Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih napravah, stran 9746.

Na podlagi 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) in za izvrševanje 140. do 142., 145. do 149. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) in 22., 23., 25. do 27., 31. in 32. člena zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o čolnih in plavajočih napravah
1. člen
V pravilniku o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 45/02) se v 11. členu za besedilom v oklepaju doda besedilo: ”, dokazilo o obveznem zavarovanju proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam”.
2. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za podaljšanje dovoljenja za plovbo je potrebno predložiti dokazilo o obveznem zavarovanju proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam.”.
3. člen
V 19. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi:
“Če čoln ne izpolnjuje pogojev za vpis, ker lastnik čolna ni zavarovan proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam, se po uradni dolžnosti prekliče veljavnost dovoljenja za plovbo.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“V primeru, da dovoljenju za plovbo preneha veljavnost in to ni podaljšano v roku šestih mesecev, uprava, njena izpostava oziroma upravna enota po uradni dolžnosti uvede postopek za izbris čolna.”
Črta se tretji odstavek.
Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
V tretjem odstavku 22. člena se beseda “Republike” nadomesti z “Republiki”.
5. člen
V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Če ima čoln spričevalo o skladnosti, ki ga izda pooblaščen klasifikacijski zavod, ni potrebno preverjati lastnosti čolna iz prejšnjega odstavka, razen opreme čolna.”
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen
Črta se 32. člen.
7. člen
Četrta alinea prvega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine;”
Sedma alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– zaprt pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na čolnu;”
Enajsta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna;”
Štirinajsta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– satelitsko navigacijsko opremo (GPS – global positioning system);”
V šestnajsti alinei prvega odstavka se beseda “tabele” nadomesti s “tablice”;
Petindvajseta alinea prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– rešilni obroč s kombinirano svetlobno-dimno bojo;”
Šestindvajseta alinea prvega odstavka se črta.
Na koncu prvega odstavka se dodata alinei:
“– škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice);
– luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju;”
Četrta alinea drugega odstavka 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine;”
Deseta alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna;”
Trinajsta alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– satelitsko navigacijsko opremo (GPS – global positioning system);”
V dvaindvajseti alinei drugega odstavka se črta besedilo “in štiri bele bakle”.
Triindvajseta alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“– rešilni obroč z dimno bojo;”
Na koncu drugega odstavka se dodata alinei:
“– škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice);
– luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju;”
V tretjem odstavku 45. člena se v točkah a) do č) besedilo “- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju” nadomesti z “- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju”.
V tretjem odstavku se v točki a) in b) beseda “konkavno” nadomesti s “konveksno”.
Vse spremembe tega člena se zaznamuje v prilogi 2.
8. člen
V 46. členu se v točkah a) in b) na koncu doda alineo
“- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju”.
V 46. členu se v točkah c) in č) besedilo “- luči, po predpisih o izogibanju trčenja na morju” nadomesti z “– luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju”.
Vse spremembe tega člena se zaznamuje v prilogi 2.
9. člen
V drugem odstavku 66. člena se beseda “konkavno” nadomesti s “konveksno”.
10. člen
Za 68. členom se dodajo novi 68.a, 68.b in 68.c člen, ki se glasijo:
“68.a člen
Oseba, ki upravlja čoln z radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem z neobveznim dodatkom za satelitsko komunikacijo na VHF, mora imeti potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS postajo.
Potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS postajo dobi oseba, ki:
– je stara najmanj 16 let;
– je opravila tečaj po izpitnem programu za pridobitev potrdila za upravljanje z GMDSS postajo in
– je opravila izpit pred izpitno komisijo, ki jo imenuje direktor uprave izmed strokovnih delavcev uprave.
68.b člen
Izpitni program za upravljanje z VHF GMDSS postajo obsega naslednje predmete:
pravila o radijski službi, osnove radiotelefonije in delo na GMDSS opremi ali na simulatorju.
68.c člen
Izpitni program iz prejšnjega člena obsega po posameznih predmetih naslednje vsebine:
– pravila o radijski službi: sistem digitalnega selektivnega klica; VHF GMDSS postaje; poznavanje postopkov za vzpostavljanje VHF komunikacij na napravi za digitalni selektivni klic: v stiski, v nujnosti in varnosti v slovenskem in angleškem jeziku; radiotelegrami; navigacijska opozorila; vremenska poročila in zdravniški nasveti na morskem področju A; kanali za varnost, nevarnost in sigurnost dodeljenih na VHF frekvenčnem področju; namen in vrsta oddajanja; način dela in uporaba VHF kanalov za nevarnost, varnost in javno korespondenco; uporaba mednarodne tabele za črkovanje črk in številk (ustno in praktično);
– osnove radiotelefonije: elektromagnetni valovi; frekvenca in valovna dolžina; poznavanje osnovnih elementov VHF GMDSS radijskih naprav; princip delovanja sprejemnikov in oddajnikov; akumulatorji (ustno);
– delo na GMDSS opremi ali na simulatorju: oddajanje in sprejemanje signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski; oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske; oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.”
11. člen
V 79. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Čolni, ki že imajo dovoljenje za plovbo, se morajo glede predpisane opreme uskladiti z zahtevami pravilnika v roku 9 mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika.”
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
12. člen
V prilogi 1 se pod besedilom “VPISNI LIST ZA ČOLN” črta beseda “Registrska”.
V prilogi 1 se pri podatku “leto gradnje” v isti vrstici doda “bruto tonaža”, v vrstici “dolžina” se namesto “bruto tonaža” doda “širina”.
13. člen
V prilogi 2 se pod rubriko “Material, iz katerega je čoln zgrajen” doda nova rubrika “Barva čolna:”, v rubriki “SPREMEMBE” se v oklepaju za besedo “namembnost” doda besedilo “barva in drugo”.
14. člen
Določbe 2. in 3. člena tega pravilnika, ki se nanašajo na obvezno zavarovanje proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam, se začnejo uporabljati 10. februarja 2003.
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-4/2002-6
Ljubljana, dne 4. oktobra 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti