Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4634. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci, stran 10170.

Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/02) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 31. seji dne 23. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99 in 110/00) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb občinski svet v skladu z zakonom z odlokom ustanovi režijski obrat, kot samostojno notranjo organizacijsko enoto občinske uprave. Naloge in pristojnosti režijskega obrata se opredelijo v navedenem odloku.
2. člen
Doda se nov 16.b člen, ki se glasi:
Ne glede na določilo prvega odstavka 16.a člena se lahko za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.
S splošnim aktom, s katerim se določi delovno področje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora, se določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski inšpektorji za posamezno področje občinskega inšpekcijskega nadzora. Za odločanje v zadevah občinskega inšpekcijskega nadzora je lahko pooblaščena uradna oseba, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, strokovni izpit iz upravnega postopka, ali drug strokovni izpit za inšpektorja, ki vsebuje poznavanje upravnega postopka, če je tako določeno s posebnim zakonom.
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan.
4. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga oziroma jo imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
5. člen
Določba 2. člena tega odloka, ki se nanaša na uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se uveljavi po uveljavitvi zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Določba 4. člena tega odloka, ki se nanaša na položaj direktorja občinske uprave po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, se uveljavi po uveljavitvi zakona o javnih uslužbencih.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01/99-1
Markovci, dne 23. julija 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti