Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4412. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine, stran 9714.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 24. redni seji dne 9. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ureja izdajanje občinskega glasila Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
(ime glasila)
Ime glasila je: Novine.
3. člen
(ustanovitelj in izdajatelj glasila)
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je: Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: izdajatelj).
4. člen
(namen in cilji)
Glasilo je namenjeno celovitemu in objektivnemu obveščanju občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v Občini Gornji Petrovci.
Glasilo je namenjeno tudi obveščanju občanov o dogajanju v širših lokalnih skupnostih, o zamejstvu, Slovencih po svetu in manjšinah ter o drugih aktualnih dogodkih.
Glasilo je hkrati tudi informator ter prostor za objave in razpise za potrebe Občine Gornji Petrovci.
NAČIN DELOVANJA
5. člen
(zvrst)
Glasilo je periodični tiskani medij.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(izhajanje)
Glasilo izhaja trimesečno.
Število izvodov posamezne številke glasila določi uredništvo.
8. člen
(prejemniki)
Prejemniki glasila so vsa gospodinjstva v Občini Gornji Petrovci. Vsi prejemniki prejemajo glasilo brezplačno.
9. člen
(programska zasnova)
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet izdajatelja.
S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča za izdajanje glasila.
UREDNIŠTVO
10. člen
(sestava)
Uredništvo sestavljata odgovorni urednik in uredniški odbor.
11. člen
(sedež)
Sedež uredništva je v Gornjih Petrovcih 31/d.
12. člen
(odgovorni urednik)
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– pripravlja in ureja besedila,
– v skladu z zakonom odgovarja za vsako objavljeno informacijo,
– sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– sklicuje in vodi seje uredništva,
– enkrat letno poroča izdajatelju o uresničevanju programske zasnove,
– izdajatelju pravočasno predloži utemeljen predlog potrebnih finančnih sredstev,
– izdajatelju enkrat letno poroča o porabi finančnih sredstev.
13. člen
(način imenovanja odgovornega urednika)
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet izdajatelja na predlog uredniškega odbora.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
– je poslovno sposobna,
– ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta in se lahko neomejeno ponovi.
14. člen
(način razreševanja odgovornega urednika)
Odgovornega urednika glasila razreši občinski svet izdajatelja na predlog uredniškega odbora.
Odgovornega urednika glasila lahko občinski svet izdajatelja razreši tudi po lastni presoji, če ugotovi, da le-ta opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali s programsko zasnovo glasila.
15. člen
(uredniški odbor)
Uredniški odbor šteje sedem članov.
Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet izdajatelja iz vrst predstavnikov vseh strank, ki so zastopane v občinskem svetu, predstavnika neodvisnih članov občinskega sveta in župana ali drugega delavca občinske uprave, kot predstavnika občinske uprave. Člane lahko imenuje tudi iz vrst novinarjev, avtorjev besedil in drugih zunanjih sodelavcev.
Mandat članov uredniškega odbora traja štiri leta in se lahko neomejeno ponovi.
Za razrešitev članov uredniškega odbora se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o razrešitvi odgovornega urednika.
16. člen
(naloge in pristojnosti uredniškega odbora)
Uredniški odbor se sestaja vedno pred dokončnim oblikovanjem posamezne številke glasila, po potrebi pa se lahko na predlog odgovornega urednika sestaja tudi večkrat.
Uredniški odbor obravnava in predlaga programsko zasnovo glasila, predlaga višino potrebnih finančnih sredstev, obravnava predloge občinskega sveta ter občinske uprave, pobude in mnenja novinarjev, avtorjev besedil, zunanjih sodelavcev in bralcev.
17. člen
(pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom)
Uredništvo, novinarji in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove in v skladu z zakonom ter s tem odlokom pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Odgovornega urednika in člane uredniškega odbora lahko občinski svet izdajatelja razreši samo v skladu z zakonom in s tem odlokom.
18. člen
(osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva)
Uredniški odbor v skladu s programsko zasnovo glasila določa uredniško politiko in daje odgovornemu uredniku stališča in usmeritve za njegovo delo.
Člani uredniškega odbora se med seboj enakopravni. Uredniški odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
Stališča in usmeritve uredniškega odbora je pri svojem delu odgovorni urednik dolžan upoštevati.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in uredniške politike. Kolikor odgovorni urednik ne dela v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko oziroma kolikor ne dela v skladu s stališči in usmeritvami uredniškega odbora, lahko uredniški odbor občinskemu svetu izdajatelja predlaga njegovo razrešitev.
19. člen
(stopnja avtonomije uredništva pri urejanju razmerij znotraj uredništva)
Pri urejanju razmerij znotraj uredništva je uredništvo, v skladu z določbami tega odloka, samostojno. Občinski svet izdajatelja v ta razmerja, razen ko je to določeno s tem odlokom, ne sme posegati.
FINANCIRANJE
20. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– drugi prihodki.
Izdajatelj je dolžan zagotoviti sredstva za pripravljanje, urejanje in izdajanje glasila v skladu s tem odlokom.
21. člen
(namen in poraba finančnih sredstev)
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave,
– materialne stroške,
– druge stroške, ki so povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko pogodbeno prenesejo tudi na zunanjega sodelavca.
VOLILNA KAMPANJA
22. člen
(volilna kampanja)
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev namenja glasilo del prostora za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Vsem kandidatom in kandidatnim listam morajo biti zagotovljeni enakovredni pogoji predstavitve v glasilu. Pri objavah in predstavitvah kandidatov in kandidatnih list se upoštevajo določbe zakona, ki ureja postopek volilne kampanje.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v času volilne kampanje ob razpisu volitev v državni zbor, volitev v državni svet in volitev predsednika republike.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Novine (Uradni list RS, št. 40/97).
24. člen
(uredništvo v prehodnem obdobju)
Do imenovanja odgovornega urednika in uredniškega odbora v skladu s tem odlokom, opravljata te naloge sedanji odgovorni urednik in sedanji uredniški odbor.
25. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67/02-35
Gornji Petrovci, dne 9. oktobra 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti