Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2002 z dne 22. 10. 2002

Kazalo

4451. Tarifa o taksah in nadomestilih (Tarifa - 1), stran 9751.

Na podlagi 261. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
T A R I F O
o taksah in nadomestilih (Tarifa – 1)
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
S to tarifo se določa:
1. višina taks za odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: agencija) in
2. višina letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi agencija opravlja nadzor po zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in drugih zakonih.
2. člen
V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– zavarovalnica je pravna oseba iz prvega odstavka 1. člena ZZavar,
– zavarovalna zastopniška družba je pravna oseba iz prvega odstavka 216. člena ZZavar,
– zavarovalna posredniška družba je pravna oseba iz prvega odstavka 220. člena ZZavar,
– Slovensko zavarovalno združenje je pravna oseba iz prvega odstavka 333. člena ZZavar,
– zavarovalnica v zavarovalniški skupini je zavarovalnica iz prvega odstavka 144. člena ZZavar,
– pokojninska družba je pravna oseba iz prvega odstavka 337. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1),
– banka je pravna oseba iz petega odstavka 227. člena ZZavar in
– druga oseba je oseba iz 244. člena ZZavar.
3. člen
(1) Določbe te tarife, ki veljajo za zavarovalnico, veljajo tudi za pokojninsko družbo, razen če ta tarifa za pokojninsko družbo izrecno ne določa drugače.
(2) Določbe te tarife, ki se nanašajo na nadzor in ukrepe nadzora nad zavarovalnicami, se smiselno uporabljajo tudi:
– za nadzor in ukrepe nadzora nad zavarovalnimi zastopniškimi družbami, zavarovalnimi posredniškimi družbami in Slovenskim zavarovalnim združenjem,
– za nadzor in ukrepe nadzora nad tujimi zavarovalnicami in njihovimi podružnicami ter zavarovalnicami držav članic in njihovimi podružnicami, v okviru z zakonom določenih pristojnosti,
– za dodaten nadzor nad zavarovalnicami, ki so v zavarovalniški skupini,
– za ukrepe nadzora nad drugimi osebami in
– za nadzor in ukrepe nadzora nad drugimi subjekti, nad delovanjem katerih ima po določilih ZZavar ali drugih zakonov agencija pristojnost izvajati nadzor po vseh ali posameznih določilih 11. poglavja ZZavar.
4. člen
(1) Višina taks in nadomestil se določa v točkah, razen če ni s to tarifo določeno drugače.
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev.
5. člen
Vrednost točke se poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5% od dneva uveljavitve tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke. Novo vrednost točke objavi agencija s sklepom, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(1) Zavezanec za takso je vložnik zahteve za odločanje o posamični zadevi in vložnik zahteve za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija.
(2) Zavezanec za letna nadomestila in pavšalna nadomestila stroškov je pravna oseba, nad katero agencija opravlja nadzor po ZZavar ali drugem zakonu.
7. člen
(1) Znesek takse in znesek pavšalnih nadomestil stroškov se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.
(2) Znesek letnih nadomestil stroškov se določi v odstotku od vrste prihodka zavezanca, ki predstavlja osnovo za obračun.
8. člen
Če v tej tarifi ni določeno drugače, nastane obveznost za plačilo:
1. takse:
– v primeru zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma druge zahteve z dnem vložitve zahteve,
– v primeru izdaje odločbe, odredbe ali sklepa po uradni dolžnosti z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
– v primeru vložitve ugovora na agencijo z dnem vložitve ugovora,
– v primeru zahteve za izpise iz registrov z dnem vložitve zahteve,
2. letnega nadomestila stroškov nadzora vsakega petega dne v mesecu za 1/12 letnega nadomestila oziroma v višini, ki se določi v skladu s tarifno številko 27 te tarife,
3. pavšalnega nadomestila stroškov postopka z dnem izreka ukrepa nadzora.
9. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Direktor agencije lahko vložnika zahteve oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija, če vložnik izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene.
10. člen
V primeru, da plačani zneski letnega nadomestila za opravljanje nadzora tekom leta presežejo dejanske stroške za opravljanje nadzora, lahko agencija:
1. s sklepom, ob soglasju Vlade Republike Slovenije, odloči, da se vse ali posamezne skupine zavezancev za določen čas oprosti plačevanja dela ali celotnih mesečnih obveznosti za plačilo letnega nadomestila za opravljanje nadzora;
2. s sklepom odloči, da se plačani zneski v delu, v katerem presežejo dejanske stroške agencije, zavezancem vrnejo pred koncem koledarskega leta, v katerem so bili plačani.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list Republike Slovenije, št. 8/01).
12. člen
Ta tarifa začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
B) TARIFA O TAKSAH
1. Odločanje o posameznih zadevah
Tarifna številka 1
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici (18/1. ali 18/2. člen ZZavar) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 2
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalne delniške družbe (25/1. ali 25/6. člen ZZavar) znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 3
Za izdajo odločbe na podlagi sklepa skupščine zavarovalne delniške družbe o prenehanju družbe (34/2. člen ZZavar) znaša taksa 300 točk.
Tarifna številka 4
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za veljavnost sklepa skupščine o prenehanju družbe za vzajemno zavarovanje (57/3. člen ZZavar) znaša taksa 300 točk.
Tarifna številka 5
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo (62/4. člen ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 6
Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalnici za:
– opravljanje zavarovalnih poslov (65/1. člen v zvezi s 67/1. členom ZZavar), za vsako zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar, razen za sklepanje pozavarovanj,
– prenos zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico (65/4. člen ZZavar) za vsako posamezno zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar,
– prenos izločenih poslov (65/5. člen ZZavar) za vsakega od poslov iz drugega odstavka 77. člena ZZavar,
znaša taksa 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.
Tarifna številka 7
Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalnici za opravljanje zavarovalnih poslov sklepanja pozavarovanj (65/1. člen v zvezi s 67/4. členom ZZavar) znaša taksa 600 točk.
Tarifna številka 8
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– združitev z drugo zavarovalnico oziroma drugo pravno osebo (65/2. člen ZZavar),
– ustanovitev podružnice zavarovalnice v tujini (65/3. člen ZZavar),
znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 9
Za izdajo sklepa o prenehanju dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov, če zavarovalnica ne začne poslovati v šestih mesecih od izdaje dovoljenja, oziroma, če zavarovalnica preneha z opravljanjem zavarovalnih poslov za več kot eno leto (69/2. člen v zvezi s 1. in 2. točko 69/1. člena ZZavar), znaša taksa 100 točk.
Tarifna številka 10
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov v drugih zavarovalnih vrstah (72/1. člen ZZavar) za vsako novo zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar znaša taksa 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.
Tarifna številka 11
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (73/2. člen ZZavar) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 12
(1) Za zahtevo tuje zavarovalnice za izdajo soglasja za prenos zavarovalnih pogodb njene podružnice v državi članici (82/7. člen ZZavar) znaša taksa za vsako posamezno zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar, 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.
(2) Za zahtevo zavarovalnice države članice za izdajo mnenja za prenos zavarovalnih pogodb na njene podružnice v Republiki Sloveniji (82/8. člen ZZavar) znaša taksa za vsako posamezno zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar, 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.
(3) Za izdajo potrdila, da bo zavarovalnica dosegala minimalno kapitalsko ustreznost tudi po prevzemu zavarovalnih pogodb zavarovalnice države članice (82/9. člen ZZavar) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 13
Za zahtevo zavarovalnice za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tujini (92/2. člen ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 14
Za zahtevo za izdajo soglasja k splošnim in posebnim zavarovalnim pogojem za obvezna zavarovanja v prometu oziroma dopolnilna zdravstvena zavarovanja zavarovalnice države članice (94/6. člen ZZavar) znaša taksa 400 točk.
Tarifna številka 15
Za zahtevo za izdajo dovoljenja tuji zavarovalnici za ustanovitev podružnice na ozemlju Republike Slovenije (98/1. člen ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 16
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice švicarske zavarovalnice na območju Republike Slovenije (99/2. člen ZZavar) znaša taksa 500 točk.
Tarifna številka 17
Za izdajo dovoljenja za:
– naložbo kritnega premoženja v druge vrste naložb, kot naložbe, dovoljene na podlagi 121/1. člena ZZavar in predpisa, izdanega na podlagi 6. točke 109. člena ZZavar (121/3. člen ZZavar),
– prekoračitev omejitev, določenih na podlagi 122/1. člena ZZavar in na podlagi predpisa, izdanega na podlagi 6. točke 109. člena ZZavar v zvezi s posamezno vrsto naložb (122/2. člen ZZavar),
– uporabo naložbe, ki ne izpolnjuje pogoja iz 123/1. člena ZZavar, za kritno premoženje (123/2. člen ZZavar),
znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 18
Za zahtevo za izdajo mnenja banki za opravljanje storitev zavarovalnega posredovanja (227/5. člen ZZavar) znaša taksa 150 točk.
Tarifna številka 19
Za zahtevo za izdajo dovoljenja fizičnim osebam za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (230/2. člen ZZavar) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 20
Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi, ki je lahko organizirana kot gospodarska družba ali kot samostojni podjetnik po zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99 in 45/01) za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (235/1. in 238/1. člen ZZavar) znaša taksa 150 točk.
Tarifna številka 21
Za zahtevo za izdajo dovoljenja tuji zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi za ustanovitev podružnice na območju Republike Slovenije (242/2. člen ZZavar) znaša taksa 150 točk.
Tarifna številka 22
Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe, da je oseba pridobila dovoljenje, soglasje ali mnenje, kadar je agencija pristojna za ugotavljanje ali oseba takšno dovoljenje, soglasje ali mnenje ima, znaša taksa 100 točk, oziroma toliko, kolikor znaša taksa za pridobitev dovoljenja, soglasja ali mnenja, če znaša manj kot 100 točk.
Tarifna številka 23
(1) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev (311/1. člen ZZavar) znaša taksa 100 točk.
(2) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero agencija ugovoru ugodi, se vrne plačana taksa za vložitev ugovora in plačano pavšalno nadomestilo za izrečen ukrep, ki je predmet ugovora.
(3) V primeru izdaje odločbe, s katero agencija zavrže ugovor, ki ni dovoljen, je prepozen ali ga je vložila neupravičena oseba (315/3. člen ZZavar), se zaračuna polovica takse, kot bi jo stranka plačala za odločanje o ugovoru.
(4) V primeru uspeha sodnega varstva se vrne plačano pavšalno nadomestilo za izrečen ukrep, ki je predmet tožbe.
(5) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka umakne vloženo zahtevo in agencija še ni pričela z ugotovitvenim postopkom, se zaračuna polovica takse, kot bi jo stranka plačala za odločanje o zahtevi.
(6) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka umakne vloženo zahtevo in je agencija že opravila nekatera dejanja ugotovitvenega postopka, se zaračuna tri četrtine takse, kot bi jo stranka plačala za odločanje o zahtevi.
2. Izdaja izpisov iz registrov, ki jih vodi agencija
Tarifna številka 24
Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi agencija, znaša taksa 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za vsako nadaljnjo stran izpisa.
Tarifna številka 25
Za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se nanašajo na dokumente, nastale v agenciji in na dokumente, ki so sestavni del javnih registrov, ki jih vodi agencija, znaša taksa 1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in 0,1 točke za vsako nadaljnjo stran fotokopije določenega dokumenta.
Tarifna številka 26
Za izdajo dvojnikov odločb, odredb in sklepov, izdanih v agenciji ter za izdajo potrdil znaša taksa 2 točki.
C) TARIFA O NADOMESTILIH
1. Letna nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
Tarifna številka 27
(1) Zavarovalnice, zavarovalnice v zavarovalniški skupini, zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe, Slovensko zavarovalno združenje in pokojninske družbe (v nadaljevanju: zavezanci) plačujejo agenciji letno nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora (v nadaljevanju: letno nadomestilo stroškov).
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila stroškov je:
1. za zavarovalnice in pokojninske družbe vplačana premija v preteklem letu,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini vplačana premija v preteklem letu,
3. za zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe prihodki iz naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja v preteklem letu,
4. za Slovensko zavarovalno združenje prispevki zavarovalnic v preteklem letu v škodni sklad za izplačilo škod, ki jih povzročijo vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil ter priklopnikov in nezavarovanih zrakoplovov.
(3) Letno nadomestilo stroškov znaša:
1. za zavarovalnice in pokojninske družbe 0,12% od osnove,
2. za zavarovalnice v zavarovalniški skupini 0,13% od osnove,
3. za zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške družbe 0,06% od osnove,
4. za Slovensko zavarovalno združenje 0,12% od osnove.
(4) Zavezanci so dolžni agenciji do 15. februarja tekočega leta sporočiti znesek osnove za izračun letnega nadomestila stroškov.
(5) Dokler v tekočem letu še niso znani dokončni podatki o osnovah iz drugega odstavka tega člena, se do novega izračuna osnove nadomestilo plačuje v višini nadomestila iz preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega obroka, ki je izračunan na podlagi dokončnih podatkov.
(6) V primeru, da zavezanec za letno nadomestilo stroškov z začetkom leta še ni posloval (v nadaljevanju: novi zavezanec), nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja in se obračunava od osnove za izračun letnega nadomestila stroškov, predvidene v poslovnem načrtu za prvo poslovno leto.
(7) Za novega zavezanca, ki za izdajo dovoljenja ni dolžan predložiti poslovnega načrta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v drugem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja. Prvo nadomestilo se obračuna od osnove iz prvega naslednjega meseca po izdaji dovoljenja, vsa naslednja nadomestila do izteka prvega celega koledarskega leta pa od osnove iz preteklega meseca.
(8) Letno nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapade vsakega petega dne v mesecu za tekoči mesec.
(9) Zavezanec iz sedmega odstavka tega člena do izteka prvega celega koledarskega leta plačuje mesečna nadomestila stroškov, ki zapadejo vsakega petega dne v mesecu za tekoči mesec in poroča agenciji do vsakega petnajstega dne v mesecu o osnovi za izračun mesečnega nadomestila stroškov.
(10) Če nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora ni plačano v roku, ki je določen v osmem oziroma devetem odstavku tega člena, agencija z odločbo naloži plačilo nadomestila stroškov za opravljanje nadzora z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(11) Dokončna odločba iz desetega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
2. Pavšalna nadomestila stroškov za opravljanje nadzora
Tarifna številka 28
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka znaša v primeru:
1. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici (21/1. člen ZZavar), 200 točk,
2. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalne delniške družbe (28/1. člen ZZavar), 100 točk,
3. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (73/4. člen ZZavar), 50 točk,
4. izdaje odredbe o odpravi kršitev zaradi neimenovanja novega pooblaščenega aktuarja (75/2. člen ZZavar) 50 točk,
5. imenovanja novega pooblaščenega aktuarja s strani agencije za zavarovalni nadzor (74/4. ali 75/3. člen ZZavar) 100 točk,
6. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za prenos izločenih poslov (79/3. člen ZZavar) za vsakega od poslov iz drugega odstavka 77. člena ZZavar, 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk,
7. izdaje odločbe o prepovedi nadaljnjega opravljanja zavarovalnih poslov v državi članici oziroma v tuji državi (88/6. in 92/3. člen ZZavar), 300 točk,
8. izdaje odredbe o odpravi kršitev zavarovalnici države članice oziroma tuji zavarovalnici (96/1. in 97/4. člen ZZavar) za vsako posamezno ugotovljeno kršitev 200 točk,
9. naložitve dodatnega ukrepa prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb zavarovalnici države članice (96/3. člen ZZavar) oziroma začasne prepovedi sklepanja novih zavarovalnih pogodb zavarovalnici države članice (96/5. člen ZZavar), 300 točk,
10. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje zavarovalnice (182. člen v zvezi s 97/4. člen ZZavar) in podružnice švicarske zavarovalnice (99/3. člen ZZavar), 300 točk,
11. izdaje odredbe o odpravi kršitev za vsako posamezno ugotovljeno kršitev (179/1. člen ZZavar) 200 točk,
12. izdaje odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi ugotovljenih kršitev (180/3. člen ZZavar) 50 točk,
13. izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da so kršitve, ugotovljene z odredbo, odpravljene (180/2. člen ZZavar), 100 točk
14. izdaje odredbe o odpravi kršitev, s katero agencija odredi zavarovalnici dodatne ukrepe (181/1. člen ZZavar), 500 točk,
15. izdaje odredbe o odpravi kršitev, s katero agencija nadzornemu svetu zavarovalnice naloži, da razreši člana oziroma člane uprave in imenuje novega člana oziroma člane uprave (181/3. člen ZZavar) 500 točk,
16. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov (182/1., 182/2. ali 184. člen ZZavar) oziroma izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja (183/1. člen ZZavar) za vsako posamezno zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk,
17. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (232/2. in 184. člen ZZavar) oziroma izdaje odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja (183/1. člen ZZavar) 200 točk,
18. izdaje odločbe o izredni upravi (185/1. člen ZZavar) 500 točk,
19. izdaje naloga izredni upravi, da skliče skupščino delničarjev zavarovalnice in ji predlaga sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala (191/1. člen ZZavar) 100 točk,
20. izdaje ocene rezultatov izredne uprave (192/1. člen ZZavar) 100 točk,
21. izdaje odločbe o podaljšanju izredne uprave (192/5. člen ZZavar) 100 točk,
22. izdaje odločbe o prenehanju izredne uprave in odpoklicu izrednih upraviteljev (192/3. člen ZZavar) 100 točk,
23. izdaje odločbe o začetku prisilne likvidacije (192/4. ali 193/1. člen ZZavar) 500 točk,
24. izdaje odločbe o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka (192/4. ali 201. člen ZZavar) 500 točk,
25. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja fizičnim osebam za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (230/3. člen ZZavar), 50 točk,
26. izdaje odredbe z nalogom o prenehanju opravljanja zavarovalnih poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja osebi, ki za opravljanje teh poslov oziroma dejavnosti nima dovoljenja agencije (245/1. člen ZZavar), 200 točk,
27. izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo pravne osebe, ki za opravljanje zavarovalnih poslov oziroma dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja nima dovoljenja agencije (245/4. člen ZZavar), 200 točk.
Ljubljana, dne 4. septembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje na tarifo o taksah in nadomestilih pod št. 423-13/2000-2 z dne 8. 10. 2002.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti