Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4439. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice, stran 9735.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS št. 18/94) in določil statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99), Občinski svet občine Sveta Ana na 27. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejme
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice
1. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Anine novice (Uradni list RS, št. 48/02), se v besedni zvezi »odpokliče člana komisije« nadomesti beseda »komisije« z besedama »uredniškega odbora ali odgovornega urednika«.
Za prvim odstavkom 11. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in sedem članov.
Uredništvo, uredniki, novinarji in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove in v skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški odbor vodi odgovorni urednik. Odločitve v zvezi z urejanjem notranjih razmerij v uredniškem odboru sprejema uredniški odbor z navadno večino glasov članov uredniškega odbora v soglasju z ustanoviteljem.«
Sedanji drugi odstavek 10. člena postane tretji odstavek.
2. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Sveta Ana na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika si mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne ali strokovne smeri.
Občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega sveta lahko odgovornega urednika razreši, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško politiko glasila.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge, določene s temeljnim pravnim aktom izdajatelja. Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če ta zakon ne določa drugače.
Odgovorni urednik:
– vodi uredništvo in koordinira delo uredniškega odbora,
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezna področja,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev in odloča o objavi prispevkov,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z občinsko upravo,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa,
– odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.«
3. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03208-001/2002
Sveta Ana, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti