Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4435. Program priprave zazidalnega načrta za zgoščeno individualno stanovanjsko zazidavo "KUGL", stran 9730.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 33. redni seji 30. 9. 2002 določil
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta za zgoščeno individualno stanovanjsko zazidavo “KUGL“
1. IZHODIŠČA
Območje obdelave je zazidalna cona “KUGL“, in sicer se lokacija nahaja na območju med večstanovanjskimi bloki na severu – blok C in zeleni blok do javne ceste od vrtca na vzhodu ter ob celotni bodoči javni cesti (povezava z zahodno vpadnico) na jugu Špindlerjeva ulica, na zahodu Ulice Anice Černejeve.
Na območju cone se predvideva individualna stanovanjska zazidava.
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99) je območje, ki zajema parc. št.: 1134/1; 1132; 1135; 1134/2; 1139; 1131/1; 1131/3; 1131/4; 1131/5; 1129/1; 1129/2; 1130 k.o. Slovenska Bistrica opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče.
Velikost območja je približno 25.000 m2.
V skladu z Urbanistično zasnovo za mesto Slovenska Bistrica, ki je bila sprejeta v postopku sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana v letu 1999, je za navedeno območje predvidena izdelava zazidalnega načrta.
Namen izdelave zazidalnega načrta je pridobitev pravnih podlag za izdajo dovoljenj za posege v prostor in graditev.
S tem programom se podrobneje opredelijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta – v nadaljevanju: zazidalnega načrta,
– izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti,
– seznam ministrstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku,
– postopek in roki priprave in sprejemanja.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
2.1. Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta
Naročniki zazidalnega načrta so lastniki parcel: Kocijančič Alojz, Kocijančič Branko, Kocijančič Alojz, Legnar Samo, Justinek Klotilda, Stankovič Miroslava, Zafošnik Ernest.
Izdelovalec zazidalnega načrta je Ibis d.o.o. Slov. Bistrica.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave zazidalnega načrta
Pri izdelavi zazidalnega načrta bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994-1999 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
– navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84, 29/86, Uradni list RS, št. 40/94, 69/94, 29/95, 59/96),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdelani na podlagi navedenih zakonov,
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
2.3. Izdelane strokovne podlage in veljavni planski akti
Zazidalni načrt bo izdelan z upoštevanjem prostorskih sestavin planskih aktov
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97 in 72/99). Za območje zazidalnega načrta bo izdelal strokovne podlage izvajalec Ibis d.o.o. Slovenska Bistrica.
3. PRIPRAVA IN SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
3.1. Za izdelavo zazidalnega načrta je potrebno izdelati:
– Geotehnično poročilo,
– Geodetski posnetek v merilu 1:500 za območje obdelave že obstaja.
3.2. Vsebina in obseg zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 48/85).
Osnutek zazidalnega načrta bo vseboval:
a) tekstualni del,
– obrazložitev in utemeljitev zazidalnega načrta,
– povzetek in usklajenost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– analiza obstoječega stanja in morfološka analiza,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo programa v območju urejanja,
– opis rešitev posegov in ureditev, vsebovanih v osnutku zazidalnega načrta,
– potrebni infrastrukturni objekti in naprave za delovanje predlaganih posegov in ureditev ali njihove rušitve, prestavitve in druge prilagoditve,
– opis prostorskih ureditev po posameznih področjih,
– varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– potrebne vodnogospodarske ureditve,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– opis rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja (številka parcele in katastrska občina, površina, vrsta rabe, lastništvo),
– ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta,
– etape izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoji organov oziroma organizacij.
b) kartografski del,
– pregledna karta s prikazom območja obdelave v merilu 1:5000,
– izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenska Bistrica,
– zazidalna situacija v merilu 1:500 s funkcionalnimi rešitvami, krajinskimi, oblikovalskimi, arhitekturnimi, okoljevarstvenimi in vodnogospodarskimi; glede na obsežnost tematike bo vsebina po potrebi razdeljena na več tematskih kart,
– načrt komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez v merilu 1:500,
– načrt prometnih ureditev,
– načrt gradbenih parcel ter določitev funkcionalnega zemljišča v merilu 1:500
c) osnutek odloka o zazidalnem načrtu,
– opis meje območja po parcelnih mejah,
– funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave,
– pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja območja,
– drugi pogoji, pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– etape izvajanja posegov,
– režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazidajo v prvi etapi oziroma se jim spremeni namembnost v času gradnje,
– tolerance pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta.
3.3. Priprava gradiva za pridobivanje pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta
Izdelovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije ter pripravljenih strokovnih podlag, izdelal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta z opisom in utemeljitvijo predvidenih posegov.
3.4. Pridobitev pogojev za izdelavo osnutka zazidalnega načrta
Izdelovalec bo poslal gradivo za pridobitev pogojev za izdelavo zazidalnega načrta organom, ki morajo skladno s predpisi podati pogoje za izdelavo osnutka zazidalnega načrta:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Maribor - področje varstva narave, vodnega gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor, Rotovški trg, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska 2, Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor,
Ljubljanska ul. 9, Maribor
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.5. Izdelava osnutka zazidalnega načrta
Na osnovi strokovnih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec pripravil osnutek zazidalnega načrta v vsebini iz tč. 3.2. tega programa.
4. SPREJEMANJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo Občinski svet občine Slovenska Bistrica določil osnutek zazidalnega načrta in sprejel sklep o javni razgrnitvi.
4.2. Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta. Javna razgrnitev bo trajala en mesec.
V času javne razgrnitve bo Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica organiziral javno obravnavo. Občani in drugi zainteresirani bodo o javni obravnavi obveščeni na krajevno običajen način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku zazidalnega načrta in jih najkasneje po zaključku javne razgrnitve predal izdelovalcu.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo pripravil strokovna stališča do pripomb in predlogov. O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil občinski svet.
Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica bo vsem organom, organizacijam in skupnostim, ki so dali pripombe in predloge, pa jih občinski svet ni sprejel, poslal obrazložitev razlogov, zaradi katerih pripomb in predlogov ni sprejel.
4.4. Priprava usklajenega predloga zazidalnega načrta
Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec dopolnil osnutek zazidalnega načrta v usklajen predlog zazidalnega načrta.
Predlog zazidalnega načrta bo vseboval enake sestavine kot osnutek zazidalnega načrta; od osnutka se bo razlikoval v tistih vsebinah, kjer so bile upoštevane pripombe iz obravnav, vseboval bo tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k zazidalnemu načrtu ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu zazidalnega načrta
Na usklajeni predlog zazidalnega načrta bo izdelovalec zazidalnega načrta pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij, navedenih v nadaljevanju.
V skladu z zakonskimi pooblastili morajo podati soglasje k predlogu zazidalnega načrta naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izpostava Maribor – področje varstva narave, vodnega gospodarstva, Krekova ul. 17, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor, Rotovški trg, Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska 2, Maribor,
– Komunala Slovenska Bistrica, Podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Zavod RS za varstvo naravne dediščine, OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Maribor, Titova c. 38, Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor, Ljubljanska ul. 9, Maribor.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom zazidalnega načrta soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o zazidalnem načrtu
Občinski svet bo obravnaval usklajen predlog zazidalnega načrta in sprejel odlok o zazidalnem načrtu, ki se objavi v Uradnem listu RS.
5. ROKI ZA PRIPRAVO ZAZIDALNEGA NAČRTA
Zazidalni načrt bo pripravljen v naslednjih rokih:
izbira izvajalca        30 dni po potrditvi programa priprave
 
izdelava gradiva za pridobitev 60 dni po podpisu pogodbe
pogojev in verifikacija na 
urbanistični komisiji
 
pridobitev pogojev       30 dni
 
izdelava osnutka        30 dni
 
javna razgrnitev osnutka    30 dni od objave sklepa v 
                Uradnem listu RS
 
javna obravnava         v času javne razgrnitve
 
predaja pripomb izdelovalcu   7 dni po zaključeni javni razgrnitvi
 
priprava strokovnih stališč do 15 dni
pripomb in predlogov
 
izdelava dopolnjenega osnutka  30 dni po sprejetju stališč
 
pridobitev soglasij       30 dni
 
sprejem ZN na občinskem svetu  30 dni od izdelave predloga
 
priprava končnega elaborata   14 dni po sprejemu odloka na 
                občinskem svetu
6. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Slovenska Bistrica.
Št. 10/032-01/33-8/2002
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti