Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4469. Odlok o ustanovitvi občinskega časopisa "Logaške", stran 9787.

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter 18. člena statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 29. redni seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi občinskega časopisa »Logaške«
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje občinskega časopisa (v nadaljnjem besedilu: časopis).
2. člen
Ime časopisa je Logaške.
3. člen
Izdajatelj časopisa je Občina Logatec (v nadaljevanju: občina), Tržaška cesta 15, Logatec.
4. člen
Časopis se uvršča v informativni tisk in izhaja v slovenskem jeziku.
5. člen
Časopis izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Časopis je brezplačen za vsa gospodinjstva, zavode in gospodarske firme v občini. Izhaja najmanj v nakladi števila gospodinjstev, zavodov in gospodarskih firm v občini praviloma na formatu od A3 do A4, v številu strani praviloma od 12 do 32.
Časopis lahko ob plačilu prejemajo tudi druge zainteresirane pravne in fizične osebe zunaj občine. Cena izvoda se oblikuje v skladu z ekonomsko ceno časopisa in stroški distribucije. Občinska uprava enkrat letno pripravlja izračun cene ter oblikuje višino letne oziroma polletne naročnine.
Določitev števila izvodov in prejemnikov časopisa, namenjenega promociji, je pristojnost župana.
6. člen
Časopis je javno in tudi uradno glasilo občine.
Časopis je namenjen obveščanju občanov, opravlja nalogo informiranja o delu občinskega sveta, župana, drugih organov občine, njenih javnih zavodov, podjetij, društev, političnih strank, krajevnih skupnosti.
Cilj časopisa je objavljanje objektivnih in celovitih informacij in mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.
7. člen
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje Občinski svet občine Logatec (v nadaljevanju: občinski svet) na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Če najmanj četrtina članov občinskega sveta ne predlaga kandidata za odgovornega urednika, ga na podlagi javnega razpisa predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
8. člen
Odgovorni urednik vodi delo uredništva, odreja akreditacijo članom uredniškega odbora, izvaja določeno uredniško politiko in je odgovoren za njeno uresničevanje v skladu s programskimi zasnovami časopisa, ki so priloga tega odloka.
Hkrati je odgovorni urednik odgovoren za celotno organizacijo časopisa, njegovo dejavnost in za vsako informacijo, objavljeno v časopisu. Pri svojem delu mora upoštevati veljavni zakon o medijih.
Odgovorni urednik poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno o izvajanju programskih zasnov in uredniške politike.
9. člen
Odgovorni urednik imenuje in razrešuje uredniški odbor. Eden od članov uredniškega odbora je praviloma iz vrst občinskega sveta.
10. člen
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora so v okviru programskih zasnov, kodeksa novinarske etike in zakona o medijih pri svojem delu samostojni in neodvisni.
11. člen
Administrativno-tehnična opravila za časopis opravlja občinska uprava.
12. člen
Izdajatelj lahko poveri tiskanje časopisa in druga administrativno tehnična opravila v zvezi z izdajo časopisa drugi osebi, registrirani za opravljanje tiskarske in založniške dejavnosti oziroma ustreznih administrativnih del.
13. člen
Izdajatelj zagotavlja izdajanje časopisa s sredstvi iz proračuna na osnovi finančnega načrta, ki ga za vsako posamezno proračunsko leto predloži odgovorni urednik županu občine najkasneje do konca oktobra.
Sredstva za izdajanje časopisa se lahko pridobivajo tudi s prihodki, ki jih časopis ustvari na podlagi tretjega odstavka 5. člena tega odloka ter z objavljanjem ekonomsko propagandnih sporočil, oglasov in drugih naročenih objav, ki nimajo lastnosti običajnega časopisnega prispevka.
14. člen
Finančno poslovanje časopisa opravlja finančna služba občine.
Predlagatelj načrta uporabe finančnih sredstev in odredbodajalec za časopis je odgovorni urednik.
Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor občine.
15. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v časopisu med volilno kampanjo na voljo določen brezplačen prostor, ki ga, glede na število strani glasila ter število strank, določi uredništvo.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati ustanovitveni akt časopisa Logaške novice (LN, št. 4/95).
Št. 015-03/02-5
Logatec, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti