Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4443. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica
4444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003

Odloki

4445. Odlok o spremembah in dopolnitvi odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002

Sklepi

4398. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije

MINISTRSTVA

4399. Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja
4400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
4401. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2002
4402. Pravilnik o načinu izvajanja in obračunavanja posebnih telekomunikacijskih storitev
4403. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

USTAVNO SODIŠČE

4404. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča
4405. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča
4406. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ter odločbe Upravne enote Grosuplje
4407. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ter odločbe Upravne enote Grosuplje
4408. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in sodbe upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, ter o odpravi odločbe Ministrstva za okolje in prostor ter sklepa Upravne enote Piran

BANKA SLOVENIJE

4409. Sklep o posojilu za čez dan

OBČINE

Bled

4410. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1214/3 k.o. Selo

Celje

4411. Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje

Gornji Petrovci

4412. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine
4413. Odlok o spremembi odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gornji Petrovci
4414. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
4415. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci

Kamnik

4416. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center

Laško

4417. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Laško
4418. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Laško
4419. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško
4420. Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja

Litija

4421. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2001

Ljubljana

4422. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov
4423. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4424. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mozirje

4425. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za lekarniško dejavnost Zgornje Savinjske doline
4426. Sprememba sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Mozirje

Prebold

4427. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana občinske volilne komisije
4428. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije

Ribnica

4429. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o oskrbi s pitno vodo
4430. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za širitev pokopališča v Hrovači

Slovenj Gradec

4431. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
4432. Pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj Mestne občine Slovenj Gradec v najem

Slovenska Bistrica

4433. Odlok o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oziroma kandidatom za člane občinskega sveta oziroma župana Občine Slovenska Bistrica
4434. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
4435. Program priprave zazidalnega načrta za zgoščeno individualno stanovanjsko zazidavo "KUGL"
4436. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi - javno dobro

Sveta Ana

4437. Odlok o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sveta Ana
4438. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana
4439. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice

Šmarje pri Jelšah

4440. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Trebnje

4441. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje in urbanistične zasnove Mirna ter osnutkov sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5), Suho krajino, Mirno, Mokronog in Šentrupert

Žetale

4442. Sklep o delni povrnitvi volilnih stroškov za redne volitve članov občinskega sveta in redne volitve župana v letu 2002 v Občini Žetale
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti