Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4449. Pravilnik o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem, stran 9748.

Na podlagi drugega odstavka 44. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01, 111/01, 30/02, 64/02 in 67/02) in 1. točke tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
1. člen
Ta pravilnik določa način odprtja posebnih računov z ničelnim stanjem (v nadaljevanju: gotovinski račun) pri izbranih poslovnih bankah in poslovanja prek teh računov za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: proračunski uporabnik).
2. člen
Gotovinski račun sme odpreti proračunski uporabnik, ki je vključen v sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
3. člen
Ministrstvo za finance sklene pogodbe s poslovnimi bankami, ki bodo za proračunske uporabnike vodile gotovinske račune.
Ministrstvo za finance izdela seznam poslovnih bank, ki so sklenile pogodbe iz prejšnjega odstavka, ga posreduje Upravi Republike Slovenije za javna plačila in Banki Slovenije ter ju sproti obvešča o spremembah seznama.
4. člen
Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi seznam poslovnih bank, ki so sklenile pogodbo iz prejšnjega člena, ter seznam vseh odprtih gotovinskih računov proračunskih uporabnikov pri izbranih poslovnih bankah, ki vsebuje: naziv proračunskega uporabnika, številko podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine in številko gotovinskega računa.
5. člen
Proračunski uporabnik odpre gotovinski račun pri poslovni banki, ki jo izbere iz seznama poslovnih bank (v nadaljevanju: izbrana poslovna banka), in sicer v skladu s pravili izbrane poslovne banke.
Proračunski uporabnik lahko pri izbrani poslovni banki odpre tudi več gotovinskih računov, vendar največ po en gotovinski račun za posamezno organizacijsko enoto v njegovi sestavi. Gotovinski račun za posamezno organizacijsko enoto praviloma odpre pri poslovni enoti izbrane poslovne banke na področju delovanja te organizacijske enote.
6. člen
Ob odprtju gotovinskega računa je proračunski uporabnik dolžan posredovati Upravi Republike Slovenije za javna plačila naslednje podatke: naziv proračunskega uporabnika, številko podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine in številko gotovinskega računa.
7. člen
Proračunski uporabnik lahko uporablja gotovinski račun le za dvige tolarske in tuje gotovine (v nadaljevanju: dvige gotovine), izvršene na dan nakazila kritja iz podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
Gotovinski račun ob koncu delovnega dne izkazuje ničelno stanje. Zaradi tega je proračunski uporabnik dolžan dvigniti gotovino na dan nakazila kritja v višini nakazanega kritja.
Nakazila kritij, izvršena tekočega delovnega dne zaradi potreb dvigov gotovine v naslednjih delovnih dneh, niso dovoljena.
8. člen
Proračunski uporabnik lahko opravlja dvige gotovine pri izbrani poslovni banki v skladu z njenim urnikom ter v skladu z 9. členom tega pravilnika.
Dvig gotovine pri izbrani poslovni banki je možen le na podlagi predhodnega nakazila kritja ter do višine nakazanega kritja. Kritje za dvig gotovine proračunski uporabnik zagotovi s prenosom sredstev iz svojega podračuna enotnega zakladniškega računa države oziroma občine na gotovinski račun v valuti dviga.
9. člen
Kritje za dvig gotovine je zagotovljeno, ko so sredstva na računu izbrane poslovne banke. Pri tem lahko proračunski uporabnik dvigne gotovino na bančnem okencu izbrane poslovne banke do časa, ki izbrani poslovni banki še omogoča vračilo sredstev na podračun enotnega zakladniškega računa države oziroma občine po medbačnem plačilnem sistemu, glede katerega se izbrana poslovna banka predhodno dogovori s proračunskim uporabnikom.
Informacijo o skrajnem času prejema sredstev na računu poslovne banke iz prejšnjega odstavka, zato da bo dnevni dvig gotovine še možen do časa, navedenega v prejšnjem odstavku, pridobi proračunski uporabnik pri izbrani poslovni banki.
Informacijo o skrajnem času predložitve naloga za kritje gotovine s strani proračunskega uporabnika, zato da bo prenos sredstev izvršen v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, pridobi proračunski uporabnik pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
10. člen
Če posamezno dnevno izplačilo z gotovinskega računa proračunskega uporabnika pri izbrani poslovni banki presega znesek, dogovorjen z izbrano poslovno banko, mora proračunski uporabnik predhodno najaviti dvig.
V primeru dviga devizne gotovine je predhodna najava obvezna ne glede na znesek.
11. člen
Proračunski uporabnik je dolžan plačati stroške dvigov gotovine kakor tudi stroške vračil sredstev iz naslova neprevzete gotovine, ki so nastali zaradi nespoštovanja drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, in morebitne druge stroške v zvezi z vodenjem gotovinskega računa.
Stroške iz prejšnjega odstavka proračunski uporabnik plačuje v skladu z veljavno tarifo izbrane poslovne banke enkrat mesečno na podlagi izdanega računa.
Rok plačila je 30 dni od prejema računa pri proračunskem uporabniku.
12. člen
Na dan spremembe stanja na gotovinskem računu izbrana poslovna banka posreduje izpisek o prometu in stanju Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Uprava iz prejšnjega odstavka izpisek o prometu in stanju vključi v bazo podatkov plačilnega prometa, zatem pa izpisek posreduje proračunskemu uporabniku na enak način, kot ga obvešča pri vodenju podračuna enotnega zakladniškega računa.
13. člen
Reklamacije v zvezi z dvigi gotovine rešuje proračunski uporabnik pri izbrani poslovni banki oziroma Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati odredba o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS, št. 47/02 in 57/02).
Pogodbe, sklenjene po odredbi iz prejšnjega odstavka, ostanejo v veljavi do izteka časa, za katerega so sklenjene.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 12. člen pa se uporablja od 3. januarja 2002.
Št. 19805/02
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti