Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4446. Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih v sestavo sveta imenuje Državni zbor Republike Slovenije kot predstavnike uporabnikov na predlog invalidskih organizacij in na predlog humanitarnih organizacij (dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč)

MINISTRSTVA

4447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih napravah
4448. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
4449. Pravilnik o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
4450. Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 20. 7. 2002 do 30. 9. 2002 izdano dovoljenje za promet

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4451. Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa - 1)

OBČINE

Ajdovščina

4452. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
4453. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ureditvi prometa na območju mesta Ajdovščina
4454. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Brežice

4455. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 za območje "Širitev kmetijske dejavnosti v delu razpršene pozidave naselja Trnje", Občine Brežice - dopolnitev 2002/1

Celje

4456. Odlok o ureditvenem načrtu za območje čolnarne Muzelj
4457. Odlok o ureditvenem načrtu za območje pri pregradi na Šmartinskem jezeru splošne določbe
4458. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Šentjungert
4459. Sklep o neodplačnem prenosu zemljišč v k.o. Šentjungert na Republiko Slovenijo
4460. Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Celje

Črnomelj

4461. Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju

Hajdina

4462. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2002

Jesenice

4463. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice

Kranj

4464. Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada mestne občine Kranj

Litija

4466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna

Ljubljana

4467. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje
4468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most - del, VS 2/4 1 Langusova ulica)

Logatec

4469. Odlok o ustanovitvi občinskega časopisa "Logaške"
4470. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje v Občini Logatec

Novo mesto

4471. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4472. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

Podčetrtek

4473. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Puconci

4474. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci
4475. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci
4476. Odlok o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Radovljica

4465. Statut Krajevne skupnosti Lesce

Sveta Ana

4477. Pravilnik o računovodstvu

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4478. Sklep o imenovanju komisije za pripravo seznamov upravičencev do vračanj v javno telekomunikacijsko omrežje
4479. Sklep o imenovanju nove članice nadzornega odbora
4480. Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

73. Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV)
74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela (BGRSPD)
75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb (BKWSZN)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost