Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4466. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna, stran 9778.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), na podlagi navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) je Občinski svet občine Litija na 37. redni seji dne 30. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
1. člen
V odloku o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88), se spremeni besedilo 1. člena, ki se glasi:
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna, ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o., marca/septembra 2001, pod številko 130/97.
Prostorski ureditveni pogoji za območje Litije in Šmartna (v nadaljevanju: PUP) sestavlja tekstualni in grafični del:
A) tekstualni del
– obrazložitev območja ter meril in pogojev za posege v prostor
– pogoji in soglasja soglasodajalcev
– odlok
B) grafični del
B1 Celotno območje PUP
0 – Meje PUP, namembnost območij
in načini urejanja                    1: 5000
B2 Območje obrtne cone Zagorica
1. Izsek iz planskega akta občine            1: 5000
2. Aero foto posnetek območja              1: 5000
3. Meja območja Obrtne cone Zagorica           1: 2500
4. Fotografije območja (leta 2000)               –
5. Ureditvena situacija, omejitve            1: 2500
6. Zazidljive površine, odmiki, vhodi/uvozi       1: 2500
7. Prometno omrežje cone                 1: 2500
8. Elektrovodno omrežje                 1: 2500
9. Vodovod, kanalizacija, telefon            1: 2500
10. Shema največje pozidanosti parcele in
gabaritov objektov                    1: 200
2. člen
Za dvanajsto alineo 2. člena se dodata novi alinei:
– za območja prepovedi posegov v prostor do izdelave predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov, označena s 15,
– za območja gozdnih in kmetijskih zemljišč, označena z G oziroma K.
3. člen
3. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
V PUP so zajete površine, ki so s spremembami in dopolnitvami občinskih planov opredeljene kot stanovanjska, proizvodna ali gozdna in kmetijska območja.
Na delih območja PUP, kjer je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov (PIN), do izdelave PIN niso dovoljeni nikakršni gradbeni posegi v prostor.
Posamezna ureditvena območja zajemajo še naslednje parcele:
1-a,b,h, k.o. Šmartno 765/1, 733/2, 734/2-del, 717/4-del, 740/1-del, 744/1, 741/1, 741/2, 702/1-del, 699, 696, 695, 704, 691, 692/1, 677/2, 677/3, 658/1, 658/6, 660/1-del.
2-a,b,b1,c,h, k.o. Litija 422/2-del, 421-del, 420-del, 419/1-del, 417/6, 414/11, 414/2, 414/3-del, 412/1-del, 410/5-del.
4-a,b,c,d,h,e,i, k.o. Šmartno 931/5-del, 934/4, 940/1, 37/3, 36/1, 518/1-del, 529/4-del, 529/2, 538/1, 537, 544, 543/1, 547/4, 546/1, 471/1, 471/4, 456/5, 469, 466, 465/2, 464/3, 464/1.
6-a,b,b1,h, k.o. Jablanica 106/1-del, 106/2, 104/1-del, 77/2, 77/1-del, 288-del, 311/1-del, 314, 318/6, 318/2, 327, 320/1, 269, 254/2, 266/1, 267, 248/4, 270-del, 266/3, 248/1-del, 247/1-del, 244-del, 320/3, 326/2, 328/1, 329, 330/2, 330/1-del, 332, 333/2, 333/1-del, 322, 321, 324, 323-del, 334, 340, 338/2, 337, 338/1-del, 335/1, 335/2, 338/3, 342/1-del, 341-del, 352/3, 350/2, 352/1, 353/1, 353/5, 350/1, 350/3, 353/4, 353/6, 354/3, 354/5, 349/1, 348, 349/2, 347/3, 357-del, 355/1-del, 355/2, 216-del, 212-del, 215-del, 237/2, 237/1-del.
6-b,h,i, k.o. Hotič 1333/14.
7-a,b,c,h, k.o. Litija 200/4.
8-a,b,c,h k.o. Litija 335/1, 334/1, 334/4, 334/3, 336/1, 334/2, 335/3, 335/4, 335/6, 323/6, 322/2-del, 322/3, 323/1, 323/10, 323/11, 323/3-del, 400-del, 399/3, 399-del, 399/4, 399/2, 399/1.
10-j, k.o. Konj 34/2, 33/1, 1670/2-del.
14, k.o. Hotič 1402/5, 1419/4-del.
16-V, k.o. Hotič 1333/15, 1333/1-del.
16-a,b,h, k.o. Šmartno 556/3-del, 553/2-del.
16-b1,d, k.o. Litija 295/14, 295/10, 295/9, 295/12, 295/1, 295/6, 297/25, 297/26, 297/37, 295/11, 295/17, 254/1, 987/2-del.
Območja, za katera je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, do takrat pa niso dovoljeni nikakršni gradbeni posegi v prostor (na karti št. 0, poglavje A iz 1. člena tega odloka, označena s številko 15 in črnim kvadratom), so naslednja:
15, k.o. Hotič 1408, 1335, 1336, 1337/1, 1337/2, 1337/3, 1338/1-del, 1338/3, 1338/13, 1338/4.
k.o. Litija 200/3, 140, 130/1, 130/2-del, 128/1-del, 129, 143/1, 142, 145/2, 145/1, 147/1, 147/2, 149/3, 150/3, 150/6, 150/5, 150/4, 150/1, 249/1, 249/3, 250/1, 290/3, 296/3, 297, 297/5, 297/6, 297/8, 297/9, 297/10, 297/13, 297/14, 297/18, 297/19, 297/21, 297/22, 297/24, 297/23, 297/29, 297/30, 422/2-del, 421-del, 420-del, 419/1-del.
k.o. Jablanica 1685, 1687, 1688/1, 1689/1, 1703, 109/3-del, 113, 114, 115, 111, 110, 109/2, 109/1, 104/1-del, 103-del, 102-del, 126-del, 125-del, 1681-del, 117, 116/1, 116/2, 121, 122, 120, 123, 124, 1668, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144/2, 144/1, 146/1, 146/5, 1663/3, 148, 149, 161/1, 161/2, 163, 165/1, 166/1.
k.o. Šmartno 658/1, 656/1, 660/1-del, 466, 465/2, 464/1, 464/3, 546/1, 471/1, 471/4, 456/5, 469.
Območja, ki so po uskladitvi z občinskim planom kmetijska ali gozdna zemljišča, so naslednja:
k.o. Šmartno 678/3, 678/1-del, 683, 684/1-del, 661, 671-del; 439/2-del, 440-del,438-del, 433-del,432-del,430/1-del,431/1-del, 403/1-del, 1054/2-del, 402/3-del, 401/1-del, 402/5-del, 401/5-del, 401/7-del, 401/6-del, 401/8-del, 400/1-del, 399-del, 405/1, 414/1, 413/1, 411, 417, 416/1, 416/2, 412/2, 408, 406, 407, 415/2-del, 410/1, 421, 422/1, 425/1, 425/2, 429/1, 428/1, 424/1-del, 424/3-del, 427-del, 428/1, 428/2, 47, 40/1, 40/2, 46, 45-del; 556/4, 556/5, 556/6, 556/3-del, 554.
k.o. Litija 309/2, 309/18-del, 309/4-del, 309/12-del, 309/11-del,309/10-del, 309/14-del, 309/15-del, 309/9-del, 309/1-del.
k.o. Jablanica 191, 190, 187, 188-del, 182, 180-del, 181, 183, 184; 294/4-del, 294/3-del, 73/1, 62, 306/2.
Območje, ki je izločeno iz Obrtne cone Zagorica, ker je že del industrijskega območja (LIL):
k.o. Jablanica 167/34-del, 167/6-del, 164/2, 167/5-del, 167/9, 167/12-del, 167/26-del, 167/11-del, 167/10-del, 167/18, 167/8, 167/15, 164.
4. člen
V 4. členu se številke pred alineami črtajo.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Na območjih iz druge alinee 4. člena tega odloka je treba upoštevati:
– v conah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 in 13 je dovoljena novogradnja, gradnja prizidkov, nadzidav, adaptacij individualnih stanovanjskih hiš, garaž kot prizidek k stanovanjskim objektom, dovoljena pa je tudi gradnja obrtno-stanovanjskih objektov, prizidkov obrtnih delavnic, spremljajočih objektov in sprememba namembnosti obstoječih objektov za obrtne in servisne dejavnosti, če njihove emisije ne presegajo dovoljenih nivojev za stanovanjsko okolje;
– v conah 1, 2, 4 in 6 je dovoljena tudi gradnja objektov za kmetijsko proizvodnjo v sklopu obstoječih kmetij;
– v conah 2, 4, 8 in 13 je možna novogradnja, prizidava, nadzidava in adaptacija večstanovanjskih objektov;
– v coni 5 je možna gradnja novih industrijskih objektov in dozidave kot dopolnitev obstoječe industrijske dejavnosti;
– v coni 10 je možna gradnja objektov gostinskih in transportnih dejavnosti;
– v coni 11 je možna novogradnja in adaptacija športno-rekreacijskih objektov;
– v coni 12 gradnja ni dovoljena; ohranja se primarna raba;
– v coni 14 je prepovedana novogradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov razen objektov, namenjenih vodovodu in nadomestnih objektov; dovoljene so sanitarne adaptacije;
– v conah z oznako 15 do izdelave predvidenih prostorskih izvedbenih načrtov gradbeni posegi ali umetni premiki zemeljskih mas niso dovoljeni;
– v conah 16 je dovoljena gradnja objektov energetske in komunalne infrastrukture;
– v coni 17 je možna dozidava in novogradnja objektov za obrtno dejavnost ob upoštevanju dovoljenih nivojev emisij ter športnih in rekreacijskih objektov;
– na območju gozdnih zemljišč so dovoljene le dejavnosti, ki jih pogojuje osnovna namenska raba.
6. člen
V 9. členu se spremeni naslov 2. točke tega člena, ki se glasi:
2. Pogoji za oblikovanje obrtno-stanovanjskih objektov izven območja Obrtne cone Zagorica:
7. člen
V 15. členu se za devetim odstavkom doda pet novih odstavkov, ki se glasijo:
V gozdni prostor se lahko posega le z dejavnostmi, ki niso v nasprotju s splošnimi načeli okolja in naravnih vrednot, z ZG in ne ovirajo osnovne dejavnosti – gozdarstva. Za posege v gozdni prostor je potrebno soglasje Zavoda za gozdove – OE Ljubljana.
Pri gradnji objektov v ureditvenem območju naselja ob robu gozdnega prostora je priporočen odmik 10 m oziroma na lastno odgovornost za višino dreves. Pri tem je potrebno zagotoviti neovirano gospodarjenje z gozdom (dostop, potrebna kvaliteta gozdnih cest).
Na območju Zavrstnik, kjer je predvidena stanovanjska gradnja, je potrebno upoštevati pogoje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Tako na delih parcel gozdnih zemljišč s potoki niso dopustni nikakršni gradbeni posegi. Potoke z obrežno zarastjo je potrebno v celoti ohranjati, gradnja betonskih ali kamnitih škarp ni dopustna. Dopustna je gradnja suhih zidov, zatravitev in sonaravna ureditev brežin. Na severnih delih območja, kjer gradnja deloma posega v gozd, je potrebno ponovno vzpostaviti gozdni rob iz avtohtonih grmovnic.
Območje rudišča in opuščenega rudnika v Podsitarjevcu je naravna vrednota, na kateri je v primeru posegov potrebno izvajati geološki nadzor zaradi evidentiranja naravnih vrednot in njihovega ohranjanja.
Na delu območja Gradca, med železniško progo in območjem, ki ga urejamo s PUP Graška dobrava (v grafičnem delu na listu 0 označenem s 14), je treba upoštevati odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov Občine Litija.
8. člen
Za 20. členom se vstavi novo poglavje: »VII. OBRTNA CONA ZAGORICA«.
9. člen
V VII. poglavju se dodajo novi členi, ki se glasijo:
21. člen
Na območju Zagorice je predvideno območje cone za proizvodno obrt, za katerega so izdelana posebna merila in pogoji za posege v prostor. Navedeno območje ima naziv Obrtna cona Zagorica (v nadaljnjem besedilu: OC Zagorica).
Meje cone so prikazane v grafičnem gradivu na karti št. 3 poglavja B2 iz 1. člena tega odloka. Obrtna cona obsega naslednje parcele:
k.o. Litija 255/2, 292/2, 292/1, 1021, 1002, 1020, 295/5, 301/5, 988/3-del, 300/2, 298/1, 301/4, 301/2, 301/3, 301/10, 301/11, 301/13, 301/1, 1010-del.
k.o. Jablanica 164/1, 163-del, 167/31, 167/6, 167/5, 167/7, 167/4, 167/3, 167/2, 167/1, 167/16, 167/13, 167/14-del, 167/12, 167/26, 167/11, 167/40, 167/35.
22. člen
Na območju OC Zagorica je predvidena gradnja proizvodnih in infrastrukturnih objektov oziroma naprav. Za posamezne faze teh posegov morajo biti izdelani prostorski izvedbeni načrti za zaključeno prostorsko celoto.
Pozicija ter vrsta infrastrukturnih objektov in naprav je razvidna na kartah št. 7, 8 in 9 v grafičnem delu, poglavje B2 iz 1. člena tega odloka.
23. člen
Za območje OC Zagorica so določena:
– merila in pogoji za namembnost objektov,
– merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja, objektov in zelenih površin,
– pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov (prometnic, energetskih in komunalnih objektov, naprav in cevovodov),
– pogoji za komunalno opremljanje zemljišč in
– pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč.
Namembnost površin OC zagorica
24. člen
Na območju OC Zagorica so opredeljene zazidljive površine za objekte proizvodne obrti in tistih servisnih obrtnih dejavnosti, ki zaradi obsega ali povečanih emisij niso prikladne za stanovanjska območja. Namembnost površin je razvidna na karti št. 5 poglavja B2 iz 1. člena tega odloka. Načeloma je cona izključno proizvodna. V strnjenem delu cone mešanje s stanovanjsko namembnostjo ni dopustno, saj je ta del čisto proizvodno območje.
Kombinacija proizvodnih in stanovanjskih prostorov je dopustna le na treh parcelah (1, 2 in 3), ki so od strnjenega dela cone ločene.
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov ter ureditev zelenih površin
25. člen
Urbanistični pogoji oblikovanja:
1. Objekti morajo biti grajeni od gradbene linije ob cestni strani proti koncu parcele. Gradbena linija je 10 m od parcelne meje ob cesti. Ob gradbeni liniji si sledijo najprej upravni, administrativni ter ev. prodajni, nato proizvodni in nazadnje skladiščni prostori. Parkirišča so ob cesti, ob uvozu na parcelo. Lokacijski pogoji so razvidni na kartah št. 5 in št. 10 poglavja B2 iz 1. člena tega odloka. Uvozi in vhodi na parcele so opredeljeni na karti št. 5 poglavja B2 iz 1. člena tega odloka.
2. Parcele se lahko združujejo. Vsak lastnik ima praviloma le en uvoz na svoje zemljišče.
3. Največji horizontalni gabarit objektov (zazidljiv del parcele) je 0 m od gradbene linije in 4 m od bočnih in zadnje meje parcele, razen če velikosti ne omejujejo druge omejitve (npr. odmiki od električnih vodov).
4. Najvišji dovoljen vertikalni gabarit objektov je 12 m od povprečne kote terena na gradbeni liniji. Prostorske dominante cona nima.
Arhitektonski pogoji oblikovanja:
5. Dominanto cone nadomeščajo ulične fasade objektov, ki morajo biti reprezentativno oblikovane in iz kvalitetnih materialov. Materiali zunanjosti stavb so omet, keramične, kamnite in druge industrijske fasadne obloge, steklo in jeklo. Provizorične obloge in odpadni materiali niso dovoljeni.
6. Strehe objektov so ravne oziroma minimalno naklonjene (od 0 do 12 stopinj), le na območju s kombinirano stanovanjsko-obrtno namembnostjo so dopustne strme dvokapne strehe z naklonom od 35 do 45 stopinj. Kritina so lahko profilirane ali ravne krovne plošče za prekrivanje industrijskih objektov. Stanovanjski prostori mešanih objektov imajo opečno ali drugo, njej podobno kritino.
7. Povozne in pohodne površine morajo biti tlakovane ali asfaltirane. Makadam ali gramozni nasipi niso dovoljeni.
8. Ograje okoli parcele morajo biti enotne za celotno cono. Enotna višina ograj je 2 m. Materiali so jeklene vertikale in trdnejša žična mreža (preseka 6 mm). Vrata so iz enakega materiala, drsna ali krilna (odpiranje na parcelo).
9. Parterna oprema cone (informacijski panoji, klopi, koši in kulisa kesonov za odpadke, javna razsvetljava, avtobusna postajališča ipd.) mora biti na celotni coni enotna.
10. Kioskov in drugih pomožnih objektov izven zazidalnih parcel ni dovoljeno postavljati.
Pogoji oblikovanja zelenih površin:
11. Obstoječa drevesa, drevesne sestoje gozdnih osamelcev in zelenje ob potoku Reka je treba ohraniti in vzdrževati. Naravni vegetacijski sestoj obrečnega prostora mora ostati nespremenjen.
12. Dreves znotraj cone praviloma ni dovoljeno saditi, da koreninski sistem ne bi oviral infrastrukturnih in talnih ureditev in njihovega vzdrževanja. Zelenice morajo biti urejene in vzdrževane. Zelenice ob prometnicah vzdržuje služba, ki vzdržuje javne zelene površine v Litiji in Šmartnem, zelenje znotraj parcel pa lastniki.
Prometno omrežje OC Zagorica
26. člen
Cona ima le cestne prometnice.
Ob zahodnem robu cone je v smeri sever-jug predvidena nova priključna cesta na državno cesto G II – 108 iz Šmartnega (koridor je opredeljen v občinskem planu), ki pa je iz vidika cone zgolj tranzitna.
Ceste cone so:
– obstoječa cesta A (Litija – Breg – G II-108),
– obstoječa cesta Šmartno – LIL – Breg – G II-108,
– predvidena cesta B (interna cesta cone – eventualno slepa) in
– predvidena cesta C (interna cesta stanovanjsko-obrtne cone).
Vse ceste cone so dvosmerne, asfaltirane, z minimalno širino vozišča 6 m in 2 m širokim pločnikom (pešci in kolesarska steza).
Cesta A ima obojestranski pločnik, cesti B in C pa enostranskega.
Ob zunanjih robovih cestnega koridorja sta obojestransko zelenici širine po 1,50 m, v katerih so koridorji infrastrukturnih napeljav.
Skupna širina cestnega koridorja z zelenicama je 13 m (cesta A) oziroma 11 m (cesti B in C).
Vsaka parcela mora imeti uvoz iz javne ceste kot je opredeljen na karti št. 7, Prometno omrežje, poglavje B2 iz 1. člena tega odloka.
Merila in pogoji za komunalno urejanje OC Zagorica
27. člen
Komunalni in energetski vodi potekajo v zelenicah ob cestah, v nobenem primeru po zasebnem zemljišču. Posamezni priključki so izvedeni do 1 m na parcelo.
Vsako zemljišče enega lastnika mora imeti najmanj po en priključek na posamezno infrastrukturno omrežje.
Celotna cona ima enako komunalno opremo. Vsi primarni vodi morajo biti izvedeni ob gradnji prometnic. Pred izgradnjo prometne, komunalne in energetske infrastruktrure zasedbe parcele ni dopustna.
28. člen
Oskrba z vodo zahteva izgradnjo novega cevovoda od vodohranov na Sitarjevcu do cone. Vodovodno omrežje mora zagotavljati zadostne količine tehnološke, požarne in pitne vode. Vodovodno omrežje je obenem hidrantno.
29. člen
Odvajanje odpadnih vod bo v končni fazi izvedeno preko kanalizacijskega sistema v čistilno napravo in dalje v Savo. Obvezno je predčiščenje tehnoloških odpadnih vod (filtriranje, nevtralizacija) na mestu nastanka.
V prvi fazi, do izgradnje omrežja za odvod in čiščenje, si mora vsak investitor zaradi nedefinirane točne namembnosti objektov za vsak sklop objektov posebej, skladno z navodili (Uradni list SRS, št. 27/84) pridobiti vodnogospodarsko soglasje – mnenje pristojnega vodnogospodarskega organa, v katerem bo le-ta predpisal pogoje oziroma rešitve za začasno dispozicijo odplak.
30. člen
Meteorne vode iz utrjenih cestnih in manipulativnih površin je preko lovilcev olj dovoljeno voditi v odprtih odvodnikih v potok ali ponikovalnik.
31. člen
Odpadke je obvezno zbirati ločeno po vrstah in jih na ekološko neoporečen način deponirati na parcelah do odvoza. Pobiranje in odvoz odpadkov na opredeljeno odlagališče mora biti organizirano in izvajano na način kot ga opredeljuje občinski odlok.
32. člen
Posebne odpadke je obvezno zbirati in do odvoza na ustrezno odlagališče posebnih odpadkov deponirati v atestirani posodi na mestu nastanka. Tako skladiščene so lahko le minimalne količine posebnih odpadkov, ki nastanejo kot posledica lastnega tehnološkega procesa. Pobiranje, odvoz in odlaganje na odlagališče posebnih odpadkov mora biti organizirano na ekološko neoporečen način, opredeljen z občinskim odlokom.
33. člen
Električno omrežje cone je zemeljski vod, speljan v zelenicah ob cestah cone. Na območju cone (severni del parcele št. 16) je opredeljena lokacija za novo transformatorsko postajo, ki bo zagotavljala potrebne napetostne razmere in moč za potrebe cone. karakteristike TP bo opredelil projekt priključitve cone na javno električno omrežje, ki ga izdela za to pooblaščena projektantska organizacija.
34. člen
Telefonsko omrežje cone je zemeljski vod, položen v zelenice ob cestah cone. Za potrebe cone je potrebna nova telefonska centrala. Tip bo opredeljen v projektu priključitve cone na javno telefonsko omrežje, ki ga izdela za to registrirana projektantska organizacija.
Ukrepi za varovanje okolja
35. člen
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati določila veljavnih zakonov in predpisov za varovanje okolja.
Občinski organ, pristojen za varstvo okolja, izda pred izdajo lokacijskega dovoljenja soglasje s pogoji za posege v prostor.
36. člen
Dovoljene vrste kuriva za potrebe ogrevanja in proizvodnje so le:
– elektrika,
– utekočinjen naftni plin,
– zemeljski plin,
– lahko kurilno olje in
– lesna biomasa (ob uporabi sodobne, ekološko neoporečne kurilne tehnologije).
37. člen
Skladiščenje kuriva mora biti urejeno skladno s pravilnikom o spravljanju in hrambi kurilnega olja (Uradni list SFRJ, št. 45/67), pravilnikom o skladiščenju utekočinjenega naftnega plina (Uradni list RS, št. 22/92) ali drugimi področnimi predpisi za uporabljen energent.
38. člen
Skladiščenje strupenih kemikalij, eksplozivnih in hitro vnetljivih ter drugih nevarnih snovi na območju cone je dopustno le v manjših količinah in le, če so te snovi nujne za proizvodni proces. Skladiščenje je dopustno le za lastne potrebe in na način, ki je brez nevarnosti za okolje ter skladen s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena skladišča in transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
39. člen
Emisije v zrak (hrup, prah, vonjave) ne smejo presegati najvišjih dovoljenih ravni za čisto proizvodno območje oziroma na parcelah 1, 2 in 3 za mešano stanovanjsko-proizvodno območje.
40. člen
OC Zagorica je mogoče izvajati po fazah, pri čemer so posamezne faze sklopi strnjenih parcel ob obeh straneh cest. Zaporedje izgradnje po fazah ni določeno, ker izgradnja ni v soodvisnosti. Obvezno pa je začeto fazo kompletno komunalno opremiti pred prodajo zemljišča in gradnjo objektov na njej.
10. člen
Poglavje »VII. KONČNE DOLOČBE« postane VIII. poglavje.
11. člen
21. člen se ustrezno preštevilči in postane 41. člen. Besedilo člena se delno spremeni tako, da se glasi:
Lokacijsko dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v prostor, razen za objekte in naprave kot je opredeljeno v odloku o določitvi pomožnih objektov ter tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah ter za adaptacije s katerimi se ne bo bistveno spremenila zunanjost, zmogljivost in velikost ali namen objektov, za postavitev začasnih objektov in naprav, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del.
12. člen
22. člen se ustrezno preštevilči in postane 42. člen. Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
Prostorski ureditveni pogoji za območje Litije in Šmartna so stalno na vpogled pri pristojnem upravnem organu Občine Litija.
13. člen
Doda se nov 43. člen, ki se glasi:
Te spremembe in dopolnitve odloka so sestavni del predhodno sprejetih odlokov:
– odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88),
– odloka o sprejemu dopolnitev in sprememb odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list RS, št. 29/91).
14. člen
23. člen se ustrezno preštevilči in postane 44. člen. Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka imajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-8/00
Litija, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti