Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4629. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija, stran 10167.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 – p. in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 37. redni seji dne 14. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju kmetijstva v Občini Litija
1. člen
V pravilniku o financiranju kmetijstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 40/02), se v 3. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.”
Prav tako se v 3. členu pravilnika za novim drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljeni v tem pravilniku. Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati.”
2. člen
V 4. členu pravilnika se črta druga alinea.
3. člen
V 5. členu pravilnika se v 4. točki v petem stavku besedilo “75% posamezne investicije”, nadomesti z naslednjim besedilom: “ 40% upravičenih stroškov za krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, urejanja dostopov na kmetijska zemljišča, drenažiranja kmetijskih zemljišč ali izgradnje centrov za namakanje.”
4. člen
6. člen pravilnika se v celoti črta.
5. člen
V 7. členu pravilnika se v 4. točki tretji stavek spremeni tako, da se glasi: “Višina sofinanciranja posameznih aktivnosti znaša do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.”
6. člen
V 9. členu pravilnika se v 4. točki v drugem stavku ločilo pika nadomesti z ločilom vejica in se nadaljuje z naslednjim besedilom: “vendar samo do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic.”
7. člen
V 10. členu pravilnika se v 4. točki v drugem stavku črta ločilo pika in se nadaljuje z naslednjim besedilom: “do največ 40% upravičenih stroškov prevoza mleka.”
8. člen
V 11. členu pravilnika se v 4. točki v drugem stavku za besedo “celoti” postavi ločilo pika, črta pa se besedilo “ostali ukrepi pa praviloma v obsegu med 20 in 70%, odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev”, za drugim stavkom pa se doda nov tretji stavek, ki se glasi: “Analiza zemlje in krme se financira do 70%, prodaja kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov, organizacija promocijskih in predstavitvenih prireditev, kmetijska tekmovanja pa največ do 50% upravičenih stroškov.”
9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-47/02
Litija, dne 16. oktobra 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti