Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela (BGRSPD), stran 961.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA (BGRSPD)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela (BGRSPD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2002.
Št. 001-22-113/02
Ljubljana, 7. oktobra 2002
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA (BGRSPD)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno varnost Helenske republike o sodelovanju na področju politike dela, podpisan v Atenah 2. marca 2001.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in slovenskem prevodu glasi:
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY OF THE HELLENIC REPUBLIC ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF LABOUR POLICY
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Labour and Social Security of the Hellenic Republic considering that the Hellenic Republic being a member of the European Union is obligated to observe and to act in conformity with the European Union’s legislation (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
desiring to establish mutual co-operation in the accession of the Republic of Slovenia to the European Union as well as co-operation in the spheres of work of both Contracting Parties, have decided to conclude this Agreement on mutual co-operation.
To achieve this purpose the Contracting Parties have agreed as follows:
Article 1
The competent authorities for co-operation are:
a) On the Slovene side: The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia together with the competent services of the Employment Service of Slovenia;
b) On the Greek side: The Ministry of Labour and Social Security of the Hellenic Republic together with its competent General Directorates as well as the competent services of the Manpower Employment Organisation.
Article 2
Co-operation shall primarily take the following forms:
1. Exchange of experts in the fields for which the two ministries are competent;
2. Consultations and additional training of experts;
3. Exchange of expert material, primarily on implementation of programmes for labour and employment policies, legislative proposals and other material related to the work of both ministries as well as corresponding expert opinions.
The type and scope of concrete forms of co-operation shall be determined on a case to case basis, by mutual agreement for a period of two years.
Article 3
The Contracting Parties hereby determine the following priorities:
1. Exchange of information on the preparatory part of the procedure for the accession of the Republic of Slovenia to the European Union;
2. Exchange of experience related to measures, regulations and institutions in the field of labour and employment policies;
3. Exchange of information on the system of industrial relations, collective agreements, and legislative regulation of the functioning of the labour market;
4. Exchange of experience related to special programmes preventing long-term unemployment and providing support to groups with an unfavourable status on the labour market (first job seekers, disabled, etc.);
5. Exchange of experience related to the methods used to determine the efficiency of active employment policy measures;
6. Exchange of practical experiences related to the functioning of labour inspection, chiefly from the point of view of safety and health at work and prevention of illicit work;
7. Examination of the situation, possibilities and interest in the development of various forms of co-operation between the two countries in the field of employment.
Article 4
With respect to financing the implementation of this Agreement the Contracting Parties agree that the costs of travelling and accommodation of experts shall always be paid by the sending party and the host party shall organise a suitable expert programme.
Article 5
1. This Agreement shall enter into force on the day of the receipt of the last notification through diplomatic channels on the fulfilment of the internal legal procedures by the Contracting Parties necessary for its entry into force.
2. This Agreement shall be concluded for a period of four years. Upon the expiration of this period its validity shall be tacitly prolonged each time for one year unless either Contracting Party denounces it in writing at least 30 days prior to its expiration.
 
Done in Athens on 2nd March 2001 in two original copies in English language.
For the Ministry of
Labour, Family and Social Affairs
of the Republic of Slovenia
Vlado Dimovski, (s)
For the Ministry of
Labour and Social Security
of the Hellenic Republic
Anastassios Giannitsis, (s)
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO VARNOST HELENSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za delo in socialno varnost Helenske republike ob upoštevanju, da je Helenska republika članica Evropske Unije in na podlagi tega dejstva zavezana k ravnanju v skladu z zakonodajo Evropske Unije (v nadaljevanju pogodbenika), sta se
v želji, da vzpostavita medsebojno sodelovanje pri vključevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo in sodelovanje na delovnih področjih obeh pogodbenikov, odločila skleniti ta sporazum o medsebojnem sodelovanju.
Da bi dosegla ta namen, sta se pogodbenika sporazumela, kot sledi:
1. člen
Pristojna organa za sodelovanje sta:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije skupaj s pristojnimi službami Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
b) na grški strani: Ministrstvo za delo in socialno varnost Helenske republike skupaj s svojimi pristojnimi Generalnimi direkcijami in pristojnimi službami Organizacije za zaposlovanje.
2. člen
Sodelovanje poteka predvsem v teh oblikah:
1. izmenjava strokovnjakov s področij, za katera sta pristojni ministrstvi;
2. posvetovanja in dodatno usposabljanje strokovnjakov;
3. izmenjava strokovnega gradiva, zlasti o izvajanju programov za politiko dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov in drugega gradiva s področja dela obeh ministrstev ter ustreznih strokovnih mnenj.
Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja se za vsak primer posebej sporazumno določita za obdobje dveh let.
3. člen
Pogodbenika določata te prednostne naloge:
1. izmenjava informacij o pripravljalnem delu procesa vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo;
2. izmenjava izkušenj o ukrepih, predpisih in institucijah na področju politike dela in zaposlovanja;
3. izmenjava informacij o sistemu odnosov med delodajalci in delojemalci, kolektivnih pogodbah in zakonski ureditvi delovanja trga dela;
4. izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in za pomoč skupinam z neugodnim položajem na trgu dela (iskalci prve zaposlitve, invalidi itd.);
5. izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
6. izmenjava praktičnih izkušenj o delovanju inšpekcije dela, predvsem z vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja dela na črno;
7. proučitev stanja, možnosti in koristi za razvoj raznih oblik sodelovanja med državama na področju zaposlovanja.
4. člen
Pogodbenika se glede financiranja izvajanja tega sporazuma dogovorita, da stroške potovanj in nastanitve strokovnjakov krije vedno pošiljatelj, gostitelj pa poskrbi za pripravo ustreznega strokovnega programa.
5. člen
1. Ta sporazum začne veljati z dnem sprejema zadnjega obvestila o izpolnitvi notranjepravnih postopkov s strani pogodbenic po diplomatskih poteh, ki so potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za obdobje štirih let. Po preteku tega obdobja se njegova veljavnost molče podaljša vsakokrat za eno leto, če ga noben pogodbenik pisno ne odpove najkasneje 30 dni pred njegovim potekom.
 
Sestavljeno v Atenah dne 2. marca 2001 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve
Republike Slovenije
Vlado Dimovski l. r.
Za Ministrstvo
za delo in socialno varnost
Helenske republike
Anastassios Giannitsis l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 101-08/02-1/1
Ljubljana, dne 27. septembra 2002
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti