Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4530. Uredba o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
4588. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Središče ob Dravi I
4589. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
4590. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine

Odloki

4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod

Sklepi

4532. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
4591. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo

Drugi akti

4533. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na zunanjem oddelku na Ptuju
4534. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnika okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4535. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4536. Odločba o imenovanju na funkcijo pomočnice okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
4537. Odločba o imenovanju na funkcijo vrhovne državne tožilke pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
4538. Odločba o imenovanju na funkcijo okrožnega državnega tožilca pri Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

MINISTRSTVA

4539. Pravilnik o načinu ravnanja izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti
4592. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4593. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrožnih sodiščih
4594. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi odredbe o protieksplozijski zaščiti
4595. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o tehničnih zahtevah za naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah
4596. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

4540. Odločba o razveljavitvi 4. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice v delu, ki na območju kareje M predvidevata rezervat, ki se obdela na osnovi posebnega natečaja
4541. Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka 15. člena pravilnika o lovskogospodarskih načrtih in letnih načrtih gospodarjenja z divjadjo, ki se glasi: "in strokovnih organizacij s področja varstva narave in kmetijstva"
4542. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 181. člena, 2. točke prvega odstavka 182. člena, tretjega in četrtega odstavka 266. člena, 270. člena, 271. člena, 272. člena, drugega odstavka 273. člena, drugega in tretjega odstavka 282. člena ter 288. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 21/02) ter o začasnem zadržanju 1. točke drugega odstavka 282. člena zakona o zavarovalništvu, kolikor se nanaša na ukrep iz tretjega odstavka 181. člena zakona o določitvi načina izvršitve

OBČINE

Dornava

4582. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dornava

Idrija

4583. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2002
4584. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Idrija
4585. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske volilne komisije ter o povračilih stroškov
4586. Sklep o določitvi višine cene stavbnih zemljišč v lasti Občine Idrija za leto 2002
4587. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003

Križevci

4543. Odok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2002
4544. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Križevci
4545. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov

Lenart

4546. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Lenart
4547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta ob Partizanski cesti v Lenartu (del S4)
4548. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
4549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu
4550. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior
4551. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dela industrijske cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior

Logatec

4552. Odlok o razglasitvi kmečkih domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena
4553. Spremembe in dopolnitve pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov

Loški Potok

4554. Sprememba pravilnika o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov

Markovci

4555. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Markovci za leto 2002

Prevalje

4556. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2002
4557. Odlok o javnem glasilu Občine Prevalje
4558. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Prevalje
4559. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije
4560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ribnica

4561. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2002
4562. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2001

Slovenj Gradec

4563. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec
4564. Odlok o zazidalnem načrtu "CT1 - Južni vstop 2" v Slovenj Gradcu
4565. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj Gradec

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4566. Sklep o imenovanju

Tišina

4567. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Posebne občinske volilne komisije občine Tišina
4568. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Tišina

Trebnje

4569. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2002
4570. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Trebnje
4571. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki
4572. Odlok o zazidalnem načrtu "Stari trg - DSO"
4573. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za programsko zasnovo za zazidalni načrt "Stari trg - DSO"
4574. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - namenska raba prostora
4575. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)
4576. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Trebnje v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta Republike Slovenije

Tržič

4577. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v Občini Tržič
4578. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tržiška knjižnica dr. Toneta Pretnarja
4579. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič

Zagorje ob Savi

4580. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi

Zreče

4581. Odlok o vračanju vlaganj upravičencem v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti