Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4474. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci, stran 9790.

Na podlagi 16. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02), je Občinski svet občine Puconci na 40. redni seji dne 3. 10. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Puconci
1. člen
V statutu Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02) v 5. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Novi peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti. V ta namen ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje skupnih zadev.«.
2. člen
V drugem stavku drugega odstavka 13. člena se črta besedilo »ali v občinskem glasilu Občan občine Puconci«
3. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »četrto« doda vejica ter črta beseda »in« za besedo »peto« pa se doda besedilo »in šesto«.
V tretjem odstavku se doda nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V prvem stavku prvega odstavka 29. člena se beseda »državljani« nadomesti z besedo »volivci«.
Za prvim stavkom drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14. člena tega statuta.«
Spremeni se tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
Doda se nova šesta alinea prvega odstavka 37. člena tako, da se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo župana in podžupana.«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
V drugem stavku četrtega odstavka se za besedo »peto« doda vejica za besedo »šesto« pa se doda »in sedmo«.
V šestem odstavku se doda nov drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Dodata se nov osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali dela iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega ostavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
7. člen
Doda se nov prvi odstavek 47. člena, ki se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V novem tretjem odstavku se za besedo »upravi« doda besedilo »na predlog direktorja občinske uprave.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
8. člen
Spremeni se drugi odstavek 48. člena, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi splošnih aktov iz drugega odstavka 47. člena statuta.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«
9. člen
V prvem odstavku 64. člena se črta tretja alinea.
10. člen
V prvem odstavku 67. člena se črta besedilo »s samoprispevkom«.
11. člen
Spremeni se tretji odstavek 83. člena, ki glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se je zanjo izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
12. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Puconci, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti