Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4452. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002, stran 9755.

Na podlagi 10. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/02) se spremeni 3. člen, tako da se glasi:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
----------------------------------------------------------------------------
Zap.  Vrsta prihodkov          Plan        Plan
št.                   2002        2002
----------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki          2.615,475.751   2.615,475.751
 
70   Davčni prihodki          1.302,774.000   1.302,774.000
700  Davki na dohodek
    in dobiček            965,735.000    965,735.000
703  Davki na premoženje        154,750.000    154.750.000
704  Domači davki
    na blago in storitve       182,289.000    182,289.000
71   Nedavčni prihodki         316,443.939    316,443.939
710  Udeležba na dobičku
    in dohodki
    od premoženja           152.153.424    152.153.424
711  Takse in pristojbine       12,942.000     12.942.000
712  Denarne kazni           1,000.000     1,000.000
713  Prihodki od prodaje
    blaga in storitev         6,408.000     6,408.000
714  Drugi nedavčni prihodki      143,940.515    143,940.515
72   Kapitalski prihodki        75,000.000     75,000.000
720  Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev         11,000.000     11,000.000
722  Prihodki od prodaje
    zemljišč in nemat. premož.    64,000.000     64,000.000
73   Prejete donacije         150,396.500    150,396.500
730  Prejete donacije
    iz domačih virov         22,123.500     22,123.500
731  Prejete donacije
    iz tujine             128,273.000    128,273.000
74   Transferni prihodki        770,861.312    770,861.312
740  Transferni prih.
    iz drugih javnofin.
    institucij            770,861.312    770,861.312
 
II.  Skupaj odhodki          2.884,324.764,59  2.884,324.764,59
40   Tekoči odhodki          403,350.340,65   403,350.340,65
400  Plače in drugi
    izdatki zaposlenih        98,620.120     98,620.120
401  Prispevki delodajalcev
    za soc. varnost          12,944.000     12,944.000
402  Izdatki za blago in storitve   281,376.620,65   281,376.620,65
403  Plačila domačih obresti      410.000      410.000
409  Sredstva,
    izločena v rezerve        10,000.000     10,000.000
41   Tekoči transferi         747,054.452,94   743,054.452,94
410  Subvencije            12,200.000     12,200.000
411  Transferi posameznikom
    in gospodijstvom         392,583.000    392,583.000
412  Transferi neprofitnim
    org. in ustanovam         48,772.552,94   44,772.552,94
413  Drugi tekoči
    domači transferi         293,498.900    293,498.900
42   Investicijski odhodki       1.589,986.971   1.589,986.971
420  Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev         1.589,986.971   1.589,986.971
43   Investicijski transferi      141,933.000    145,933.000
430  Investicijski transferi      141,933.000    145,933.000
 
III.  Proračunski presežek
    – primanjkljaj          -268,849.013,59  -268,849.013,59
----------------------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
 
V.   Dana posojila
    in povečanje
    kapitalskih deležev        870.391,08     870.391,08
441  Povečanje
    kapitalskih deležev        870.391,08     870.391,08
----------------------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja
 
VII.  Zadolževanje
 
VIII. Odplačila dolga          930.000      930.000
550  Odplačila
    domačega dolga          930.000      930.000
 
IX.  Povečanje (zmanjšanje)
    sredstev na računih
    tekočega leta          - 270,649.404,67  -270,649.404,67
    Tekočega leta
 
X.   Prenos sredstev
    na računih
    iz preteklih let         270,649.503,67   270,649.503,67
 
XI.  Skupno
    povečanje sredstev        99         99
----------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 401-8/2001
Ajdovščina, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti