Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4615. Sklep o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci za leto 2002, stran 10153.

Na podlagi določil pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave in preskrbe hrane iz proračuna Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 52/98) in 8. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00) je Občinski svet občine Beltinci na 48. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel
S K L E P
o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci za leto 2002
I
Za subvencioniranje kmetijske pridelave se iz proračuna Občine Beltinci za leto 2002 sredstva razporedijo za regresiranje naslednjih namenov:
1.  Govedoreja
–  za nakup plemenskih telic         40.000,00 SIT/1kom
–  domači privez              35.000,00 SIT/1 kom
–  seme uvoženih bikov            2.000,00 SIT/1 kom
–  regres za nakup hladilnih naprav (mleko) 80.000,00 SIT/1 kom
 
2.  Prašičereja
–  za nakup plemenskih mladic        15.000,00 SIT/1kom
–  za nakup plemenskih merjascev      15.000,00 SIT/1 kom
 
3.  Čebelarstvo
–  za zdravljenje viroze           500,00 SIT /1 panj
 
4.  Zdravljenje
–  lantentni mastitis          6.000,00 SIT/ po računu
–  bolezni kuncev                250,00 SIT/kom
 
5.  Rastlinska proizvodnja
–  za nakup semenske pšenice, rži,
   ječmena, ovsa                20,00 SIT/ 1 kg
–  za nakup sadik-flanc
   paprike, paradižnika             9,00 SIT/1 kom
   zelje                     5,00 SIT/1 kom
–  radič (flance)                3,00 SIT/1 kom
–  solata (flance)                3,00 SIT/1 kom
–  radič (seme)            30 % od cene 1 kg semena
–  nakup hladilne naprave         100.000,00 SIT/1 kom
–  nakup semenskega krompirja          30,00 SIT/1 kg
–  za nakup strniščnih posevkov
   za zeleni podor (ohrovt, gorjušica,
   farcelija-raula)              50 % od cene/1 kg
–  za nakup trave, travno-deteljnih
   mešanic, ljulka              50 % od cene /1 kg
 
6.  Vinogradništvo
–  za nakup trstnih cepljenk           65,00 SIT/1kom
 
7.  Ohranjanje in izboljšanje
   rodovitnosti tal
–  za nakup apnenca            50 % cene /1 kg moke
–  za nakup mulja           100 % cene, brez prevoza
 
8.  Analize
–  za analizo tal             50 % cene/ene analize
–  za analizo krme            50 % cene/ene analize
 
9.  Testiranje škropilnic          50 % atesta stroškov
 
10. Poskusi
   in svetovanja, nabava vodomera
   (ŽVZ...) v letu 2002 =            135.000,00 SIT
–  sindikat kmetov Slovenije =          200.000,00 SIT
–  čebelarsko društvo Beltinci =         50.000,00 SIT
–  govedorejsko društvo Beltinci =        150.000,00 SIT
–  deratizacija =                   50 % cene
 
11. Zavarovanje posevkov           30 % od zavarovalne
                       premije plača občina
II
Upravičenci do sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave so lahko fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da ima upravičenec do sredstev stalno bivališče na območju Občine Beltinci;
– da ima koristnik regresa plemensko žival vsaj 5 let v svojem hlevu (razen plemenskih merjascev);
– da ima koristnik regresa prejšnje plemenske živali, kolikor je le-ta izločena iz njegovega hleva ustrezno veterinarsko potrdilo o prisilnem zakolu te živali;
– da je sredstvo oziroma blago, ki se regresira praviloma kupljeno na območju Občine Beltinci (razen v primerih, ko na območju Občine Beltinci ni v prodaji);
– da koristnik regresa kupuje regresirano blago samo na svoje ime in naslov (samo za sebe);
– v posameznem kmetijstvu (gospodinjstvu) lahko uveljavlja regres samo en koristnik.
III
Poleg splošnih pogojev, navedenih v tem sklepu morajo biti za pridobitev sredstev za subvencioniranje v kmetijstvu izpolnjeni še naslednji pogoji:
Pod točko 1 (prva alinea) in pod točko 2:
– predložitev plačanega računa o nakupu plemenske telice, plemenske svinje ali merjasca.
Pod točko 1 (druga alinea):
– predložitev potrdila kmetijske svetovalne službe o tem, da doma vzgojena žival izpolnjuje pogoje za plemensko žival;
(Opomba: subvencionira se nakup največ 7 kom plemenskih telic in največ 7 kom za domači privez,
10 kom plemenskih svinj in 1 kom plemenski merjasec – po posameznem upravičencu).
Pod točko 3:
– predložitev potrdila veterinarske službe o opravljenem zdravljenju viroze čebel upravičenca.
(Opomba: subvencionira se zdravljenje največ 150 panjev posameznega upravičenca).
Pod točko 4:
– predložitev plačanega računa o zdravljenju.
(Opomba: subvencionira se 1 poseg na žival v letu in zdravljenje največ 10 živali – na gospodarstvo)
Pod točko 5:
– prodajalec semenske pšenice, rži, ječmena, ovsa in strniščnih posevkov že pri prodaji omenjenih semen kupcu- upravičencu zmanjša ceno tega blaga za višino subvencije. Regresni zahtevek za razliko do prave cene prodajalec uveljavi z izkazano dokumentacijo (plačani račun) o prodaji omenjenega blaga kupcu pri občinski upravi Občine Beltinci.
(Opomba: subvencionira se nakup semen za:
– semenska pšenica – za površino največ 10 ha posameznega upravičenca;
– druge žitarice – za površino največ 5 ha posameznega upravičenca;
– strniščni in drugi posevki – za površino največ 5 ha posameznega upravičenca;
– za nakup sadik – flanc paprike, paradižnika in zelja se predloži plačani račun (Omejitev: največ za 20.000 flanc na posameznega upravičenca);
– za nakup semena radiča se predloži plačani račun;
– za nakup flanc solate in radiča se predloži plačani račun (Omejitev: največ 20.000 flanc na posameznega upravičenca);
– upravičenci za regresiranje nakupa hladilne naprave za zelenjadarstvo morajo le-to imeti postavljeno oziroma montirano izključno v skladiščnih prostorih (hladilnici) za dobo najmanj 5 let. Ob predložitvi računa o nakupu hladilne naprave, mora upravičenec podpisati ustrezno izjavo.
Pod točko 6:
– predložitev plačanega računa o nakupu trsnih cepljenk (regresira se nakup največ 1000 trsnih cepljenk posameznega upravičenca);
Pod točko 7:
– pri nakupu apnenca velja enak način uveljavljanja regresa kot pod točko 5, dočim je pri nakupu mulja potrebno predložiti plačani račun (regresira se nakup apnenca največ za 2 toni/1ha in mulja največ 8 ton/1ha).
Pod točko 8:
– predložitev plačanega računa o opravljeni analizi (do 50% cene analize in največ za pet analiz po upravičencu);
Pod točko 9:
– testiranje škropilnic opravlja s strani Občine Beltinci pooblaščen izvajalec (upravičenec plača ceno testiranja, zmanjšano za znesek subvencije).
IV
V primeru, da finančna sredstva namenjena subvencioniranju v kmetijstvu ne bodo uporabljena za vse v tem sklepu določene namene (če za določene namene ne bo zadostnega interesa) jih je v mesecu novembru 2002 mogoče prerazporediti za subvencioniranje tistih namenov, kjer bo interes velik oziroma bo celo primanjkovalo sredstev.
V
Zadnji rok za uveljavljanje zahtevkov za pridobitev finančnih sredstev za subvencioniranje v kmetijstvu v letu 2002 iz proračuna Občine Beltinci je 31. 12. 2002. Zahtevki se uveljavljajo pri občinski upravi Občine Beltinci, Mladinska 2.
VI
Sklep se namesti na oglasne deske po vseh krajevnih skupnostih Občine Beltinci in se objavi v Uradnem listu RS, občinskem glasilu, izvajati pa se začne z dnem sprejetja.
Št. 414-07/169
Beltinci, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti