Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4473. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 9789.

Na podlagi 14. in 15. člena zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92) in na podlagi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. izredni seji dne 3. 10. 2002 sprejel
P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek volitev predstavnikov Občine Podčetrtek v volilno telo 5. Volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen
Glede določbe 40. in 41. člena zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga:
– vsak član sveta,
– svetniška skupina.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Podčetrtek, najpozneje 48 dni pred dnem glasovanja do 12. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na podlagi določil poslovnika občinskega sveta voli elektorja oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Voli se enega elektorja. Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta.
Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata. Določen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja oziroma člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur, v primeru njihove odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega sveta.
9. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan. Če je za kandidata za člana državnega sveta določen podžupan, se za predstavnika kandidature določi izmed prisotnih na seji najstarejši član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenega elektorja in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0221/2002
Podčetrtek, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti