Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4402. Pravilnik o načinu izvajanja in obračunavanja posebnih telekomunikacijskih storitev, stran 9699.

Na podlagi tretjega odstavka 84. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve, ministrom za notranje zadeve, ministrom za obrambo in direktorjem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja in obračunavanja posebnih telekomunikacijskih storitev
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja način vlaganja zahtev za izvajanje posebnih telekomunikacijskih storitev (v nadaljnjem besedilu: posebne storitve) in nalaganja obveznosti za izvajanje teh storitev.
2. člen
(pojmi)
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna organizacija, ustanovljena na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon) z namenom, da primarno v interesu uporabnikov zagotavlja pregledno in nepristransko delovanje trga.
2. Upravičeni organ je organ, ki je v skladu s 4. členom tega pravilnika upravičen postaviti zahtevo za izvajanje posebne storitve.
3. Operater je operater javnih telekomunikacijskih storitev, ki je pridobil dovoljenje v skladu s 27. členom zakona.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(posebne storitve)
Posebne storitve obsegajo:
1. telekomunikacijske storitve, ki se zagotavljajo določenim osebam ali na določenem območju z namenom zagotavljanja socialne varnosti ali skladnejšega regionalnega razvoja;
2. nižje cene telekomunikacijskih storitev za določene skupine uporabnikov;
3. druge ukrepe, ki zagotavljajo socialno varnost ali skladnejši regionalni razvoj in so povezani z zagotavljanjem telekomunikacijskih storitev;
4. telekomunikacijske storitve za potrebe nacionalne varnosti ter zaščite in reševanja.
II. VLOŽITEV ZAHTEVE
4. člen
(upravičeni organi)
(1) Zahtevo za izvajanje posebne storitve iz 1. do 3. točke prejšnjega člena tega pravilnika lahko vložijo ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ali urad za invalide in bolnike.
(2) Zahtevo za izvajanje posebne storitve iz 4. točke prejšnjega člena tega pravilnika lahko vložijo ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo ali slovenska obveščevalno-varnostna agencija.
5. člen
(zahteva)
(1) Upravičeni organ pošlje pisno zahtevo za izvajanje posebne storitve agenciji.
(2) Zahteva za izvajanje posebne storitve mora vsebovati:
1. natančen opis zahtevane posebne storitve;
2. čas in območje izvajanja zahtevane posebne storitve;
3. opis skupine uporabnikov, ki jim je zahtevana posebna storitev namenjena;
4. predvidene stroške izvajanja posebne storitve in predvidena finančna sredstva za kritje teh stroškov;
5. zahtevano raven kakovosti zahtevane posebne storitve;
6. druge podatke, ki so potrebni za opredelitev načina izvajanja, obračunavanja in plačevanja zahtevane posebne storitve, zlasti določitev plačnika te posebne storitve, načina plačevanja računov in obračunskega obdobja ter podobno.
(3) Agencija je dolžna na predlog upravičenega organa sodelovati pri pripravi zahteve.
6. člen
(določitev operaterja in načina izvajanja ter obračunavanja)
(1) Operater ter način izvajanja in obračunavanja posebne storitve se določi z:
1. odločbo, izdano po upravnem postopku,
2. odločbo, izdano po javnem razpisu.
(2) Agencija izbere enega od načinov, določenih v prejšnjem odstavku tega člena, glede na vrsto in druge okoliščine posebne storitve in o tem obvesti upravičeni organ, ki je vložil zahtevo.
(3) Upravičeni organ lahko ugovarja izbranemu načinu določitve izvajalca in načinu izvajanja ter obračunavanja posebne storitve.
(4) Če se agencija in upravičeni organ ne moreta dogovoriti o izbranem načinu določitve izvajalca in načinu izvajanja ter obračunavanja posebne storitve, o tem odloči Vlada Republike Slovenije.
III. DOLOČITEV Z ODLOČBO PO UPRAVNEM POSTOPKU
7. člen
(pogoji)
(1) Agencija izbere določitev z odločbo po upravnem postopku:
1. če morajo posebno storitev glede na njeno naravo in ciljno skupino uporabnikov izvajati vsi operaterji, ali
2. če zmore posebno storitev glede na njeno naravo in ciljno skupino uporabnikov izvajati samo določen operater ali določeni operaterji.
(2) Način iz 2. točke prejšnjega odstavka tega člena lahko agencija izbere le, če s tem ne spravlja na trgu v manj ugoden položaj drugih operaterjev javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij.
8. člen
(način naložitve)
Pri določitvi z odločbo po upravnem postopku naloži agencija operaterju oziroma operaterjem obveznost izvajanja posebne storitve tako, da po uradni dolžnosti spremeni dovoljenje iz 27. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) na način in po postopku, določenem z zakonom.
9. člen
(vsebina odločbe)
(1) V spremenjenem dovoljenju mora agencija določiti:
1. natančen opis posebne storitve;
2. podrobnejši način izvajanja posebne storitve;
3. čas in območje izvajanja posebne storitve;
4. skupino uporabnikov, ki jim je posebna storitev namenjena;
5. način določanja stroškov posebne storitve in po potrebi metode njihovega merjenja;
6. način obračunavanja (obračunsko obdobje, določitev plačnika računa za posamezno storitev in podobno) in posledice neplačevanja računov;
7. zahtevano raven kakovosti posebne storitve;
8. način poročanja operaterja agenciji o izvajanju posebne storitve.
(2) Če je obveznost izvajanja posebne storitve naložena za nedoločen čas, lahko agencija samo na predlog upravičenega organa ukine obveznost izvajanja posebne storitve s spremembo dovoljenja po uradni dolžnosti.
10. člen
(pogodba)
(1) Po izdaji odločbe iz 8. člena tega pravilnika upravičeni organ in operater skleneta pogodbo, s katero se med drugim podrobneje dogovorita o načinu določanja stroškov in plačilu posebne storitve.
(2) Kolikor se upravičeni organ in operater ne moreta sporazumeti o podrobnejšem načinu določanja stroškov in plačilu posebne storitve, o tem odloči agencija z odločbo.
IV. DOLOČITEV Z ODLOČBO PO JAVNEM RAZPISU
11. člen
(pogoji)
Agencija izbere določitev z odločbo po javnem razpisu, če lahko posebno storitev izvaja več operaterjev, je pa zaradi njene narave in ciljne skupine uporabnikov smiselno določiti omejeno število operaterjev, ki bodo izvajali posebno storitev.
12. člen
(postopek javnega razpisa)
(1) Pri postopku javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe zakona.
(2) Agencija na podlagi javnega razpisa z odločbo spremeni dovoljenje in pri tem uporablja določbe 9. člena tega pravilnika.
(3) Po izdaji odločbe upravičen organ in operater skleneta pogodbo v skladu z 10. členom tega pravilnika.
13. člen
(neuspel javni razpis)
Če javni razpis po 11. členu tega pravilnika ne uspe, naloži agencija izvajanje posebne storitve po določbah 8. in 9. člena tega pravilnika.
V. NADZOR
14. člen
(izvajanje nadzora)
Agencija izvaja nadzor nad izvajanjem posebnih storitev na način in v skladu z določbami zakona.
15. člen
(poročanje)
Agencija mora poročati o načinu izvajanja posebne storitve upravičenemu organu, ki je postavil zahtevo za izvajanje te posebne storitve, kadar ta to zahteva.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradni listu Republike Slovenije.
Št. 2680-17/2001
Ljubljana, dne 14. junija 2002.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister za informacijsko družbo
Soglašajo:
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Rado Bohinc l.r.
Minister
za notranje zadeve
Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
dr. Iztok Podbregar l. r.
direktor Slovenske
obveščevalno-varnostne Agencije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti