Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4411. Odlok o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje, stran 9712.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99 in 26/01) je Mestni svet mestne občine Celje na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 3. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda za socialno varstvene dejavnosti Celje
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: ustanovitelj), socialno varstveni zavod, Zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje storitev pomoči posameznikom in družini ter ostalih socialno varstvenih storitev. K ustanovljenemu zavodu lahko pristopajo tudi druge lokalne skupnosti in druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča svet zavoda.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: SOCIO – Zavod za socialno varstvene dejavnosti Celje.
Skrajšano ime zavoda je: SOCIO Celje.
Sedež zavoda je: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja storitve pomoči posameznikom in družini.
Storitve pomoči posameznikom in družini, ki obsegajo:
– osnovno socialno oskrbo brezdomcev,
– pomoč nosečnicam in materam z mlajšimi otroki,
– druge socialno varstvene storitve,
z namenom, da bi uporabnikom storitev pomoči posameznikom in družini omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih zmožnosti.
4. člen
Zavod opravlja za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka naloge, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti sodijo v naslednje razrede in podrazrede:
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
85.329 Druge socialne dejavnosti,
85.323 Dejavnost dobrodelnih organizacij,
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
22.150 Drugo založništvo,
93.050 Druge osebne storitve,
74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja.
IV. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
5. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda:
– z zagotovitvijo ustreznih poslovnih prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen,
– z dodelitvijo finančnih sredstev iz proračuna Mestne občine Celje.
V. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI
6. člen
Viri financiranja zavoda za izvajanje dejavnosti so:
– sredstva ustanovitelja, ki se določijo v proračunu ustanovitelja,
– sredstva ostalih občin v regiji,
– sredstva ministrstva, pristojnega za socialno varstvo za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
– sredstva po pogodbi s podjetji ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
– darila, donacije, sponzorstva in mecenstva,
– drugi viri skladno z zakonom.
VI. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
7. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k imenovanju direktorja/ice,
– daje soglasje k programu dela zavoda, spremlja njegovo izvajanje, sprejema ukrepe za njegovo izvajanje,
– zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
– daje soglasje k statusnim spremembam zavoda,
– imenuje svoje predstavnike v svet zavoda,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– enkrat letno poročati o izvrševanju programa dela in razvoju zavoda,
– enkrat letno predložiti finančni plan in letni program dela,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
8. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
9. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja, ki ga le-ta zagotovi za opravljanje dejavnosti s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti ter za izobraževanje in usposabljanje delavcev.
Kolikor zavod presežek iz prejšnjega odstavka namenja skladno z zakonom, za povečanje skupnega obsega sredstev, za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v zavodu, odloča o tem svet zavoda na podlagi predhodnega mnenja ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.
IX. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor/ica zavoda in
– strokovni svet.
13. člen
Organ upravljanja je svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki/ce ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet mestne občine Celje;
– dva predstavnika/ce delavk/cev zavoda, ki jih izvolijo delavke/ci zavoda s tajnim glasovanjem;
– predstavniki/ce ostalih občin (ob priključitvi ostalih občin).
14. člen
Člani/ce sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Pristojnosti sveta zavoda se določijo s statutom.
15. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor/ica zavoda. Direktor/ica organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren/a za zakonitost dela zavoda.
16. člen
Direktorja/ico zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda ob soglasju ustanoviteljev. Mandat direktorja/ice traja štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan/a.
17. člen
Za direktorja/ico je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo družboslovne smeri. Drugi pogoji se določijo v statutu.
18. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavo, način oblikovanja strokovnega sveta in trajanje mandata strokovnega sveta ter naloge se določijo v statutu zavoda.
X. ORGANIZACIJA ZAVODA
19. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda. Zavod ima lahko organizacijske enote.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za čas do imenovanja direktorja/ice v skladu s tem odlokom, vendar največ za dobo enega leta, se za vršilko dolžnosti poslovodnega organa, s tem odlokom imenuje, Suzi Kvas, profesorico, stanujočo na Milčinskega 12, 3000 Celje, ki je pooblaščena, da opravi tudi vse potrebno za začetek dela zavoda.
21. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 60 dni od uveljavitve tega odloka.
22. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Vpis zavoda v sodni register mora vršilka dolžnosti poslovodnega organa priglasiti najkasneje v 15 dneh od uveljavitve tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15001-02/2002
Celje, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti