Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4464. Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada mestne občine Kranj, stran 9771.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96 in 35/00) je Svet mestne občine Kranj na 35 seji dne 2. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada mestne občine Kranj
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski Stanovanjski sklad mestne občine Kranj kot evidenčni račun v okviru proračuna Mestne občine Kranj. Ustanovi se za nedoločen čas z namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.
2. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem evidenčnem računu proračuna občine ločeno zbirajo sredstva za področje stanovanjskega gospodarstva občine, in sicer:
– za gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči;
– za financiranje gradnje in nakupa stanovanj ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj;
– za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo;
– za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanj in stanovanjskih hiš in subvencioniranje obrestne mere;
– za izvajanje drugih nalog s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi.
3. člen
S tem odlokom se kot namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada določijo:
– proračunska sredstva, zagotovljena v proračunu za tekoče leto, nad prihodki spodnjih alinei,
– sredstva pridobljena s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– sredstva pridobljena od najemnin stanovanj,
– sredstva pridobljena s krediti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
– sredstva iz naslova vračil stanovanjskih posojil,
– sredstva iz naslova namenskih donacij,
– iz drugih virov.
4. člen
Svet mestne občine Kranj lahko določi pri sprejemu proračuna za določeno leto odstotek sredstev iz prejšnjega člena in s tem opredeli višino namenskih prihodkov proračunskega stanovanjskega sklada.
5. člen
Obveznosti proračunskega stanovanjskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada na osnovi finančnega načrta proračunskega sklada, ki je priloga posebnega dela proračuna Mestne občine Kranj.
6. člen
Za upravljanje in razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada je pristojen župan Mestne občine Kranj. V primerih porabe sredstev, ki presega višino in namen, določeno v posebnem delu proračuna, odloča občinski svet z rebalansom proračuna. Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzamejo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada. Neporabljena sredstva na računu proračunskega stanovanjskega sklada na koncu leta se prenesejo v naslednje leto.
7. člen
V okvir stanovanjskega sklada lahko občina dodeli tudi program gospodarjenja s poslovnimi stavbami in prostori, ki obsega:
– gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine,
– pridobivanje, prenovo in vzdrževanje poslovnih prostorov,
– izgradnjo kombiniranih objektov s stanovanjskimi in poslovnimi enotami.
8. člen
Za dodeljeno gospodarjenje s poslovnimi prostori zagotovi občina skladu tudi ustrezna namenska sredstva.
9. člen
Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada so namenska in se smejo uporabljati le za namene, dogovorjene s tem odlokom.
10. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena,
– če se proračunski stanovanjski sklad preoblikuje v javni stanovanjski sklad.
V primeru prenehanja proračunskega stanovanjskega sklada prevzame pravice in obveznosti občinski proračun.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2002
Kranj, dne 2. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti