Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most - del, VS 2/4 1 Langusova ulica), stran 9782.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. izredni seji dne 30. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija – del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle – del, VI 2/4 Mirje – del, VI 2/6 Dijaški dom – del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most – del, VS 2/4-1 Langusova ulica)
1. člen
V odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»spremembe in dopolnitve odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta, ki jih je izdelal Ambient pod št. projekta 982 v aprilu 2002.«
2. člen
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se v zaporedni vrstni red dodajo alinee:
»VS 2/7 Murgle Dom upokojencev (del)«,
»VM 2/2 Slovenija avto«,
»VT 2/1 Dolgi most (del)«
Na koncu zadnje alinee »VR 2/7-2 Slovenija avto« se na koncu doda besedilo »(del)«
3. člen
V 3. členu se na koncu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za območja urejanja VS 2/3 Kolezija – del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle – del, VI 2/4 Mirje – del, VI 2/6 Dijaški dom – del, VP 2/2 Ilirija, VT 2/1 Dolgi most – del, VS 2/4-1 Langusova ulica, se kot sestavni del odloka uporablja izsek iz Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana, karta PKN v M 1:5000, s prikazom obravnavanih ureditvenih območij (list 1), regulacijske karte obravnavanih ureditvenih območij na topografskih in na katastrskih kartah (list 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) ter karte komunalne opremljenosti (list 4, 9, 14, 19), ki jih je izdelal Ambient, d.o.o., v aprilu 2002.«
4. člen
5. člen se dopolni tako, da se na koncu besedila doda: »Izvedba kleti je dopustna povsod, kjer to dopuščajo rezultati geomehanskih raziskav.«
5. člen
V 10. členu se črta zadnji stavek v besedilu pod črko g).
6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V območjih z oznako VT, namenjenih cestnim objektom in napravam, so dovoljeni samo posegi te dejavnosti, razen v primerih, ko posebna merila in pogoji za posamezno območje urejanja ali morfološko enoto ne določajo drugače.«
7. člen
24. člen se spremeni in dopolni tako, da se:
– za drugo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»minimalni naravni osvetlitvi,«
– drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Usklajevanje z dejanskim stanjem na terenu v cilju enotno oblikovanega okolja dovoljuje posamezna odstopanja od definiranih posebnih določil, vendar je pri izdelavi lokacijske dokumentacije obvezno upoštevati 16. člen pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 45/00) in pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99 in SIST ISO TR 9527).«
8. člen
V 45. členu se črta morfološka enota »6E/1 – Skladišča«
V zaporedni vrstni red se doda nova morfološka enota, ki se glasi:
»1A/3 – Tobačna tovarna
Dopustna je rušitev obstoječih objektov in nadomestna gradnja večstanovanjskih objektov ter objektov družbenih dejavnosti. Novi objekti naj se gabaritno prilagajajo obstoječim ter naj z njimi tvorijo urbanistično-arhitekturno celoto.
KOMUNALNO UREJANJE
KANALIZACIJA
Objekte v obravnavanem območju je treba priključiti na obstoječo javno kanalizacijsko omrežje. Obstoječi kanal DN 400, ki poteka ob vzhodnem robu morfološke enote, je treba prestaviti izven območja predvidenih objektov. Za prestavitev obstoječega javnega kanala je treba pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP Vodovod – Kanalizacija.
Meteorne vode iz povoznih in manipulacijskih površin je treba preko lovilca olj speljati v obstoječo javno kanalizacijo.
VODOVODNO OMREŽJE
Vse obstoječe javne vodovode, ki jih tangirajo predvideni objekti v morfološki enoti, je treba prestaviti. Zagotovljena mora biti ustrezna požarna zaščita objektov. Novopredvidene objekte se priključi na obstoječe oziroma prestavljeno vodovodno omrežje. Za prestavitev obstoječih javnih vodovodov je treba pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP Vodovod – Kanalizacija.
PLINSKO OMREŽJE
Objekti v obravnavanem območju se morajo priključiti na javno plinovodno omrežje. Potrebno je izvesti navezavo na obstoječe plinsko omrežje.
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Obstoječo TP Koseskega 25, ki se nahaja v obravnavani morfološki enoti se ukine in izvede nova ustrezna prevezava za napajanje območja z električno energijo.
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Objekti na obravnavanem območju se priključijo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
VARSTVO ZRAKA
Območje se nahaja v II: stopnji varstva pred hrupom.«
9. člen
46. člen se spremeni in dopolni tako, da se morfološka enota 9/1 Kolezija glasi:
»Območje je namenjeno kompleksni prometni ureditvi križišča med Finžgarjevo cesto in Kopališko ulico ter zelenim površinam.«
Besedilo za vodovodno omrežje se dopolni s stavkom, ki se glasi:
»Zaradi predvidene ureditve križišča ob kopališču Kolezija je treba prestaviti in zamenjati vodovod DN 200, za katerega je izdelana projektna naloga št. 2115 V; Obnova vodovoda zaradi rekonstrukcije križišča med Finžgarjevo in Kopališko ulico, JP Vodovod-Kanalizacija, oktober 2001.«
10. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Območje urejanja VS 2/5 Postojnska ulica
1A/1 – Oražnova ulica, 1A/3 – Ob Tržaški cesti
Gradnja novih prostostoječih objektov, prizidkov in nadzidav ni možna. Dopustne so le adaptacije obstoječih objektov s ciljem izboljšave kvalitete bivalnih prostorov.
Zunanja ureditev je enotna za ves kompleks.
1A/2 – Ob Tržaški cesti
Dopustna so le vzdrževalna dela.
1A/4 – Postojnska ulica
Dopustne so adaptacije obstoječih objektov in stropno-strešnih konstrukcij le kot izboljšanje kvalitete bivalnega okolja. Vsi pomožni obstoječi objekti se odstranijo, gradnja novih pomožnih je dovoljena pod splošnimi pogoji, ki veljajo za morfološko enoto 1A.
Dopustna je novogradnja ter nadomestna gradnja v primeru ureditve celotnega območja pod naslednjimi pogoji: pozidanost do 40%, gabariti max. 10,50 m, parkirišča na lastnem funkcionalnem zemljišču. Nepozidane površine morajo vsebovati otroško igrišče in zelenice.
Pomožnih objektov (lop, provizorijev) in kioskov ni dovoljeno postavljati.
1A/5 – Postojnska ulica
Dopustne so le adaptacije obstoječih objektov v cilju izboljšanja kvalitete bivanja.
Pomožnih objektov (lop, provizorijev) in kioskov ni mogoče postavljati.
Ograje so dovoljene le kot zasaditve z živo mejo.
2A/1 Postojnska ulica, 2A/2 Postojnska ulica
Novogradnje se morajo gabaritno prilagajati objektom v teh morfoloških enotah. Oddaljenost od sosednjih parcel je ca. 4 m. Maks. višina objektov je ca. 10,50 m, pozidanost je dovoljena do 40%, parkirna mesta se rešujejo na lastnem funkcionalnem zemljišču. Dopustna je izvedba kleti pod pogoji rezultatov geomehanskih raziskav.
2A/3 – Postojnska ulica, Idrijska ulica (Stan in dom)
Na obstoječih objektih so dopustne le adaptacije v okviru obstoječih gabaritov pod pogoji Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Pomožnih objektov in kioskov ni dovoljeno postavljati. Ograje naj bodo transparentne, max. Višina 1,20 m.
3A/1 – Narta studio
Dopustne so le adaptacije obstoječih objektov in urejanje zunanjih površin.
3B/1 – Tržaška cesta
Na obstoječih objektih so dopustna vzdrževalna dela, adaptacije in spremembe namembnosti v poslovne prostore v okviru obstoječih gabaritov.
Kioskov in pomožnih objektov ni dovoljeno postavljati.
Zunanje površine se do širitve Tržaške ceste uredijo kot zelenice ali parkirne površine.
3 B/2 – Tržaška cesta – Glinška cesta
Dopustna je adaptacija obstoječega objekta ali novogradnja. Maksimalna višina objekta je P+4, pozidanost do 40%, oddaljenost od sosednih parcel je ca. 4 m. Parkirna mesta naj se organizirajo na lastnem funkcionalnem zemljišču. Dopustna je izvedba kleti pod pogoji rezultatov geomehanskih raziskav.
5C/1 – Zdravstveni dom
Dopustna je adaptacija obstoječih objektov. Novih prostostoječih objektov, prizidkov pomožnih objektov ter kioskov ni dopustno postavljati.
KOMUNALNO UREJANJE
KANALIZACIJA
Dopolnilno in novo gradnjo se mora priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, ki v obravnavanem območju že obstaja. Treba je zgraditi samo priključke.
Po Oražnovi in Idrijski ulici je predvidena obnova kanala za katerega sta izdelana projekta PGD/PZI št. 125/00; Obnova kanalizacije po Oražnovi ulici, september 2000, PUV, d.o.o., ter PGD/PZI 047-00/99; Sanacija kanalizacije po Idrijski ulici, januar 1999, Hidroinženiring, d.o.o.
VODOVODNO OMREŽJE
Obstoječe vodovodno omrežje ustreza potrebam preskrbe sanitarne in požarne vode. Treba je zgraditi priključke za dopolnilno gradnjo.
Po Oražnovi ulici je predvidena obnova vodovoda za katerega je izdelan projekt PGD/PZI št. 125/00; Obnova vodovoda po Oražnovi ulici, september 2000, PUV, d.o.o.
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Obravnavano območje ima možnost napajanja z električno energijo iz obstoječe TP z 10 kV in 1 kV vodi ob Glinški ulici.
PROMETNO UREJANJE
Za Tržaško cesto se zahteva izdelava lokacijskega načrta ob upoštevanju tramvajske proge. Posegi v varovalni pas morajo biti usklajeni s presojo predlagatelja varovalnega pasu Tržaške ceste.
Križišče Oražnove ulice in Tržaške ceste se mora urediti kot polno križišče s signalizacijo v lokacijskem načrtu za Tržaško cesto.
Oslavijska ulica se sme uporabljati kot dostopna cesta do obstoječih objektov in do parkirnih mest, namenjenih zdravstvenemu domu. Urediti se mora enostranski hodnik za pešce in kolesarske steze.
V podaljšku Oražnove ulice se mora urediti podhod pod železnico za kolesarski in peš promet.
Ob intenziviranju programa ob Tržaški cesti se morajo urediti dovozi iz Postojnske in Glinške ulice. Niso dopustni uvozi s Tržaške ceste.
Glinška ulica se slepo zaključuje, zato se mora predvideti prostor za obračališče.
VARSTVO ZRAKA
Območje se nahaja v II: stopnji varstva pred hrupom.«
11. člen
Za 47.a členom se doda nov 47.b člen, ki se glasi:
»Območje urejanja VS 2/7 Murgle (del)
5C Dom starejših občanov
Območje je namenjeno izgradnji doma starejših občanov višjega standarda. Dopolnilne dejavnosti, kot so zdravstvo, lokali posebnih storitev (frizer, kozmetika, pedikura, fitnes itn.), so v pritličju objekta. Lokacija objekta je podana z gradbenimi mejami. Objekt se na severu gabaritno prilagaja trgovskemu centru Murgle in se postopoma znižuje do višine VVZ. Na severu ga je dopustno oblikovati tako, da je v nadstropjih izveden konzolno ter da delno prekriva parkirišče do GM1. Indeks izrabe območja 5C je 0,7 do maks. 0,9. Maksimalna višina je K+P+2+M na severu in P+M na jugu. Višina kolenčnega zidu je maks. 1,20 m.
Za potrebe doma starejših občanov je dopustna izgradnja parkirišča, na katerega mejijo servisni programi kompleksa. V istem območju je treba urediti tudi glavni vhod v objekt ter rampe v morebitno parkirno kletno garažo. Območje lahko ima več vhodov, če to zahteva njegova arhitekturna rešitev.
Ob južni in vzhodni meji območja se ob zelenicah uredi urgentna pot, ki je tudi pešpot.
Pred izdelavo lokacijske dokumentacije se priporoča izvedba variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev za območje. Obvezno je upoštevati pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa (Uradni list RS, št. 6/99).
C1 Parkirišče ob centru Murgle
Dopustna je izgradnja parkirišč za potrebe trgovskega centra Murgle.
C2 Parkirišče Pod bukvami in pešpot z zelenico
Dopustna je organizacija ene vrste parkirišč ob cesti Pod bukvami. Ureditev cestnega prostora je enaka kot je obstoječa na drugi strani ceste Pod bukvami.
PROMETNA UREDITEV
Ureditveno območje je prometno navezano na cesto Pod bukvami, ki je sekundarna cesta z dvema voznima pasovoma in vzdolžnim parkiranjem.
Obstoječa izvozna cesta za Murgle centrom je prestavljena proti jugu za 8 m in poteka po določenih regulacijskih linijah. Cesta ima širino 6 m in služi za obstoječi servisni dovoz v vzhodno cono Murgle centra in za dovoz za programe funkcionalne enote 5C ureditvenega območja.
Ob severni stranici dovozne ceste širine 6 m je predviden niz javnih parkirnih mest za manjkajoče potrebe Murgle centra, zelenica širine 1,50 m in pločnik širine 3 m.
Ob južni stranici dovozne ceste je zelenica z drevoredom širine 2 m in pešpot širine 2 m.
Uvoz in izvoz v prometno cono morfološke enote 5C je z južne in vzhodne strani dovozne ceste, ki služi tudi predvidenim garažam oziroma servisnemu platoju.
Dovozna cesta med Murgle centrom in novo funkcionalno enoto 5C je v podaljšku mimo vzhodne stranice Murgle centra priključena na severno servisno cesto ob Murgle centru, ta pa na cesto v Mestni log.
Priključek dovozne ceste na cesto Pod bukvami je neprednostno »T« križišče.
Pešpoti
Ob dovozni cesti in ob vzhodni stranici ceste Pod bukvami so obojestranski hodniki za pešce širine 1,50 m. Ob severni in zahodni obcestni pešpoti so zasajeni drevoredi.
Poti so opremljene z enotno urbano opremo in z javno razsvetljavo, s svetilkami usklajenimi z oblikovanjem širšega ureditvenega prostora.
Kolesarji
Kolesarski promet poteka v enakem režimu kot na celotnem področju Murgel, to je po dovoznih cestah.
Mirujoči promet
Za program ureditvenega območja je parkiranje predvideno v severnem območju morfološke enote 5C – na funkcionalnem zemljišču objekta v obsegu cca 70 mest. V podzemni garaži je lahko še ca. 100 parkirnih mest.
Končno število parkirnih mest mora biti ustrezno kategoriji in vrsti programa morfološke enote 5C.
Število mest se določi z lokacijsko dokumentacijo.
Za manjkajoče potrebe Murgle centra je predviden niz parkirnih mest ob severni stranici dovozne ceste v morfološki enoti C1 in souporaba garažnih parkirnih mest v območju morfološke enote 5C.
Za potrebe obstoječega stanovanjskega naselja je ob cesti Pod bukvami – morfološka enota C2 predvidenih še 16 parkirnih mest.
Intervencija – urgenca
Urgentna pot je lahko speljana krožno in mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Ta poteka po cesti Pod bukvami, severni dovozni cesti, južni pešpoti širine 3 m z vzporedno utrjeno zelenico širine 1,50 m, po vzhodnem robu morfološke enote 5C pa le, če je to potrebno zaradi oblikovanja zazidave in to po utrjeni zelenici širine 3 m z navezavo na Mokrško ulico. Urgentno pot je potrebno uskladiti s končno projektno nalogo in lokacijsko dokumentacijo.
KOMUNALNO UREJANJE
KANALIZACIJA
Obstoječe stanje: V območju urejanja je zgrajeno kanalizacijsko omrežje ločenega sistema, katero je speljano preko črpališča Murgle 2 in preko zbiralnika A -7 do zbiralnika A – 0 in dalje v CČN Zalog.
Obstoječi kanali
– odpadni kanal DN 300 poteka v cesti Pod bukvami,
– meteorni kanal DN 300 poteka v cesti Pod bukvami,
– na jugovzhodnem delu območja je črpališče Murgle 2,
– odpadni kanal DN 250 poteka po severni strani obravnavanega območja,
– meteorni kanal DN 300 poteka po severni strani obravnavanega območja.
Predvideno stanje: Obravnavano območje se bo priključilo na obstoječo odpadno in meteorno kanalizacijo.
Odpadne vode se odvaja preko sekundarnih odpadnih kanalov, ki so speljani v črpališče Murgle 2. Čiste meteorne vode iz streh ter meteorne vode s cest in ostalih utrjenih površin se odvaja preko cestnih požiralnikov opremljenih s peskolovi v kanalizacijo za meteorno vodo z izpustom v potok Mali graben.
Priključevanje objekta je možno z direktnim priključevanjem samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je možen le preko črpališča.
Kanalizacija naj poteka v javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje javnih kanalov in čiščenje hišnih priključkov.
Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne strupene, vnetljive ali agresivne snovi, se morajo pred priključevanjem na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje onesnaženosti po uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Obravnavano območje leži izven varstvenih pasov centralnega sistema vodnih virov mesta Ljubljane.
Obravnavano območje je poplavno ogroženo in je gradnja možna v skladu z vodnogospodarskimi ukrepi. V primeru poplav morajo investitorji kriti vse stroške.
Upoštevana morajo biti vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list SRS, št. 11/87).
VODOVODNO OMREŽJE
Obstoječe stanje:
– po severnem delu obravnavanega območja poteka vodovod PVC d 110,
– po južnem delu območja poteka vodovod A d 90,
– po cesti Pod Bukvami poteka vodovod PVC d 160.
Predvideno stanje:
Obravnavano območje urejanja se bo priključilo na obstoječe vodovodno omrežje.
Za obstoječe vodovode je treba zagotoviti predpisane varovalne pasove oziroma odmike od ostalih objektov in naprav.
Potrebe po požarni vodi je možno oskrbeti iz obstoječega vodovodnega omrežja.
Obravnavano območje leži izven varstvenih pasov vodnih virov mesta Ljubljane.
ENERGETIKA
Obstoječe stanje:
Obravnavano območje urejanja se nahaja v območju na daljinsko oskrbo z zemeljskim plinom. Po cesti v Mestni Log poteka obstoječi srednjetlačni plinovod DN 250.
Predvideno stanje:
Obravnavano območje urejanja se bo priključilo na obstoječe plinsko omrežje.
Plin se bo uporabljal za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, kuhanje in tehnologijo.
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Obstoječe stanje:
Na zahodnem delu Murgle centra je locirana obstoječa transformatorska postaja.
Po zahodnem delu ceste Pod Bukvami poteka elektro kanalizacija.
Predvideno stanje:
Za napajanje obravnavanega območja je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo.
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Obstoječe stanje:
TK omrežje je na obravnavanem območju izvedeno z zemeljskim kablom in kabelsko kanalizacijo ter vključeno na LC Murgle.
Predvideno stanje:
Obravnavano območje urejanja se bo priključilo na obstoječe TK omrežje.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Vse obodne ceste in peš poti je potrebno opremiti z javno razsvetljavo. Pri obnovi cest je treba obnoviti tudi instalacijo javne razsvetljave. Napajanje razsvetljave javnih in internih površin je treba ločiti.
VARSTVO ZRAKA
Območje se nahaja v II. stopnji varstva pred hrupom.«
12. člen
52. člen se črta.
13. člen
53. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Območje urejanja VI 2/4 Mirje (del)
Morfološka enota 5C
Na objektu Fakultete za matematiko so dovoljene adaptacije, vzdrževalna dela ter nadzidave in prizidave za izboljšavo kvalitete pogojev dela.
VARSTVO ZRAKA
Območje se nahaja v II. stopnji varstva pred hrupom.«
14. člen
54. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Območje urejanja VI 2/6 Dijaški dom (južni del)
Morfološka enota 5C/1
Dopustna so dela v zvezi s komunalno ureditvijo ter adaptacije obstoječih objektov. Dopustne so tudi prizidave oziroma nadzidave v cilju izboljšave pogojev opravljanja dejavnosti, kot so dodatni laboratoriji, sanitarije in kabineti, vendar pod pogojem, da se ohrani zelenica 9C.
V južnem prostoru zelenice,ob drevoredu se uredijo parkirna mesta.
KOMUNALNO UREJANJE
KANALIZACIJA
Odpadno vodo iz obstoječih in predvidenih objektov je treba speljati preko obstoječe interne čistilne naprave v javno kanalizacijo. Kvaliteto odpadne vode je treba v posebnem merilnem jašku kontrolirati pred izpustom v javno kanalizacijo, da bo zagotovljen ustrezen PH in ne bo preseženo bakteriološko onesnaženje. Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, strupene, vnetljive ali agresivne snovi, se morajo pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do dovoljene stopnje onesnaženosti po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja ter po uredbah za posamezne dejavnosti.
Obstoječo interno meteorno kanalizacijo je treba zaradi gradnje novega objekta ustrezno prestaviti. Meteorne vode iz povoznih in manipulacijskih površin je morajo biti pred izpustom v javno kanalizacijo očiščene preko lovilca olj.
VODOVODNO OMREŽJE
Za obstoječe in predvidene objekte je že zagotovljena ustrezna preskrba z sanitarno in požarno vodo. Predvideni objekt se navezuje na obstoječe interno vodovodno omrežje.
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Obravnavano območje se napaja z električno energijo iz obstoječe TP Gerbičeva 60, ki se nahaja v obravnavani morfološki enoti.
PLINSKO OMREŽJE
Objekti v obravnavanem območju se ogrevajo na zemeljski plin. Plinovodni priključek je že izveden.
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Objekti na obravnavanem območju se priključijo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
VARSTVO ZRAKA
Območje se nahaja v II: stopnji varstva pred hrupom.«
15. člen
V 60. členu se črta besedilo morfološke enote »2A/1«
Besedilo za vodovodno omrežje se dopolni s stavkom, ki se glasi:
»Po Bobenčkovi in Gorkičevi je predvidena obnova vodovoda, za katerega je izdelan projekt PGD/PZI št. 40-143-00/99; Vodovod po Bobenčkovi in Gorkičevi ulici, september 2000, Hidroinženiring d.o.o.«
16. člen
Za 71. členom se doda nov 71.a člen, ki se glasi:
»Območje urejanja VT 2/1 Dolgi most (del),
Morfološka enota 4C
Dopustna je gradnja objektov namenjenih za centralne dejavnosti, trgovino, storitvene dejavnosti in promet.
Min. višina objektov nad koto terena je 6m, max. višina ne sme presegati višine avtoceste. Dopustna je izvedba kleti pod pogoji zahtev geomehanskih raziskav.
POSEBNE OMEJITVE
– gradbena linija sledi obstoječim objektom vzdolž Tržaške ceste pod pogoji upravljalca cest,
– v območju elektro koridorja je gradnja in raba prostora omejena s tehničnimi predpisi s tega področja in predpisi o dopustnih ravneh elektromagnetnega sevanja,
– pri oblikovanju objektov naj se upošteva prisotnost obvozne ceste in njenega sečišča s Tržaško cesto, ter pomen Tržaške ceste – mestna vpadnica, kakor tudi izrazita terenska denivelacija morfološke enote glede na obodne ceste,
– gradnja novih stanovanjskih objektov ni dopustna, na obstoječih stanovanjskih objektih so dopustna izključno vzdrževalna dela,
– postavitev kioskov ni dopustna,
– vsi objekti morajo biti komunalno opremljeni,
– dostop je predviden s Tržaške ceste, vzdolž katere je potrebno zagotoviti nemoten potek kolesarskih in pešpoti,
– vzdolž Tržaške ceste je predviden drevored, v območju izven gradbene meje pa ozelenitev, ustrezna pogojem JP Elektro Ljubljana,
– pred izdelavo lokacijske dokumentacije je potrebno pridobiti pogoje JP Elektro Ljubljana in JP Vodovod-Kanalizacija.
KOMUNALNO UREJANJE
KANALIZACIJA
Predvidene objekte je treba priključiti na obstoječi kanal DN 1100. Upoštevati je treba min. odmik temeljev objektov od kanala DN 1100.
Meteorne vode iz povoznih in manipulacijskih površin je treba speljati preko lovilca olj v obstoječo kanalizacijo za odvod meteorne vode.
VODOVODNO OMREŽJE
Za obstoječe in predvidene objekte je zagotovljena ustrezna preskrba z vodo. Predvideno vodovodno omrežje v obravnavani morfološki enoti se bo priključilo na obstoječi vodovod A d 110. Potrebno bo zagotoviti ustrezno hidrantno omrežje.
PLINSKO OMREŽJE
Objekti v obravnavanem območju se priključijo na obstoječe plinsko omrežje. Do obravnavanega območja je treba izvesti plinski priključek.
ELEKTRIČNO OMREŽJE
Obravnavano območje se bo preko zemeljske električne povezave napajalo iz RTP VIČ.
Pri projektiranju objektov je treba upoštevati 55-metrski koridor DV 2x110 kV Kleče-Vič. (obstoječi in predvideni).
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
Objekti na obravnavanem območju se priključijo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
VARSTVO ZRAKA
Območje se nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom.«
17. člen
75. člen se spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»– odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 2/6 Dijaški dom (Uradni list RS, št. 11/95) – za južni del območja (Veterinarska fakulteta),
– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za del območja zazidalnega otoka VS-2 Kolezija (Uradni list SRS, št. 26/78),
– odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka VS-2 Kolezija (Uradni list SRS, št. 26/78).«
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-13/98-25
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti