Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2002 z dne 24. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2002 z dne 24. 10. 2002, Kazalo


DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4481. Državnopravobranilski red
4482. Poročilo o gibanju plač za avgust 2002
4483. Poročilo o prodaji 2. serije igre Olimpijska srečka
4484. Poročilo o prodaji 7. serije igre Dobim podarim

OBČINE

Celje

4485. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
4486. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Hajdina

4487. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Hajdina
4488. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hajdina
4489. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hajdina
4490. Sklep o objavi elektronskega naslova
4491. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov delovnih teles Občinskega sveta v občini Hajdina
4492. Pravila za volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Jesenice

4493. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za programsko zasnovo ureditvenega načrta strelišče
4494. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Jesenice

Kamnik

4495. Odlok o zazidalnem načrtu B 25 - Fructal
4496. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje PN3 Terme Snovik
4497. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2002
4498. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986-1990 - dopolnitev 2002
4499. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Kamnik

Kobarid

4500. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kobarid

Kranj

4501. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Krško

4502. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990
4503. Odlok o zazidalnem načrtu "Območje poslovnega kompleksa za gradbeno dejavnost" na Drnovem
4504. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Krško
4505. Odlok o spremembi odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Krško
4506. Pravilnik za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško
4507. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško

Kuzma

4508. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 2002
4509. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma
4510. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Pivka

4511. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
4512. Odlok o občinskih cestah v Občini Pivka
4513. Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Pivka
4514. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Pivka
4515. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Pivka
4516. Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Pivka
4517. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi domačije Kal 18 za kulturni spomenik
4518. Sklep o določitvi višine zneska priključne takse za vodovodni priključek
4519. Pravilnik o določanju upravičencev za neplačevanje posebnih dajatev pri oskrbi s pitno vodo v kmetijski dejavnosti na območju Občine Pivka

Postojna

4520. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2001
4521. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
4522. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Postojna
4523. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2003
4524. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe na zemljišču

Prebold

4525. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Prebold v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Slovenske Konjice

4526. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Slovenske Konjice
4527. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas
4528. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Slovenske Konjice
4529. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Slovenske Konjice
AAA Zlata odličnost