Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4422. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov, stran 9722.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 30. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99) se v naslovu in celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah besedi »del plače« nadomestita z besedilom »plačilo za opravljanje funkcije« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se črtajo besede »in volilne komisije«.
3. člen
V 5. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 40% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.«
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije člana mestnega sveta je sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta oziroma seji delovnega telesa mestnega sveta.
Sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta znaša 13% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika. Kolikor se seja mestnega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na posameznem zasedanju prejme sorazmerni del sejnine.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta znaša 2% oziroma za vodenje 3% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika. Kolikor se seja delovnega telesa mestnega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na posameznem zasedanju prejme sorazmerni del sejnine.
Mesečno izplačilo ne sme presegati 15% plače župana iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Morebitni presežek se prenese v naslednji mesec.
V skladu s tem pravilnikom komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za posameznega člana mestnega sveta s sklepom določi višino plačila za opravljanje funkcije člana mestnega sveta v odstotkih plače župana iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence, ki jo vodi strokovna služba mestne uprave.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles mestnega sveta, ki se izplača posameznemu članu mestnega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana. Končni obračun se opravi ob dvanajsti plači župana.«
5. člen
V 9. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnina za posamezno sejo znaša 2% plače župana iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.«
7. člen
13. člen se črta.
8. člen
V 16. členu se za besedo »plače« doda vejica in besedilo »plačila za opravljanje funkcije«.
9. člen
V 17. členu se za besedo »plače« doda vejica in besedilo »plačila za opravljanje funkcije«.
10. člen
18. člen se črta.
11. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena pripada nagrada v višini 3% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.«
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z novim mandatom, razen določb 2., 7. in 10. člena tega pravilnika.
Št. 143-781/2002
Ljubljana, dne 30. septembra 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti