Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002, stran 10196.

Skladno določilom zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) ter na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99 in 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci sprejel na seji dne 18. 10. 2002
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002
1. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2002 (Uradni list RS, št. 109/01) tako, da glasi:
Proračun občine Rogašovci za leto 2002 je določen v skupni višini 464,206.598 SIT in se glasi:
                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       Rebalans leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           458.695
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  73.011
70   DAVČNI PRIHODKI                  67.362
    700 Davki na dohodek in dobiček          61.755
    703 Davki na premoženje              1.041
    704 Domači davki na blago in storitve       4.566
    706 Drugi davki                    –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                  5.649
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.564
    711 Takse in pristojbine              2.200
    712 Denarne kazni                   –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      200
    714 Drugi nedavčni prihodki            1.685
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 2.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       –
    721 Prihodki od prodaje zalog             –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
      nematerialnega premoženja           2.000
73   PREJETE DONACIJE                    –
    730 Prejete donacije iz domačih virov         –
    731 Prejete donacije iz tujine             –
74   TRANSFERNI PRIHODKI                383.684
    740 Transferni prihodki iz drugih 
      javnofinančnih institucij          383.684
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             464.407
40   TEKOČI ODHODKI                   87.470
    400 Plače in dodatki - zaposleni         16.026
    401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   2.336
    402 Izdaki za blago in storitve          66.598
    403 Plačila domačih obresti            2.310
    409 Rezerve                     200
41   TEKOČI TRANSFERI                 134.639
    410 Subvencije                   9.400
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   46.090
    412 Transferi neprofitnim organizacijam 
      in ustanovam                 15.225
    413 Drugi tekoči domači transferi         63.924
    414 Tekoči tranferi v tujino              –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               226.951
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      226.951
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              15.347
    430 Investicijski transferi            15.347
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)     -5.712
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPIT. DELEŽ (750+751+752)                 5.512
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            5.512
    750 Davki na dohodek in dobiček          5.512
    751 Prodaja kapitalskih deležev            –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije          –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. 
DELEŽEV (440+441+442)                   3.900
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   3.900
    440 Davki na dohodek in dobiček          3.900
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb      –
    442 Poraba sredstev kupnin iz 
      naslova privatizacije               –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)             1.612
                                –
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    –
50   ZADOLŽEVANJE                      –
    500 Domače zadolževanje                –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                4.900
55   ODPLAČILA DOLGA                   4.900
    550 Odplačila domačega dolga            4.900
                                –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                -9.000
                                –
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)           4.100
                                –
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)               5.712
2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih v višini 9,000.000 SIT se pokrije iz sredstev na računih ožjih delov lokalne skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Prerazporejanje sredstev proračunskih postavk mora biti v skladu z določili 38. in 39. člena ZJF zaradi zagotavljanja zakonskih nalog in nemotenega izvrševanja proračuna oziroma neusklajenosti med prihodki in odhodki za posamezne namene.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 02-2/2002-3
Rogašovci, dne 18. oktobra 2002.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti