Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija, stran 10167.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št. 1/00 in 30/01) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 – popr. in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 37. redni seji dne 14. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija (Uradni list RS, št. 64/96 in 79/97), se v 3. členu črta četrta alinea, v šesti alinei se za besedo “nakup” doda veznik “in”, črta pa se besedilo “prenavljanje in adaptiranje”, za šesto alineo se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
“– prenavljanje in adaptiranje poslovnih prostorov, kadar je to povezano z novimi proizvodnimi in storitvenimi programi ali posodobitvijo obstoječih,” deveta alinea se črta, dosedanja osma alinea postane sedma, v njej se za besedo “dejavnosti” postavi pika.
2. člen
V 4. členu pravilnika se v prvi alinei, črta besedilo “ki zaposlujejo do 50 oseb,”, za drugim odstavkom pa se dodajo novi trije odstavki, ki se glasijo:
“Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodelitev državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Do posojil ali sofinanciranj obresti po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah.
Posojila ali sofinanciranja obresti je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.”
3. člen
Besedilo 6. člena pravilnika se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“Upravičeni stroški investicije, za katere je mogoče pridobiti posojilo so:
– stroški materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in oprema)
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).”
4. člen
V 7. členu pravilnika se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: “Obrestno mero in dobo vračanja posojila, ki znaša od 3 do 5 let, določi občina ob razpisu posojila.”
5. člen
Besedilo 8. člena pravilnika se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: “Intenzivnost pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov investicije. Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Investicija se mora ohraniti v Občini Litija vsaj 5 let po zaključku investicije.”
6. člen
V 9. členu pravilnika se besedilo “5.000 DEM” nadomesti z besedilom “2.500 EUR”.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-2/02
Litija, dne 16. oktobra 2002.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti