Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4438. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana, stran 9733.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) ter v skladu z 20. in 68. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Sveta Ana na 27. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu sestave seznama upravičencev za vračila, in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci, višina vračila, način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Sveta Ana. Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., po tem odloku so fizične osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja 1995, na območju Občine Sveta Ana, sklepale pogodbe z lokalno skupnostjo ali njenim ožjim delom.
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo se lahko upošteva kot dokazilo o obstoju pogodbe tudi sezname vlagateljev iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalnih skupnosti.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam, iz drugega člena tega odloka je Občina Sveta Ana, ki izvaja vračila vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni občina izključno v infrastrukturo na območju tiste KS, v kateri so bila zbrana sredstva prispevka.
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Sveta Ana bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5. člena ZVVJTO, v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni komisiji iz 6. člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Sveta Ana. Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le-teh imenuje župan posebno komisijo, najpozneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
V komisijo župan imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše predsednike KS na področju Občine Sveta Ana ali predsednike odborov za izgradnjo javnega telefonskega omrežja, tajnike bivših KS in strokovne delavce občinske uprave, ki izvajajo naloge z področja komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč oziroma izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.
Komisijo vodi direktor občinske uprave. Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge komisije, notranja razmerja in način dela komisije ter merila za plačilo dela članom komisije v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi.
6. člen
(javni poziv)
Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave poziva.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev zahtevkov za vračila in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
Komisija v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
– čas oziroma leto vplačila,
– višina vlaganja (v DEM).
Za sestavo podatkov si komisija na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona lahko pridobi podatke tudi iz arhiva ali dokumentacije s katero razpolaga Telekom Slovenije, d.d.. Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj, iz drugega člena tega odloka. O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni,če je to potrebno. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni. Zoper odločbo komisije se vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe lahko pritoži pri županu Občine Sveta Ana. Pritožba mora biti v pisni obliki in utemeljena. Odločba župana je dokončna.
9. člen
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu občine Sveta Ana. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu najkasneje v roku 90 dni od objave tega odloka. Občinski svet občine Sveta Ana potrdi seznam končnih upravičencev v roku 30 dni od predloga komisije. Tako potrjeni končni seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana višina vlaganja posameznega končnega upravičenca, objavljena v končnem seznamu upravičencev, zmanjšana za:
– morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
– morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek SIS.
Od tako določene osnove je vsak končni upravičenec upravičen največ do vračila v denarnih sredstvih izračunano v naslednjih odstotkih od osnove iz prejšnjega odstavka tega člena:
– za pogodbe sklenjene od leta 1974–1980: 20%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1981–1980: 20%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1974–1983: 25%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1984–1987: 30%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1988–1990: 35%,
– za pogodbe sklenjene od leta 1991–1994: 40%.
11. člen
Če višina sredstev, ki jih prejme lokalna skupnost iz naslov vračanja vlaganj ne zadostujejo za povračilo vlaganj vseh končnih upravičencev do višine določene z prvim in drugim odstavkom tega člena, določi komisija sorazmerne deleže, ki jih prejmejo končni upravičenci tako, da vsem upravičencem zmanjša višino dejansko dodeljenega vračila v enakem odstotku, glede na največji dovoljeni delež vračila, ki bi jim pripadal na osnovi izračuna po prvem in drugem odstavku tega člena, sorazmerno razpoložljivim sredstvom, ki jih lokalna skupnost prejme iz naslova vračanja vlaganj od sklada.
12. člen
Kolikor končni upravičenec zamudi z rokom vložitve zahtevka na KS ali pa svojega zahtevka v roku tri dni od poziva KS o dopolnitvi zahtevka ne dopolni, se smatra, da zahtevek ni vložen in ga KS s sklepom zavrže. O morebitni pritožbi zoper sklep odloča komisija Občine Sveta Ana, katere odločitev je dokončna.
13. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila, lokalna skupnost po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne končnim upravičencem, v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo in tem odlokom.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot končnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki ga je navedel v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. V primeru, da bo občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo sredstva končnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
14. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34500-001/2002
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti