Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4462. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2002, stran 9770.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99 in 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 28. redni seji dne 7. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov                leto 2002
I.   SKUPAJ PRIHODKI              
    (70+71+72+73+74)                  404.161
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  395.795
70   DAVČNI PRIHODKI                  377.201
    700 Davki na dohodek in dobiček          159.850
    703 Davki na premoženje              198.850
    704 Domači davki na blago in storitve        18.501
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  18.594
    710 Udeležba na dobičku in dohodki           
    od premoženja                    5.210
    711 Takse in pristojbine               2.860
    712 Denarne kazni                    26
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        –
    714 Drugi nedavčni prihodki             10.498
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        –
    721 Prihodki od prodaje zalog              –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      
    nematerialnega premoženja                –
73   PREJETE DONACIJE                     –
    730 Prejete donacije iz domačih virov          –
    731 Prejete donacije iz tujine              –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                 8.366
    740 Transferni prihodki iz drugih      
    javnofinančnih institucij              8.366
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            487.363
40   TEKOČI ODHODKI                   141.714
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        20.231
    401 Prispevki delodajalcev za  
    socialno varnost                   2.931
    402 Izdatki za blago in storitve          116.735
    403 Plačila domačih obresti               –
    409 Rezerve                     1.817
41   TEKOČI TRANSFERI                  144.489
    410 Subvencije                   10.569
    411 Transferi posameznikom in             
    gospodinjstvom                   54.800
    412 Transferi neprofitnim organizacijam 
    in ustanovam                    34.407
    413 Drugi tekoči domači transferi          44.713
    414 Tekoči transferi v tujino              –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               182.995
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       182.995
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI               18.165
    430 Investicijski transferi             18.165
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           –83.202
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov                leto 2002
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     
    (750+751+752)                      –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              –
    750 Prejeta vračila danih posojil            –
    751 Prodaja kapitalskih deležev             –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije           –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE     
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)            –
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE            
    KAPITALSKIH DELEŽEV                   –
    440 Dana posojila                    –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
    privatizacije                      –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA               –
    IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA              v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov                leto 2002
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 20.500
50   ZADOLŽEVANJE                    20.500
    500 Domače zadolževanje               20.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  –
55   ODPLAČILA DOLGA                     –
    550 Odplačila domačega dolga               –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        –62.702
X.   NETO ZADOLŽEVANJE                  20.500
    (VII.-VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE                  83.202
    (VI.+X.-IX.)
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/02-1
Hajdina, dne 7. oktobra 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti