Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4642. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped, stran 10186.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZVDK, 45/94 – odločba US, 8/96-ZZ-A in 36/00-ZPDZC), 1. odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01 in 101/01 – odločba US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 – odločba US, 45/1994 – odločba US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/1996 – odločba US, 44/1996 – odločba US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 74/1998, 59/1999 – odločba US, 70/2000, 87/2001 – Zsam-1 in 51/2002) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Novo mesto s sedežem Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod z imenom: Vrtec Pedenjped, Šegova ulica 22, Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto, če ni z zakonom, s tem odlokom ali posebnim odlokom drugače določeno.
Vse pravice, razen pravice iz 11. člena, 2. odstavka 26. člena in 27. člena tega odloka, izvršuje župan.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
(Ime in sedež zavoda)
Ime zavoda je: Vrtec Pedenjped, Šegova ulica 22, Novo mesto.
Skrajšano ime: Vrtec Pedenjped.
Sedež zavoda je v Novem mestu, in sicer na naslovu Šegova ulica 22.
4. člen
(Enote vrtca)
V zavodu se za izvajanje programa za predšolske otroke na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:
1. Enota Pedenjped, Šegova ul. 22, Novo mesto,
2. Enota Rdeča kapica, Šegova ul. 5, Novo mesto,
3. Enota Metka, Kettejev drevored 5, Novo mesto,
4. Enota Videk, Foersterjeva ulica 12, Novo mesto,
5. Enota Ostržek, Ul.Danila Bučarja 2, Novo mesto,
6. Enota Pikapolonica, Brezje 12, Novo mesto.
Zavod lahko organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
5. člen
(Vzgojno-varstvene družine)
Zavod lahko po potrebi v skladu z zakonom in podrobnejšimi določili ministra, pristojnega za predšolsko vzgojo, organizira delo tudi v okviru vzgojno-varstvenih družin. Sedež in način dela v takšni enoti opredeli v pravilih zavoda.
III. PEČAT ZAVODA
6. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa izpisano: Vrtec Pedenjped, Šegova ulica 22, Novo mesto.
Ravnatelj zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Zavod opravlja javno službo na področju:
– M/80.101 Dejavnost vrtcev
Druge dejavnosti, ki jih lahko zavod opravlja in služijo za izvajanje javne službe iz prejšnjega odstavka, so:
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– DB/17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
– DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
– DD/20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
– DE/21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.220 Drugo tiskarstvo
– DE/22.230 Knjigoveštvo
– DE/22.240 Priprava za tisk
– G/52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– H/55.510 Dejavnost menz
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
– K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– O/92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511 Dejavnost knjižnic
– O/92.610 Obratovanje športnih objektov
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– O/93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– I/60.220 Dejavnost taksistov
– I/60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah
– I/60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah
8. člen
Poleg v prejšnjem členu opredeljene dejavnosti opravlja zavod v okviru svoje registrirane dejavnosti še dejavnosti, kot so:
– spodbuja in organizira interesno in družbeno aktivnost otrok in se v ta namen povezuje s starši, kulturnimi in drugimi organizacijami ter ostalimi občani,
– skupaj s starši in drugimi uporabniki v krajevni skupnosti in občini razvija in organizira širše možnosti za aktivnost otrok, učencev, druge mladine in občanov na področju vzgoje, izobraževanja, kulture, tehnične kulture in športa.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
(Organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi zavod s pravili.
1. Svet zavoda
10. člen
(Sestava sveta zavoda)
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in trije predstavniki staršev.
Predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
11. člen
(Imenovanje predstavnikov ustanovitelja)
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
12. člen
(Volitve predstavnikov delavcev)
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
13. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe sveta in določi rokovnik za izvedbo volitev ter določi tričlansko volilno komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet. Volilna komisija pripravi tudi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.
Sklep o razpisu se mora v zavodu javno objaviti na običajen način.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
14. člen
Kandidate izmed vseh delavcev zavoda za člane sveta zavoda lahko predlagajo: vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikati zavoda in zbor delavcev.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pismeni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pismenimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
15. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
16. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
17. člen
(Volitve predstavnikov staršev)
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev zavoda izmed sebe.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži vsaj polovica članov sveta staršev.
Voli se z glasovnicami, in sicer tako, da ima vsak član sveta staršev toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Glede veljavnosti glasovnic se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki opredeljujejo način volitev predstavnikov delavcev.
Za člane sveta so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, se ponovno glasuje samo o teh dveh kandidatih, pri čemer je za člana sveta izvoljen tisti, ki dobi več glasov.
18. člen
(Mandatna doba)
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Član sveta zavoda je lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
19. člen
(Konstituiranje sveta zavoda)
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta zavoda.
Prvo sejo zavoda v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
Svet zavoda predstavlja in zastopa predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta zavoda.
20. člen
(Predčasen potek mandata člana sveta zavoda)
Članu sveta zavoda preneha mandat pred potekom dobe, za katero je imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat tudi z dnem, ko preneha njenemu oziroma njegovemu otroku status udeleženca predšolske vzgoje v zavodu.
Predstavnike ustanovitelja ustanovitelj razreši poleg vseh ostalih razlogov, če ne spoštujejo in ne delujejo v skladu z navodili občinskega sveta.
Člana sveta zavoda razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prvega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu z devetim členom tega odloka.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta zavoda ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta zavoda manj kot 6 mesecev.
Mandat morebitnega nadomestnega člana sveta zavoda se izteče s prenehanjem mandata preostalih članov sveta zavoda.
21. člen
(Pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon, še naslednje pristojnosti:
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju mnenje in predloge o posameznih vprašanjih,
– po potrebi natančneje določi postopek volitev delavcev v svet zavoda.
2. Ravnatelj
22. člen
(Ravnatelj, pomočnik ravnatelja)
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Način imenovanja, razrešitve ter pravice in dolžnosti ravnatelja določa zakon. Mandat ravnatelja traja pet let.
V zavodu se imenuje eden ali več pomočnikov ravnatelja v skladu z zakonom. Pravice in dolžnosti pomočnika ravnatelja določi ravnatelj.
23. člen
(Vodja enote vrtca)
Enoto vrtca vodi vodja enote, ki opravlja naloge, za katere ga pismeno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
24. člen
(Strokovna organa zavoda)
Strokovna organa zavoda sta:
– vzgojiteljski zbor,
– strokovni aktiv vzgojiteljev.
Sestavo in naloge obeh strokovnih organov določa zakon.
4. Svet staršev
25. člen
(Sestava, volitve in naloge sveta staršev)
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Naloge sveta staršev določa zakon.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
26. člen
(Sredstva za opravljanje dejavnosti zavoda)
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj nepremičnine in premičnine oziroma opremo, ki so jo do uveljavitve tega odloka uporabljale za opravljanje registrirane dejavnosti enote, ki sestavljajo s tem odlokom ustanovljeni zavod.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja, z njo pa upravlja zavod. Zavod lahko prosto razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne uporablja, odda v najem.
Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
27. člen
(Način pridobivanja sredstev zavoda)
Zavod pridobiva sredstva za delo iz proračuna ustanovitelja in iz državnega proračuna v skladu z zakoni in statutom Mestne občine Novo mesto, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve pa z darili, donacijami, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu Mestne občine Novo mesto se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
28. člen
(Presežek sredstev zavoda)
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov, oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
29. člen
(Pravni promet in odgovornost zavoda)
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu s 26. in 27. členom tega odloka.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
30. člen
Zavod lahko organizira za potrebe oseb, ki opravljajo dejavnost predšolske vzgoje kot svojo glavno dejavnost skupne službe, in sicer za administrativna, vzdrževalna, kuharska, čistilna dela in dela pralnice ter druga podobna potrebna dela za normalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa.
Zavod in osebe iz prejšnjega odstavka uredijo medsebojna razmerja s pogodbo samostojno.
Osebe, odgovorne za vodenje predpisanih knjig, evidenc in druge dokumentacije, so dolžne knjige in evidence ter drugo dokumentacijo voditi in hraniti za vsak zavod ločeno oziroma posebej.
Ustanovitelj je dolžan obveznosti zavoda iz tega člena upoštevati pri letnem načrtovanju sredstev, ki jih nameni za opravljanje dejavnosti zavoda.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
31. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavlja sredstva v skladu s 27. členom tega odloka,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan poročati ustanovitelju o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
IX. JAVNOST DELA
32. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu zavoda starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon oziroma drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
X. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
33. člen
Ravnatelj zavoda in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno skrivnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
(Pravila in drugi splošni akti zavoda)
Zavod v zadevah, ki jih ne ureja zakon ali ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi določili, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi uredi druge zadeve, če tako določa zakon ali ta odlok.
35. člen
(Pristojnost za sprejem splošnih aktov zavoda)
Splošne akte zavoda iz drugega odstavka prejšnjega člena sprejme svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Priprave za začetek dela zavoda opravi pod nadzorstvom ustanovitelja vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga s posebnim sklepom imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto. Vršilec dolžnosti ravnatelja mora imeti strokovno izobrazbo, ki je določena za ravnatelje z zakonom.
Vršilec dolžnosti ravnatelja opravlja naloge ravnatelja, dokler svet zavoda ne imenuje ravnatelja zavoda po postopku, ki ga določa zakon.
Vršilec dolžnosti ravnatelja izvede v okviru nalog iz prejšnjega odstavka tudi vpis zavoda v sodni register pristojnega sodišča v Novem mestu in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo.
37. člen
Razporeditev kadra preoblikovane Vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto med Vrtec Ciciban in Vrtec Pedenjped se opravi na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2002/03 v skladu s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Vršilec dolžnosti ravnatelja je pooblaščen, da skupaj z ravnateljem Vzgojno-varstvene orgnizacije Novo mesto opravi razporeditev strokovnih in drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z vzgojno-izobraževalnim delom. Postopek določanja delavcev in sklepanja pogodb o zaposlitvi teh delavcev se zaključi najkasneje do 1. 12. 2002. Delovna razmerja v Vrtcu Pedenjped se sklenejo z dnem 1. 1. 2003, do tedaj ostanejo delavci v delovnem razmerju v Vzgojno-varstveni organizaciji Novo mesto.
38. člen
Svet zavoda kot organ zavoda se mora konstituirati najkasneje do 30. 1. 2003. Takoj po konstituiranju se začne postopek za imenovanje ravnatelja.
Vršilec dolžnosti ravnatelja izpelje vse naloge iz svoje pristojnosti, da zagotovi pravočasen postopek volitev sveta zavoda in drugih organov.
39. člen
Delitvena bilanca med z odlokom preoblikovanega javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto (sedaj Vrtec Ciciban) in s tem odlokom ustanovljenim Vrtcem Pedenjped se opravi po zaključnem računu Vzgojno-varstvene organizacije Novo mesto.
40. člen
Vrtec Pedenjped začne opravljati svojo dejavnost v skladu z zakonom in s tem odlokom s 1. 1. 2003.
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 015-05-36/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti