Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4475. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci, stran 9791.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih – Zmed (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na seji dne 3. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Puconci.
2. člen
Ime glasila je: Občan občine Puconci.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Puconci.
Sedež izdajatelja je: Puconci 80, 9201 Puconci.
4. člen
Glasilo izhaja praviloma trimesečno. Lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
5. člen
Naslov uredništva je: Občina Puconci, Uredništvo glasila Občan, Puconci 80, 9201 Puconci.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
II. PROGRAMSKA ZASNOVA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Puconci o delu organov Občine Puconci, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o delu občinskih organov ter vseh področij življenja in dela v občini.
8. člen
Glasilo objavlja programske vsebine (avtorska dela in informacije) o:
– delu organov občine in njihovih delovnih teles,
– delu svetov krajevnih skupnosti,
– delu javnih zavodov, društev in drugih organizacij,
– vseh področij dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih, mnenjih in stališčih občanov in pravnih oseb,
– v času volilne kampanje objava informacij o kandidatih in kandidatnih listah v skladu z zakonom.
9. člen
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
Ni dovoljeno razširjanje programskih vsebin, ki spodbujajo ali izzivajo k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti ali drugemu sovraštvu in nestrpnosti.
Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena ali zakonom o medijih.
10. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. Odgovorni urednik je za programsko zasnovo dolžan predhodno pridobiti mnenje oziroma soglasje uredniškega odbora. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča.
Programska zasnova se objavi v glasilu.
III. UREDNIŠKI ODBOR IN ODGOVORNI UREDNIK
11. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik ter štirje člani, od katerih sta najmanj dva člana odbora za informiranje. Uredniški odbor imenuje občinski svet na predlog odbora za informiranje.
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove zadolženi za posamezna področja in pri svojem delu neodvisni ter samostojni. Odločitve o objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni urednik.
Člani uredniškega odbora ter avtorji prispevkov imajo pravico do honorarja v višini, ki ga določi občinski svet.
12. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje občinski svet na predlog odbora za informiranje.
13. člen
Uredniški odbor in odgovorni urednik sta imenovana za obdobje štirih let oziroma za vsakokratno mandatno dobo občinskega sveta.
14. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo novinarske ali druge družboslovne smeri in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa zakon.
15. člen
Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– pripravo predloga programske zasnove,
– pripravo in urejanje glasila,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
– naročanje, pripravo in urejanje glasila,
– predlaga pripravo cenika avtorskih honorarjev in honorarjev iz 11. člena tega odloka,
– izvajanje drugih nalog s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom.
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (lektoriranje, oblikovanje ipd.) se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
IV. FINANCIRANJE
16. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih oglasov,
– drugi prihodki (sponzorstva, donacije ipd.).
Glasilo sme izhajati samo v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu.
17. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
V. VOLILNA KAMPANJA
18. člen
V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev, namenja glasilo del prostora za predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Vsem kandidatom in kandidatnim listam morajo biti zagotovljeni enaki pogoji predstavitve.
Objave v zvezi z volitvami oziroma volilno kampanjo morajo biti v skladu z zakonom o volilni kampanji.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
Občinski svet mora imenovati odgovornega urednika in uredniški odbor najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka oziroma po konstituiranju novoizvoljenega občinskega sveta.
Ne glede na določila 13. člena traja mandatna doba odgovornemu uredniku in uredniškem odboru imenovanem ob uveljavitvi tega mandata do izteka mandata občinskega sveta, izvoljenega na lokalnih volitvah 2002.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Puconci (Uradni list RS, št. 47/99).
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti