Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2002 z dne 18. 10. 2002

Kazalo

4434. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica, stran 9727.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94, 22/00) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 30. redni seji dne 30. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za ljubiteljsko kulturo, ki jih Občina Slovenska Bistrica, na osnovi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, zagotavlja v vsakoletnem občinskem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Slovenska Bistrica določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih ljubiteljski kulturi v Občini Slovenska Bistrica, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
2. člen
Občinski svet občine Slovenska Bistrica po sprejemu vsakoletnega proračuna sprejme Program ljubiteljske kulture Občine Slovenska Bistrica, v katerem določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih ljubiteljski kulturi.
Program ljubiteljske kulture natančno določa obseg sredstev za:
– sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev in njihovih zvez,
– sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture,
– sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti in določi vrsto revij, tekmovanj, razstav in drugih vsebin programov, ki so upoštevane pri točkovanju programov po tem pravilniku.
Za organizacijo določenih prireditev, revij in tekmovanj, izobraževanje kadrov in druge programe, ki v tem pravilniku niso opredeljeni, pa poleg obsega sredstev določi tudi pogoje, merila in način razdelitve sredstev.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE
3. člen
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na drugih področjih, ki se izvajajo neprofesionalno in neprofitno.
4. člen
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti:
– kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki so registrirani v skladu z določili zakona o društvih,
– skladi in agencije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje ljubiteljske kulture izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v Občini Slovenska Bistrica,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
– delujejo najmanj eno leto.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena ljubiteljski kulturi lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci lahko na razpisu za proračunska sredstva lokalne skupnosti za določen program kandidirajo le enkrat.
6. člen
Javni razpis objavi Občina Slovenska Bistrica po sprejemu vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti in po sprejemu vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov in razdelitev sredstev.
Razpis se objavi najmanj v enem javnem mediju in na sedežih vseh registriranih zvez društev na področju ljubiteljske kulture na območju Občine Slovenska Bistrica. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 20 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
Občina Slovenska Bistrica najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis objavi predlog razdelitve proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Slovenska Bistrica. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni vložijo pripombe na podan predlog.
Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Slovenska Bistrica, ki jo s sklepom sprejme župan. S posameznimi upravičenci se sklenejo ustrezne pogodbe.
IV. VSEBINE IN OBSEG SOFINANCIRANJA IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
7. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Slovenska Bistrica se po tem pravilniku sofinancirajo:
1. Programi ljubiteljske kulture:
– pevski zbori in komorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 80 ur vaj letno ter so v pretekli sezoni izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj trikrat javno nastopili. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– godbe na pihala z najmanj 80 ur vaj letno in tamburaške skupine z najmanj 45 ur vaj letno, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program ter so v pretekli sezoni izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj trikrat javno nastopili. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup instrumentov in oblek ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– ljudski pevci in godci, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno, so v v pretekli sezoni izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj tri krat javno nastopili ter raziskujejo in zapisujejo izvirne ljudske pesmi iz svojega lokalnega področja. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– folklorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo, raziskujejo običaje in plese iz svojega avtentičnega okolja in izvajajo program z najmanj 45 ur vaj letno ter so v pretekli sezoni izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj trikrat javno nastopili. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek, instrumentov ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– mažoretke in druge plesne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo, ki izvajajo program z najmanj 45 ur vaj letno ter so v pretekli sezoni izvedli najmanj en samostojni nastop ali vsaj trikrat javno nastopili. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– gledališke in lutkovne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 40 ur vaj letno, so v pretekli sezoni izvedli vsaj eno premierno predstavo ali vsaj trikrat javno nastopili s predstavami iz preteklega obdobja. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup oblek in rekviziti za gledališke skupine, rekviziti za lutkovne skupine ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– recitatorske skupine, ki jih sestavlja najmanj pet članov in delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno ter so v pretekli sezoni izvedli vsaj eno samostojno literarno predstavo ali vsaj petkrat javno nastopili. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in število posameznih nastopov v pretekli sezoni. Dodatno se lahko sofinancirajo drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– likovna, keramičarska, fotografska in video dejavnost, ki se izvaja v okviru samostojne sekcije društva ali samostojnega društva in vključuje najmanj pet članov. Člani se redno, vsaj enkrat mesečno srečujejo ob nastajajočih in končanih delih posameznih članov in so v pretekli sezoni izvedli vsaj eno samostojno skupno razstavo ali vsaj trikrat javno razstavljali ali vsaj desetkrat javno prikazali svoje delo. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v pretekli sezoni na določenih območnih, medobmočnih, republiških in mednarodnih tekmovanjih iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancirajo stroški rekvizitov in drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture,
– drugi programi, v skladu z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture.
2. Delovanje društev se sofinancira glede na število aktivnih članov in aktivnih sekcij društva. Delovanje zvez se sofinancira glede na število aktivnih društev, članov zveze.
3. Društvom in zvezam se za izvajanje programov sofinancirajo tudi stroški vezani na objekte, v katerih izvajajo dejavnost. Pri tem se upoštevajo dejanski funkcionalni stroški, stroški najema oziroma stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja lastnih prostorov v preteklem koledarskem letu. Obseg sredstev za sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti se določi z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture. Med upravičence se sredstva delijo v enakem odstotkovnem deležu glede na dejanske stroške, dokumentirane v prijavi na razpis.
Sredstva za investicije v objekte, v katerih se izvaja dejavnost ljubiteljske kulture, se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni postavki.
4. Organizacija določenih območnih in medobmočnih revij in srečanj, državnih tekmovanj ter lokalnih prireditev, na katerih sodelujeta vsaj 2 različni kulturni društvi. Sofinancira se lahko objekt za izvedbo revije, srečanja, tekmovanja, oziroma prireditve in drugi materialni stroški, nastali z organizacijo.
Program ljubiteljske kulture lahko določi, da se s sredstvi lokalne skupnosti sofinancirajo tudi sodelovanja z društvi na področju ljubiteljske kulture v tujini, ki niso tekmovalnega značaja.
Lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditev ob podelitvah javnih priznanj, določenih s programom ljubiteljske kulture, za dosežke na področju ljubiteljske kulture ter ob obletnicah društev za 10, 20, 30 ... let delovanja.
5. Izobraževanje kadrov. Za sredstva lahko kandidirajo zveze društev ljubiteljske kulture na osnovi predlogov s strani društev ali sekcij za sofinanciranje izobraževalnih programov, ki jih organizirajo za to dejavnost registrirane in pooblaščene institucije ali zveze same.
Vsebine, določene v 4. in 5. točki tega člena se sofinancirajo v obsegu in na način, določen v vsakoletnem programu ljubiteljske kulture. Sredstva se društvom realizirajo na osnovi dokazil o nastanku obveznosti iz naslova organizacije in izvedbe prireditev oziroma izobraževanja.
Za sofinanciranje vsebin, določenih v točkah 1 in 2 tega člena se upoštevajo podatki za preteklo sezono, ki predstavlja obdobje september–avgust, za vsebine, določene v točkah 3, 4 in 5 tega člena pa za preteklo koledarsko leto.
8. člen
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga temu pravilniku. Točkovni sistem določa maksimalni obseg financiranja programov, v skladu s 1. in 2. točko 7. člena tega pravilnika. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejemu proračuna lokalne skupnosti in programa ljubiteljske kulture. Izvajalec je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino namenskih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev in njihovih zvez, določenih s programom ljubiteljske kulture v Občini Slovenska Bistrica za vsako proračunsko obdobje posebej.
V. NADZOR
9. člen
Izvajalci programov morajo najkasneje do 30. 11. tekočega leta podati Občini Slovenska Bistrica letno poročilo o izvedbi programov v pretekli sezoni z dokazili o izvedenem programu. Tako pridobljeni podatki služijo kot osnova za pripravo letnega programa ljubiteljske kulture za naslednje leto.
10. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: nadzorni organi zvez in društev na področju ljubiteljske kulture ter strokovne službe in organi Občine Slovenska Bistrica.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2003.
12. člen
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja ljubiteljske kulture v Občini Slovenska Bistrica.
Št. 10/032-01/33-4/2002
Slovenska Bistrica, dne 30. septembra 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti