Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4416. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center, stran 9718.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/ 86, 43/89 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 30. seji dne 25. 9. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center
Skupščina občine Kamnik je na 22. skupni seji dne 17. junija 1992 sprejela odlok o sprejetju ureditvenega načrta K1 Kamnik Center (Uradni list RS, št. 36/92). Območje je skladno določilom 4. člena odloka razdeljeno na devet sektorjev (podobmočij). Glede na potrebe lastnikov dela zemljišč in objektov v sektorju devet je potrebno korigirati oblikovalske in funkcionalne rešitve objektov in zunanjih površin, hkrati pa, glede na spremenjene potrebe po zagotavljanju parkirnih površin, s spremenjenimi rešitvami zagotoviti tudi zadostno število parkirnih mest v obravnavanem sektorju. Zato se določa sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta v sektorju 9, pri čemer se načeloma povzema obstoječo izrabo prostora in meje območja, funkcijo območja s pogoji za izrabo; pogoje za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja; merila in pogoje za bivanje in delo; etapnost izvedbe posegov ter obveznosti investitorja, lastnikov zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega ureditvenega načrta so izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev še: dolgoročni plan Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 – popravek 16/89); sklep o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86, sprememba 39/89); spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1992 in uskladitev grafičnega dela družbenega plana občine Kamnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 22/92); odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 30/95, sprememba št. 14/96) in izhodišča ter usmeritve strokovne službe Občine Kamnik. Glavni razlog za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je potreba po izboljšavi pogojev za bivanje in delo v delu območja K1 Kamnik Center.
2. člen
Določitev vsebine in obsega ter predmeta sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center
Vsebina in predmet sprememb in dopolnitev se nanaša na spremembo gabaritov in delno namembnosti objektov na zemljiščih parcelnih številk 33, 34/1, 34/3 in 34/4, vse k.o. Kamnik, razrešitev prometnih ureditev na obravnavanih zemljiščih ter posledično na korekcije prometnih rešitev, ki se navezujejo na navedene parcele (dostopi, dovozi in prometne povezave).
Obseg sprememb in dopolnitev zajema vse zakonsko predpisane grafične in tekstualne dele vključno z odlokom.
Realizacija navedenih sprememb in dopolnitev je možna, če se s predlaganimi rešitvami ne poslabšujejo pogoji za bivanje in delo ter v kolikor so pridobljena vsa soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki sodelujejo kot soglasjedajalci.
3. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta za območje K1 Kamnik Center in način pridobitve strokovnih rešitev
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovna rešitev se izdela na podlagi idejnih rešitev uporabnika oziroma lastnika zemljišč glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec se izbere na podlagi določil zakona o javnih naročilih. Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se zagotovijo iz naslova proračunske postavke izdelave PIA.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi, organizacije in skupnosti, ki določijo pogoje in izdajo soglasja na predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center, so:
– Oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik,
– Adriaplin d.o.o.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubjana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo,
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Organizacijska enota Kranj,
– Zavod za satelitsko kabelski sistem Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, Kamnik,
– Odbor za prenovo mestnega jedra.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoje pogoje za pripravo predloga ter svoja soglasja oziroma mnenja na dopolnjeni predlog v tridesetih dneh od prejema zahteve.
5. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag
Izdela se geodetski posnetek stanja vključno s komunalnimi vodi za obravnavani del sektorja 9.
Uporabnik oziroma lastnik zemljišč pripravi idejne arhitektonske rešitve z vsemi prometnimi in komunalnimi zahtevami v skladu s svojimi potrebami za predvideno dejavnost v prostoru.
Za predviden poseg se po potrebi izdela presojo vplivov na okolje.
Pridobi se ažurne podatke za identifikacijo posestnega stanja in podatke o izvedenih in načrtovanih infrastrukturnih objektih in napravah.
6. člen
Določitev rokov izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K1 Kamnik Center
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
– pridobitev geodetskega posnetka in pogojev pristojnih organov, organizacij in skupnosti v oktobru 2002,
– izdelava osnutka predloga za javno razgrnitev v decembru 2002,
– javna razgrnitev in javna obravnava v januarju in februarju 2003,
– obravnava in sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju UN K1Kamnik Center – 1. obravnava,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v marcu 2003,
– obravnava in sprejem stališč na pristojnih organih v aprilu 2003,
– izdelava dopolnjenega predloga v maju in juniju 2003,
– pridobivanje soglasij v juliju in avgustu 2003 in
– priprava in sprejem predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju UN K1 Kamnik Center – 2. obravnava in objava v Uradnem listu RS v septembru oziroma oktobru 2003.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-5/2002
Kamnik, dne 25. septembra 2002.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti