Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4444. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003, stran 9740.

Na podlagi 5., 7. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003
1. člen
V uredbi o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in 61/02, v nadaljevanju: uredba) se v 5. členu zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša do 100% vrednosti potrjenega investicijskega programa. O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.“.
2. člen
V 7. členu uredbe se v tretjem odstavku v drugi alinei za besedami “pravno zavezujočih izjav lastnikov“ doda še besede “oziroma dolgoletnih zakupnikov“.
3. člen
Za 9. členom uredbe se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
(hidromelioracije kmetijskih zemljišč – priprava potrebnih podpor za izvedbo odmere nadomestila za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov)
Predmet storitev je priprava potrebnih tehničnih in strokovnih podpor za izvedbo odmere višine nadomestila za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov v letu 2002 in 2003 v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, in sicer:
1. vsebinske in tehnične obdelave baz podatkov, ki jih posreduje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Davčno upravo Republike Slovenije v zahtevani obliki, z vsemi potrebnimi verifikacijami,
2. spojitev pripravljenih kmetijskih baz podatkov z lastniškimi podatki iz centralne baze zemljiškega katastra,
3. predelava računalniške aplikacije, ki jo uporablja Davčna uprava Republike Slovenije za izvedbo odmere višine nadomestil za vzdrževanje in redno delovanje hidromelioracijskih sistemov, na podlagi dodatnih potreb in zahtev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izvajalci po tem členu so fizične in pravne osebe, ki so ustrezno strokovno in tehnično usposobljene.
Pogoji za sodelovanje so predhodne izkušnje pri podobnih delih.
O dodelitvi sredstev po tem členu odloča minister.
Delež sredstev po tem členu znaša 100% vrednosti storitve.“.
4. člen
V 32. členu uredbe se 4. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“4. sofinanciranje priprave in izvedbe 38. mednarodnega čebelarskega kongresa Apimondia 2003, ki bo potekal v Republiki Sloveniji in ga organizira Čebelarska zveza Slovenije;“.
Druga alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena program priprave in izvedbe 38. mednarodnega čebelarskega kongresa Apimondia 2003; “.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Delež dodeljenih sredstev po tem členu znaša v primerih iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena do 50% vrednosti investicije ter do 100% vrednosti investicije v primeru iz 5. točke prvega odstavka tega člena. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo opravljene storitve iz 4. točke prvega odstavka tega člena sofinanciralo v višini 10,000.000 SIT v letu 2002 in 35,000.000 SIT v letu 2003 na podlagi programa, ki ga potrdi minister. “.
5. člen
V 34. členu uredbe se prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Če ta uredba določa, da o dodelitvi sredstev odloča minister (4. člen, 5. člen, 2. točka prvega odstavka 6. člena, 7. člen, 9. člen, 9.a člen, 10. člen, 12. člen, 2. točka prvega odstavka 13. člena, 2. točka prvega odstavka 16. člena, točka b) prvega odstavka 17. člena, točka b) prvega odstavka 20. člena, 2. točka prvega odstavka 21. člena, 24. člen, 25. člen, 26. člen, 28. člen, 4. točka prvega odstavka 29. člena, 31. člen, 32. člen in točki C) ter D) 33. člena, 33.a člen ter 33.b člen te uredbe), se vloge pošljejo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana.“.
6. člen
V 43. členu uredbe se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“Vloge iz drugega odstavka 34. člena te uredbe, razen v primeru iz 4. točke prvega odstavka 32. člena, pregleda komisija, ki jo imenuje minister.“.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-11
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti