Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4654. Odlok o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice Reteče, stran 10201.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za širitev gramoznice Reteče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z usmeritvami iz dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in skladno z določbami srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990, sprejme ureditveni načrt za gramoznico Reteče, ki ga je izdelal Projektivni atelje – Prostor d.o.o. Ljubljana v juliju 2002 pod številko 1205/01.
2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena tega odloka vsebuje naslednje sestavine:
Tekstualni del:
– splošni del,
– obrazložitev postopka priprave ureditvenega načrta,
– normativni del,
– obrazložitev ureditvenega načrta,
– seznam parcel.
Grafični del:
– Pregledna karta                   M 1:5000,
– Izsek iz planskih dokumentov             M 1:5000,
– Kopija katastrskega načrta              M 1:2880,
– Geodetski načrt obstoječega stanja          M 1:1000,
– Ureditvena situacija s prikazom
 komunalnih vodov in naprav              M 1:1000,
– Etape izvajanja                   M 1:1000,
– Stanje po končani sanaciji              M 1:1000.
II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Celotno območje ureditvenega načrta in vse v zvezi s tem povezane ureditve so na območju katastrske občine Reteče.
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje parcele oziroma njihove dele s številko: 428, 430, 431, 433/1, 433/2, 433/3, 435, 436, 438, 440, 441, 442, 445, 446, 448, 547, 548, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555, 562, 563/1, 563/2, 566/1, 566/2, 567, 573, 574, 577, 578, 580/2, 583 - del, 584, 585, 587, 588 - del, 591 - del, 592, 593, 595/1 - del, 595/2 - del, 595/3, 598/1 - del, 598/2 - del, 599/1, 599/2, 600, 601 - del, 604 - del, 605, 610/1 - del, 610/2, 610/3, 611, 613/3, 613/4, 616 - del, 617, 618, 619/1 - del, 619/2, 622 - del, 623, 625, 626 - del, 1061, 1062/1 - del, 1062/2, 1062/3, 1062/4 - del, 1065, 1067 - del.
Širitev gramoznice je predvidena na jug do meja določenih s starim prostorskim planom in obdelano že z rudarskim projektom iz leta 1987 (parc. št. 617, 618, 623 in 625) ter na zahod do meja določenih z dopolnilom prostorskega plana (parc. št. 436, 433/2, 433/3, 433/1, 431, 438, 440, 441, 428, 442, 445, 446, 448, 1062/1, 1065 in 1067). Skupna površina širitve je okoli 10,5 ha.
Zaloge materiala v gramoznici so izračunane na osnovi površine in predvidene globine izkopa z upoštevanjem izgub zaradi površinskega dela (humus in jalovina). Izračun je približen in zaokrožen na 1000 m3.
Zaloge znašajo približno 725.000 m3 v raščenem stanju, kar ob predvidenem letnem odvzemu 40.000 m3 zadošča za dobo obratovanja približno 16 let. Skupna količina odkrivke je 92.000 m3 kar predstavlja okoli 12,5% skupno odkopanega materiala. Skupne količine gramoza so 633.000 m3 v raščenem stanju.
Izkoriščanje proda se izvaja etapno.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA
4. člen
Ureditveni načrt gramoznica Reteče določa način, obseg in pogoje izkoriščanja gramoza v gramoznici Reteče ter ukrepe za sanacijo med in po končani eksploataciji.
IV. POGOJI ZA EKSPLOATACIJO GRAMOZNICE
5. člen
Vsi posegi v prostor namenjeni pridobivanju gramoza se morajo izvajati izključno v znotraj meje pridobivalnega prostora.
6. člen
Izkopavanje gramoza se vrši v treh delovnih etažah višine do 5 m. Delovni naklon etaže je 1:1. Delovna širina etaže na kateri stoji delovni stroj je najmanj 5 m, delovna širina etaže na kateri stoji transportno vozilo je najmanj 12 m, delovna širina etaže na kateri vozila obračajo je najmanj 25 m.
Prva, zgornja etaža se izvede na absolutni koti terena 348,0. Druga etaža se izvede na absolutni koti terena 345,0, tretja etaža oziroma osnovni plato pa se izvede na koti 342,0 ali 340,0, odvisno od globine konglomerata.
7. člen
Način pridobivanja gramoza je mogoč na dva načina:
– pri pridobivanju z bagrom se material koplje od zgoraj navzdol tako, da se direktno nalaga na kamion prekucnik ali vlačilec na isti ali spodnji etaži;
– kombinirana uporaba buldožerja in nakladalnika tako, da buldožer nariva material na spodnjo etažo, kjer se z nakladalnikom ali z bagrom naklada na kamion prekucni ali vlačilec.
8. člen
Rastlinske odpadke (podrast, korenine dreves) se deponira na začasnem kompostnem kupu, kjer odpadki mineralizirajo, nakar se jih skupaj z jalovino uporabi pri sanaciji.
9. člen
Pri pridobivanju se najprej odstrani humusna plast. Ta se deponira na začasnih deponijah in se jo uporabi ob sanaciji.
10. člen
Pridobljeno jalovino se deponira na začasnih deponijah in se jo uporabi ob sanaciji.
11. člen
Pridobljen gramoz se vozi na predelavo v separacijo Stari Dvor.
12. člen
Detajlnejša tehnologija pridobivanja gramoza se opredeli z rudarskim projektom za izkoriščanje rudnin ki se izdela na osnovi zakona o rudarstvu in z določilom pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje rudnin (Uradni list SFRJ št. 4/86 in 62/87) in pravilnikom o tehničnih normativih za površinsko pridobivanje arhitektonskega gradbenega kamna, tehničnega kamna, gramoza in peska ter za predelavo arhitektonskega gradbenega kamna (Uradni list SFRJ, št. 11/86).
13. člen
“Varstveni ukrepi pri eksploataciji morajo upoštevati določila zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) in zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99)” in podzakonske akte izdane na njihovi podlagi.
V. ETAPNOST IZVEDBE
14. člen
Etape I., II., III. in V., opredeljene v Dopolnilnem rudarskem projektu pridobivanja gramoza in sanacije gramoznice Reteče, julij 1987 so že izkoriščene. Trenutno je v izkoriščanju IV.A etapa ki obsega parcele 613/4, 613/3, 616, 619/2, 619/1, 622, 626 vse k.o. Reteče in se bo nadaljevala z etapo IV.B ki obsega parcele 617, 618, 623, 625 vse k.o. Reteče.
Širitev gramoznice obsega štiri dodatne etape (VI., VII., VIII. in IX.), zadnja X. etapa pa obsega zaključna sanacijska dela. Etape se izvajajo na naslednjih parcelah:
VI. etapa: parcele št. 431, 433/1, 433/2, 433/3, 435, 436, 438, 1062-1 in 1067,
VII. etapa: parcele št. 428, 430, 440, 441, 1065 in 1067,
VIII. etapa: parcele št. 428, 430, 440, 441, 1065 in 1067,
IX. etapa: parcele št. 440, 441, 442, 445, 446, 448, 1062-1 in 1065,
X. etapa: parcele št. 440, 441, 442, 445, 446, 448, 1062-1 in 1065.
Vsaka etapa obsega približno 2 ha, kar zadostuje za tri do pet let. Med zaključevanjem del na območju ene etape se opravijo pripravljalna dela za napredovanje na naslednjo.
Po zaključku del na posamezni etapi se takoj prične z njeno sanacijo.
15. člen
Do pričetka eksploatacije posamezne etape ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
Po končni eksploataciji se skladno z določili tega odloka za območja vseh etap razen I. in II. opravi vsa dela in ukrepe za vrnitev površin v prvotno rabo.
VI. POGOJI ZA UREJANJE IN POSEGE V OBMOČJU UREDITVENEGA NAČRTA
16. člen
Izkoriščanje gramoznice se izvaja po potrebi. Predvidena letna količina odvzema je 40.000 m3 raščenega terena letno. Ob predvideni letni dinamiki odvzema in sanacije je življenjska doba gramoznice 20 let.
Dnevne količine odvzetega materiala so približno 250 m3. Glede na organizacijo delovišča je možen tudi kampanjski odvoz v večjih dnevnih količinah tudi do 600 m3 ali več. Delovni proces v gramoznici se vrši izključno v dnevnem času.
Izvaja se po potrebi preko celega leta razen v mesecih december, januar in februar.
Odločitev o tem koliko se bo odvažalo je pri tehničnem vodji gramoznice, ki bo glede na dejanske razmere in potrebe določil odvoziroma
17. člen
Za druge posege v območju ureditvenega načrta veljajo naslednji pogoji:
– v prostoru ureditvenega načrta gramoznice Reteče so dovoljeni le posegi, ki spremljajo osnovno dejavnost;
– zahodni in južni del na področju etap IV.A (del) in IV.B se v postopku sanacije zasuje za nadomestitev prejšnjega stanja. Zasipanje se opravlja z nenevarnimi inertnimi materiali, materiali, ki nastajajo pri talnem izkopu in pri gradbenih delih in z neonesnaženo jalovino ali nenevarnimi inertnimi odpadki, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delih v površinskih kopih. Za navedena dela ne veljajo določila Pravilnika o odlaganju odpadkov (3. člen Uradni list RS 5/00);
– način in tehnologija sanacije se podrobneje opredeli v rudarskem projektu.
VII. POGOJI ZA UREJANJE IN POSEGE V ŠIRŠI PROSTOR
18. člen
Izven območja ureditvenega načrta, zaradi posledic dejavnosti v gramoznici, ne smejo biti ogrožene možnosti za razvoj dejavnosti, ki so v prostoru in ki so opredeljene z veljavnim prostorskim planom Občine Škofja Loka.
VIII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
19. člen
Javna prometnica
Območje gramoznice je dostopno po dovozni cesti dolžine ca. 450 m, katera se navezuje na regionalno cesto I. reda; R1 Škofja Loka–Jeprca; št. ceste 210, št. odseka 1078, v km 5+050 m. Obstoječ cestni priključek na regionalno cesto je potrebno preurediti, za kar je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo. Dovozno cesto in vse dele cestišča je potrebno redno vzdrževati (ustroj, odvodnjavanje, brežine). Odsek dovozne ceste, ki bo potekal znotraj območja ureditvenega načrta se zavaruje z nasipom višine 1 m z obeh strani.
Po končani eksploataciji VI. etape se dovozna cesta s parc. št. 1067 od križanja s potjo (parc. št. 762) do navezave na cesto s parc. št. 1062-1 prestavi približno 20 m vzhodno in poglobi na nivo saniranih površin VI. etape. Po končani eksploataciji VII. etape se omenjeni odsek situativno prestavi na prvotno traso, niveletno pa ostane na nivoju saniranih površin.
Uvoz v gramoznico na parc. št. 577 se utrdi z BNOP in se ohrani do končne sanacije območja. Uvoz mora biti opremljen z zapornico ali z rdeče belo pobarvano desko na ustreznem stojalu ter ustreznim prometnim znakom o prepovedi prometa.
Obstoječo cesto, ki bo spuščena na koto etaže je potrebno izdelati za dvosmerni promet. Prehod ceste s kote terena na koto etaže je potrebno izdelati v naklonu 10% do največ 15%. Cesto se izvede v širini za dvosmerni promet po določilih pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št. 4/86).
20. člen
Interne prometnice
Uvozi na območja posameznih faz se navezujejo na dovozno cesto s parc. št. 1067. Ti uvozi so začasni in se uporabljajo do konca eksploatacije posamezne etape, nakar se uredi nov uvoz na območje naslednje etape.
Uvoz na območje IV. etape izkoriščanja se bo vršil po obstoječi uvozni rampi na parc. št. 605, katero se podaljša do dovozne ceste s parc. št. 1067.
Uvoz na območje VI. etape izkoriščanja se bo vršil po uvozni rampi na parc. št. 431, katero se priključi na dovozno cesto s parc. št. 1067.
Uvoz na območje VII. etape izkoriščanja se bo vršil po uvozni rampi na parc. št. 430, katero se priključi na dovozno cesto s parc. št. 1067.
Uvozi na območja posameznih etap v gramoznico morajo biti opremljeni z zapornico ali z rdeče belo pobarvano desko na ustreznem stojalu ter ustreznim prometnim znakom o prepovedi prometa.
Začasne poti se izvedejo v širini za enosmerni promet po določilih pravilnika o tehničnih normativih za površinsko izkoriščanje ležišč mineralnih surovin (Uradni list SFRJ, št. 4/86).
21. člen
Kanalizacija
Za potrebe delavcev se v upravno-servisnem objektu gramoznice uredi nepropustna greznica brez odtoka v podtalje. Vsebino greznice prazni komunalna služba ter jo odvaža na čistilno napravo Škofja Loka.
V okolici gramoznice ni stalnih ali občasnih vodotokov. Nivo podtalnice je na koti okoli +332 m in niha do ± 1 m in je najmanj 7 m pod spodnjo etažo pri globljem pridobivanju na severni strani ter okoli 10 m pod koto spodnje etaže pri pretežnem pridobivanju na južni strani.
Vsa padavinska voda relativno hitro pronica v globino, le po daljših deževnih obdobjih ali nalivu se v posameznih kotanjah za krajši čas zadržujejo luže, kar pa ne ovira pridobivanja in transporta.
Odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin se vrši z odtekanjem oziroma pronicanjem v naravni recipient.
Odvodnjavanje križišča z R1-210/1078 se uredi s projektno dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena.
22. člen
Vodovod
Objekt v peskokopu ni priključen na vodovodno omrežje. Za potrebe uporabe sanitarne vode se uporablja kapnica, ki se zbira v upravno servisnem objektu. Hidrantno omrežje na območju ni urejeno. Požarno vodo se odvzema iz poplavljenega dela gramoznice.
23. člen
Elektrika
Objekt v peskokopu ni priključen na elektro omrežje. Za potrebe razsvetljave in ogrevanja se uporabi agregat.
Preko območja ureditvenega načrta poteka 35 kV daljnovod. Nosilni steber št. 27, ki stoji na severozahodnem delu parc. št. 605 se zaščiti z neodkopanim varnostnim stožcem.
24. člen
Javna razsvetljava
V gramoznici ni predvideno delo ponoči ali v temi, zato tudi ni predvidena posebna razsvetljava.
25. člen
Telefon
Objekt v peskokopu ni priključen na telefonsko omrežje.
IX. POGOJI ZA KRAJINSKO UREJANJE GRAMOZNICE
26. člen
Krajinska ureditev določa pogoje za oblikovanje gramoznice, oblikovanje terena med eksploatacijo.
Na ojezerjenem delu gramoznice, kjer se je razvil kvaliteten sekundarni biotop se območje zaščiti z varnostnimi zemeljskimi nasipi višine najmanj 1,2 m, katere se zasadi z gosto, neprehodno vegetacijo. Ureditev območja I. in II. etape se uredi s krajinsko arhitekturnim načrtom, katerega se izdela v sklopu projekta iz 12. člena tega odloka. Krajinsko arhitekturni načrt mora biti izdelan v sodelovanju z Zavodom za varstvo narave.
Na območju ostalih etap se vzpostavi prvotna namembnost površin. Površine, ki so bile prvotno poraščene z gozdom, se pogozdi. Zasaditev se opravi skladno z načrtom ogozditve gramoznice Reteče, ki ga je leta 1998 pripravil Zavod za gozdove.
Vse nivojske razlike v prostoru se izvede z blagimi prehodi.
X. TEHNIČNA SANACIJA
27. člen
Območje I. in II. etape:
Na območju se odstranijo obstoječi nanosi odpadkov.
Celoten gornji rob ukopa se zavaruje z varnostnim nasipom višine najmanj 1,2 m. Na mestih, kjer ni možno urediti varnostnega nasipa se izvede varnostna ograja višine najmanj 1,2 m.
Nasip ali ograja sta od roba brežine, če je ta oster, oddaljena najmanj 2 m. Če je prehod blag sta lahko oddaljena najmanj 1 m.
28. člen
Območje III., IV.A (del) in V. etape:
Sanacija izkoriščenih površin gramoznice se izvaja sproti z nanosom do 0,25 m debele plasti jalovine, preko katere se razprostre najmanj 0,3 m debela plast humusa.
Nakloni brežin se ublažijo na način, da se ob vznožju nasuje jalovina, da se doseže nagib 1:3. Brežine se sanira na način opisan v prvem odstavku tega člena.
29. člen
Območje IV.A (del), IV. B, VI., VII., VIII. in IX. etape:
Sanacija površin se izvede z nenevarnimi inertnimi materiali, materiali, ki nastajajo pri talnem izkopu in pri gradbenih delih in z neonesnaženo jalovino ali nenevarnimi inertnimi odpadki, ki nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delih v površinskih kopih.
Zasipavanje gramoznice poteka v plasteh, katerih enkratna višina ne presega 1,5 metra. Vsako plast se utrdi z buldožerjem, valjarjem ali drugim težkim gradbenim strojem.
Preko saniranih površin se razprostre najmanj 0,3 m debela plast humusa.
Med izvajanjem sanacije se v gramoznici uredi nadzor nad pripeljanimi gradbenimi in inertnimi odpadki za predelavo. Pri vseh odpadkih bo treba pred zasipanjem preveriti vso predpisano dokumentacijo (oceno, kemično analizo, izpolnjen evidenčni list) ter preveriti istovetnost pripeljanih odpadkov glede na vrsto, količino in njihove lastnosti z dokumentacijo odpadkov. Vse odpadke bo treba pred odlaganjem organoleptično preveriti in izločiti vse, ki bi bili eventualno onesnaženi.
Vsi gradbeni in inertni odpadki, ki se uporabljajo za predelavo in sanacijo izkoriščenih površin, se uporabljajo za vzpostavitev prejšnjega stanja okolja oziroma za povrnitev površin v prvotno stanje ter za izboljšanje ekološkega stanja zemljine in ponovno uporabo za kmetijske namene.
Vsi odpadki, ki se uporabljajo za zasipanje izkoriščenih površin v gramoznici, se uporabljajo za nadomestitev prejšnjega stanja okolja oziroma za povrnitev površin v prvotno stanje in njihovo ponovno izkoriščanje za kmetijske namene.
Za predelavo in vgrajevanje odpadkov se izdela Načrt ravnanja z odpadki, v katerem bodo določeni postopki za predelavo in vgrajevanje inertnih odpadkov. Načrt mora upoštevati tudi usmeritve iz operativnih programov ravnanja z odpadki v Sloveniji ter ostale predpise s tega področja.
Za spremljanje vplivov gramoznice na podtalnico se izvede dolvodno vrtina (peziometer) na kateri se skladno z obratovalnim monitoringom spremlja kakovost podtalnice dolvodno, gorvodno od gramoznice Reteče pa se uporabi vrtine in obdelane podatke HMZ-ja. Z ustreznimi kemijskimi analizami odvzetih vzorcev bo zagotovljen nadzor nad vplivom vgrajenih predelanih inertnih odpadkov ter kakovostjo podtalnice, s čimer bo omogočeno hitro ukrepanje v primeru kemijskega poslabšanja kakovosti podtalnice zaradi gramoznice Reteče.
30. člen
Pred zaključkom vseh dejavnosti na območju ureditvenega načrta se upravno servisni objekt gramoznice odstrani. Odpadke, ki bodo nastali pri rušitvi se porabi za predelavo v gramoznici.
Pred rušitvijo se iz objekta odstranijo vse nevarne snovi. Greznica se izprazni in zasuje.
XI. BIOLOŠKA SANACIJA
31. člen
Območje I. in II. etape:
Na ojezerjenem delu gramoznice se je razvil kvaliteten sekundarni biotop, katerega se varuje pred onesnaženjem oziroma ostalimi negativnimi antropogenimi vplivi. Varnostne nasipe se zasadi z gosto, neprehodno vegetacijo.
32. člen
Območje III., IV.A, IV.B, V., VI., VII., VIII. in IX. etape:
Tehnično sanirane površine se pripravijo za kmetijsko obdelavo, s čimer se vzpostavi prvotno stanje.
Vse površine, ki so bile prvotno poraščene z gozdom, se povrne v prvotno stanje. Zasaditev se opravi skladno z načrtom ogozditve gramoznice Reteče, ki ga je leta 1998 pripravil Zavod za gozdove.
XII. POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
33. člen
Na območju ureditvenega načrta sta kot naravni vrednoti evidentirana:
– osrednji del gramoznice Reteče (evidenčna št. 86),
– ostanki nižinskega gozda na Sorškem polju (evidenčna št. 41).
Pri poseganju na območja evidentiranih naravnih vrednot se upošteva naravovarstvene smernice Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
XIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
34. člen
V času mirovanja gramoznice je nosilec pravice izkoriščanja dolžan območje zaščititi in takoj začeti s sanacijo.
35. člen
Med obratovanjem gramoznice mora nosilec pravice izkoriščanja izvajati naslednje ukrepe za varstvo ljudi, živali in okolja:
Z zemeljskim nasipom višine najmanj 1,2 m iz jalovine, oziroma varovalno ograjo višine najmanj 1,2 m se zavaruje vsa območja, kjer obstaja možnost padca čez rob brežine.
Prostor neposredno pred čelom fronte napredovanja zgornje etaže peskokopa je očistiti podrasti, da ni privlačen za živali.
Na vseh dostopnih poteh postaviti opozorilne table z opisom nevarnosti padca v globino.
36. člen
Drugi ukrepi za varstvo okolja
V gramoznici je onemogočiti odlaganje smeti in drugih odpadkov. Onemogočiti je tudi izlitje nafte in njenih derivatov.
Vsa redna vzdrževalna dela gradbenih strojev se vršijo v obratu Stari Dvor, kamor se jih prepelje s kamioni.
Gorivo za gradbene stroje se dovaža po potrebi s posebej prirejenim kombiniranim vozilom. Pretakanje goriva se izvaja v garaži upravno servisnega objekta, kjer so na nepropustni talni plošči nameščeni lovilci bencina in olj. Na območju gramoznice se goriva ne skladiščijo.
Protipožarna zaščita se izvaja s prenosnimi gasilnimi aparati, katere se hrani v upravno servisnem objektu oziroma s črpanjem požarne vode iz poplavljenega dela gramoznice
XIV. MONITORING
37. člen
Enkrat letno se preveri stanje erozije na območju saniranih brežin gramoznice. V primeru povečanja le-te se izvede ustrezne protierozijske ukrepe. Pri pregledu območja saniranih površin je treba preveriti tudi stanje travne ruše in gozdnega roba ter v primeru poškodb ustrezno ukrepati.
38. člen
Za spremljanje kakovosti podtalnice in vpliva gramoznice na njeno kvaliteto je treba izdelati eno vrtino dolvodno od gramoznice ter na njej redno opravljati monitoring, ki ga določi pooblaščenec za opravljanje monitoringa.
XV. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO UN
39. člen
Nosilec pravice izkoriščanja rudnin mora pri izvajanju upoštevati:
– določbe lokacijskega dovoljenja za izkoriščanje, ter dovoljenja za izvajanje del, ki temeljijo na pogojih ureditvenega načrta,
– namembnost površin kot jih določa ureditveni načrt,
– da lahko za posamezna dela pri pridobivanju pooblasti le tiste, ki predložijo dokazilo o izpolnjevanju ustreznih pogojev določenih z zakonom o rudarstvu.
40. člen
Investitor realizacije ureditvenega načrta gramoznice Reteče je SGP Tehnik d.d., Škofja loka oziroma njegovi pravni nasledniki.
XVI. KONČNA DOLOČBA
41. člen
Ureditveni načrt za gramoznico Reteče je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim na Občini Škofja Loka, oddelek za okolje in prostor.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0166/01
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti