Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4632. Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Loški Potok, stran 10168.

Na podlagi zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in na podlagi statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 23. seji dne 11. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Občine Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Loški Potok »Odmevi« (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Izdajatelj javnega glasila je Občina Loški Potok. Sedež izdajatelja in uredništva je: Hrib 17, 1318 Loški Potok.
3. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, praviloma petkrat letno, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini ter naročniki izven občine.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA
4. člen
Glasilo v skladu s svojo programsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini na vseh področjih ter izražanje mnenj občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje in delo v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
5. člen
Pravico do objavljanja v glasilu imajo organi Občine Loški Potok, občinska uprava, politične stranke, skupnosti, društva, organizacije ter vsi občani.
Prispevki oziroma članki so v glasilu brezplačno objavljeni in se ne honorirajo.
III. UREDNIŠKI ODBOR
6. člen
Glasilo ureja štiričlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in trije člani uredništva. Člani uredniškega odbora svoje delo opravljajo nepoklicno.
Člane uredniškega odbora na predlog župana imenuje Občinski svet občine Loški Potok. Občinski svet izmed članov uredniškega odbora imenuje tudi odgovornega urednika.
7. člen
Odgovorni urednik ter člani uredništva so v okviru programske zasnove in v skladu s tem odlokom pri svojem delu neodvisni in samostojni.
8. člen
Mandatna doba odgovornega urednika in članov uredniškega odbora je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti programski zasnovi in uredniški politiki glasila.
9. člen
Uredniški odbor ima naslednje naloge:
– oblikuje programsko zasnovo glasila,
– uresničuje programsko zasnovo glasila,
– določa vsebino, ureja in pripravlja besedila za vsako posamezno številko,
– skrbi za spoštovanje zakona o medijih,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
– predlaga občinskemu svetu višino nagrade za lektorja ter odgovornega urednika.
10. člen
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev obvestiti avtorja.
IV. ODGOVORNI UREDNIK
11. člen
Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predlagajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Loški Potok odgovornega urednika. Odgovorni urednik glasila ne more biti oseba, ki je predsednik politične stranke na lokalni ravni.
12. člen
Odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
– vodi uredniški odbor,
– sklicuje seje uredniškega odbora,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih in drugih sporočil,
– skrbi za uresničevanje sklepov in pobud občinskega sveta in župana glede glasila,
– zagotavlja spoštovanje zakona o medijih,
– zagotavlja objektivno poročanje,
– zagotavlja rabo slovenskega knjižnega jezika,
– z uredniškim odborom se opredeljuje glede prispevkov, katerih objava bi utegnila biti sporna glede določil zakona o medijih,
– enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Loški Potok o delu uredniškega odbora ter finančnem poslovanju glasila.
13. člen
Odgovorni urednik je za svoje delo in delo uredniškega odbora odgovoren Občinskemu svetu občine Loški Potok.
14. člen
Občinski svet občine Loški Potok lahko razreši odgovornega urednika, in sicer:
– če ne izvaja programske in vsebinske zasnove glasila,
– če ne sodeluje z uredniškim odborom,
– če daje prednost katerikoli skupini občanov,
– če ne spoštuje določil zakona o medijih,
– na lastno utemeljeno pobudo.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načrta glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto potrdi občinski svet,
– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki se lahko tržijo,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
16. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– izplačilo sejnin članom uredniškega odbora,
– nagrade za opravljeno delo lektorju ter odgovornemu uredniku; višino nagrade na predlog uredniškega odbora potrdi občinski svet,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
17. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih sredstev je župan.
Finančno poslovanje glasila opravlja finančno računovodska služba Občine Loški Potok.
Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem glasila opravlja Nadzorni odbor občine Loški Potok.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
18. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredniški odbor.
19. člen
Če stranka, lista oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunavajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
VII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Programsko zasnovo glasila potrdi Občinski svet občine Loški Potok na predlog uredniškega odbora.
21. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612/02-1
Loški Potok, dne 12. oktobra 2002.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti