Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, stran 9697.

Na podlagi 36., 37., 43., 52., 53. in 54. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 24/00, 79/01 in 56/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
1. člen
V 1. členu pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01, 53/02 in 80/02 – popr.) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na proračun, se uporabljajo tudi za rebalans proračuna, razen, če ni s tem pravilnikom drugače določeno.“.
2. člen
V 16. členu se za številko “43.“ doda besedilo “ter 74.“
3. člen
V 42. členu se pred besedama “in odškodnine“ doda besedilo “, najemnina, od oddaje stvarnega premoženja v lasti države“.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Kupnina od prodaje ali najemnina od oddaje stvarnega premoženja v lasti države je namenski prihodek proračuna. Ta prihodek pripada neposrednemu uporabniku v čigar upravljanju je bilo premoženje. Enako velja, če je bilo premoženje v upravljanju posrednih uporabnikov ali drugih pravnih oseb iz pristojnosti neposrednega uporabnika. Na podlagi sklepa vlade se kupnina ali najemnina lahko uporabi tudi za potrebe drugega neposrednega uporabnika, ki ni upravljal s premoženjem. Pravice porabe na proračunski postavki se uporabijo na način, kot ga v skladu s tem pravilnikom določi neposredni uporabniki, in sicer za potrebe neposrednega uporabnika, posrednega uporabnika ali druge pravne osebe iz področja dela neposrednega uporabnika.“.
V novem tretjem odstavku se v napovednem besedilu pred dvopičjem doda besedilo “ter najemnina od oddaje“.
4. člen
V 43. členu se za besedilom “prejemkov kupnine“ doda besedilo “, najemnine“.
5. člen
V 44. členu se v 1. točki obakrat za besedilom “od prodaje“ doda besedilo “ali najemnina od oddaje“.
6. člen
V 45. členu se v 1. točki za besedo “kupnine“ doda beseda “, najemnine“. V 2. točki se besedilo: “od prodaje državnega premoženja ali odškodnine iz naslova zavarovanje premoženja“ spremeni tako, da se glasi: “, najemnine ali odškodnine“.
7. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Proračunski sklad se podpre, če je tako določeno s posebnim zakonom ali mednarodno pogodbo (v nadaljnjem besedilu: akt o ustanovitvi) in ZIPRS.
Za proračunski sklad se odpre podračun v okviru enotnega zakladniškega računa države, ki ga določi Uprava Republike Slovenije za javna plačila.
Za prevzemanje obveznosti, evidentiranje prevzetih obveznosti ter njihovo plačevanje v breme proračunskega sklada se uporabljajo določila proračunske zakonodaje in tega pravilnika. Pravila za delovanje proračunskih skladov, določena v tem podpoglavju veljajo tudi za proračunsko rezervo, razen če ni v ZJF ali členih 58. do 60.a tega pravilnika drugače določeno.
Za razpolaganje s sredstvi na podračunu proračunskega sklada je odgovoren upravitelj proračunskega sklada, določen v aktu o ustanovitvi.
Viri financiranja proračunskega sklada so določeni v aktu o ustanovitvi in so lahko naslednji:
1. namenski prihodki proračuna, ki se preko namenske proračunske postavke izločajo na podračun proračunskega sklada. Tovrstna proračunska postavka se opredeli kot tip 11 (prispevki in pristojbine z zakonsko omejitvijo višine). Naziv postavke mora označevati vrsto sredstev, ki so namenski prihodek proračunskega sklada. V okviru tovrstne proračunske postavke se odpre konto 4093 – sredstva za posebne namene in/ali
2. integralni prihodek proračuna, ki se preko proračunske postavke tipa 1 (proračun) izloča na podračun proračunskega sklada. V okviru tovrstne proračunske postavke, v okviru katere so že odprti investicijski konti, se odpre konto 4093 – sredstva za posebne namene.
Pravice porabe na namenski proračunski postavki se praviloma izločajo na podračun proračunskega sklada enkrat na mesec.
Sredstva na proračunski postavki tipa 1 se izločajo na podračun proračunskega sklada po stanju na dan 20. decembra tekočega leta. Do takrat se plačila prevzetih obveznosti knjižijo v breme investicijskih kontov iste proračunske postavke. Predobremenitve na tej proračunski postavki se zmanjšajo ob izločitvi sredstev, in sicer največ do višine na podračun proračunskega sklada prenešenih sredstev.
Izločanje pravic porabe na podračun proračunskega sklada se izvede na način izplačila iz proračuna.
Na proračunskem skladu sektor za proračun na predlog upravitelja proračunskega sklada, če je to potrebno, odpre posebne postavke proračunskega sklada, ki se opredelijo kot tip 17 (proračunski skladi). Na postavkah proračunskega sklada se odprejo glede na namen porabe primerni konti. Končna poraba za predviden namen se evidentira in knjiži na teh postavkah.
Za porabo sredstev proračunskega sklada se uporabljajo zakoni in drugi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev, predvsem pa:
1. morajo biti pod predpisanimi pogoji investicijski projekti, ki se financirajo v breme sredstev proračunskih skladov, vključeni v načrt razvojnih programov in v načrt nabav in gradenj;
2. je potrebno pri porabi sredstev proračunskih skladov upoštevati predpisane roke plačil ter določbe o likvidnostnem načrtovanju in
3. se poraba proračunskega sklada posebej prikaže v obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa proračuna.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko neposredni uporabniki prevzemajo obveznosti v breme sredstev proračunskega sklada v višini prostih razpoložljivih sredstev proračunskega sklada.“.
8. člen
Za 60. členom se doda novi 60.a člen, ki se glasi:
“60.a člen
Porabe na proračunski rezervi ni potrebno vključiti v načrt razvojih programov.“.
9. člen
V 61. členu se za številko “46.“ doda besedilo “ter 74.“
10. člen
V 63. členu se v 8. točki na koncu pred piko doda besedilo (npr. naročnine, šolnine).
11. člen
V 111. členu se v prvem odstavku v točki pod zaporedno številko:
1. 8 na koncu pred podpičjem doda besedilo: “ter originalna in evidenčna številka veznega dokumenta“,
2. 9 na koncu pred podpičjem doda besedilo: “ter valute nakazila in nosilca stroškov transakcije pri nakazilih v tujino“.
Za točko 20.a se doda nova točka 20.b, ki se glasi: “20.b Šifra projekta – dodatna analitika;“.
V prvem odstavku se na koncu dodajo naslednje nove točke 25. do 27.:
1. “25. šifra kredita;
2. 26. tuj sklic in
3. 27. opomba.“
V tretjem odstavku se na koncu doda naslednje besedilo, ki se glasi: “V primeru, da gre za izplačilo v breme proračunskih postavk iz področja porabe 22 – Servisiranje javnega dolga, so podatki iz točke 25, 26 in 27 obvezni.“
12. člen
Za 149. členom se doda novi 149.a člen, ki se glasi:
“149.a člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe po določilih ZIPRS je proračun ali rebalans proračuna kot zadnji v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeti akt o proračunu.“.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11860/02
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti