Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4617. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 10155.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 48. redni seji, ki je bila dne 15. 10. 2002, sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Beltinci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta dva predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta ter določitev kandidata.
4. člen
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandidata za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega sveta občine Beltinci ali vsaka svetniška skupina oziroma lista, katere predstavniki so bili na volitvah leta 1998 izvoljeni v Občinski svet občine Beltinci.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo dva elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta. Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, kolikor se jih voli.
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo predložiti tudi soglasje kandidata. Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji pisno komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občini Beltinci.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta. Komisija pošlje seznam županu.
6. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ dvema kandidatoma.
Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.
7. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število glasov, odloči o izvolitvi oziroma določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žrebanja kandidata določi po abecednem redu. Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
9. člen
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
Če je za kandidata za elektorja določen tudi podžupan, se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred glasovanjem predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov Občinskega sveta občine Beltinci.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta občine Beltinci in se objavijo v Uradnem listu RS.
Št. 006-01/02-P1
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti