve pisne poravnave le-to dostaviti komisiji.
II. NAČIN IN POSTOPEK SESTAVE SEZNAMA DEJANSKIH UPRAVIČENCEV
3. člen
V skladu s tem pravilnikom je upravičenec vsaka fizična in pravna oseba z območja Občine Šentjur, za katere je občina ali krajevna skupnost sklepala pogodbe o združevanju sredstev in dela za izgradnjo telekomunikacijskega omrežja oziroma so pridobili telefonski priključek od leta 1974 do konca leta 1994.
V primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe je potrebno dokazati pravno nasledstvo. Če je dedičev več, ti enemu izmed sebe izročijo skupno pisno pooblastilo za dvig vračila.
4. člen
Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika ali pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine, na krajevno običajen način objavi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.
III. NAČIN UGOTAVLJANJA SORAZMERNIH DELEŽEV
5. člen
Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost, ki je razvidna iz pogodbe iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izračunano v naslednjih odstotkih od osnove:
1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974–1980: 20%
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981–1983: 25%
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984–1987: 30%
4. za pogodbe, sklenjene od leta 1988–1990: 35%
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991–1994: 40%.
Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako, da se višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v nadaljevanju: DEM) po srednjem tačaju Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.
6. člen
Podlago za izračun višine vračila bo zavezanka dobila iz tabele, ki jo bo Minister, pristojen za telekomunikacije, objavil v Uradnem listu RS na predlog komisije, ki opravlja strokovne in tehnične naloge na podlagi ZVVJTO.
Tabela bo prikazovala višine priključnine v posameznih časovnih obdobjih in geografskih območjih PTT organizacij, prispevek za SIS in srednji tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za ugotavljanje višine vračila 5. člena tega pravilnika.
Če je bilo v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo, ali pa po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur dela lahko služi takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument s številom opravljenih ur dela, izstavljenem ob končanju izgradnje telefonskega omrežja.
IV. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ
7. člen
Upravičenec mora vložiti zahtevek za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.
Upravičenec dokaže obstoj pravice do vračil vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja s pogodbo.
Pogodbeno vrednost dokazuje upravičenec s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti.
8. člen
Zavezanka bo pripravila enotni obrazec zahtevka za vračilo vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki bo na voljo upravičencem na sedežih krajevnih skupnosti Občine Šentjur.
9. člen
K zahtevku iz 8. člena tega pravilnika mora upravičenec priložiti poleg pogodbe, računov ter drugih verodostojnih listin in dokazil, še dokaz, da je dejanski upravičenec, številko računa, kamor naj se vračilo nakaže, v primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe pa izkazati pravno nasledstvo.
Upravičenci vlagajo zahtevke na sedežih krajevnih skupnosti.
Zahtevke upravičencev obravnava občinska komisija za čezmerna vlaganja v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja, ki jo imenuje župan in je sestavljena iz delavcev občinske uprave in občanov, ki so sodelovali pri izvedbi akcij uvedbe telekomunikacijskega omrežja v krajevnih skupnostih na območju Občine Šentjur pri Celju od leta 1974 do 1994.
V. POGOJI ZA VRAČANJE
10. člen
Pravico do povračila ima upravičenec, ki bo pravico do vračila izkazal z listinami iz 9. člena tega pravilnika in bo zahtevek vložil v roku 30 dni od objave poziva občinske komisije.
Upravičenec, ki izkaže pravni interes, vendar ne more dokazati vlaganj v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja z listinami iz 7. člena tega pravilnika, ni upravičen do vračila vlaganj, razen v primeru, da si listine sam pridobi pri Telekomu Slovenije d.d.
VI. ROKI
11. člen
Zavezanka prične z zbiranjem zahtevkov upravičencev z dnem, določenim v objavi poziva občinske komisije, in jih bo zbirala 30 dni od objave poziva. Po tem roku se zahtevki več ne bodo upoštevali.
12. člen
Vračilo, prejeto od sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, vrne zavezanka upravičencem v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz 5. člena tega pravilnika.
Zavezanka začne denarna redstva vračati v roku 30 dni po prejemu vračila.
13. člen
Za zadeve, ki jih ta pravilnik ne opredeljuje, se uporabljajo neposredno določbe ZVVJTO.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 346-3/02-151
Šentjur, dne 16. septembra 2002.
Župan
Občine Šentjur
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti