Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4623. Odlok o gospodarskih javnih službah, stran 10161.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 23. redni seji dne 4. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe v Občini Dobje – oblike izvajanja gospodarskih javnih služb,
– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– varstvo uporabnikov javnih dobrin,
– druge določbe v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v Občini Dobje.
2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Dobje se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba,
8. vzdrževanje občinskih cest,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
III. IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Kot izbirne gospodarske javne službe se v Občini Dobje izvajajo:
1. javna razsvetljava v naseljih,
2. vzdrževanje in urejanje pokopališč,
3. pogrebne storitve,
4. plakatiranje in oglaševanje,
5. urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih površin,
6. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
7. deratizacija in dezinfekcija,
8. krasitev naselij,
9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
10. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Dobje.
IV. OBLIKE IZVAJANJA
6. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
– z dajanjem koncesij,
– neposredno v okviru občinske uprave z ustanovitvijo režijskega obrata.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi, ker je zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejavnosti gospodarske javne službe neekonomično in nesmotrno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa ni pogojev za podelitev koncesije. Podrobneje se vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in dejavnostmi režijskega obrata določijo v odloku o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Dobje.
8. člen
Koncesija se daje za naslednje javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– pogrebne storitve,
– ravnanje s komunalnimi odpadki.
9. člen
Koncesionirano javno službo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine kot koncedenta.
Za določitev predmeta in pogojev opravljanja javne službe sprejme občinski svet za posamezno koncesijo koncesijski akt.
10. člen
Občina lahko zaradi učinkovitejšega in gospodarnejšega zagotavljanja gospodarske javne službe ustanovi javno službo skupaj z drugimi občinami.
V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja ustrezna služba ali organ v občini, lahko pa se prenese na izvajalce gospodarskih javnih služb pooblastilo za izvajanje določenih strokovnotehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvodov ali storitev, ki jo plačujejo uporabniki za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila, povračila,
– iz proračunskih sredstev,
– z lokalnim davkom,
– iz prihodkov koncesionarja, ki zagotavlja javno službo,
– iz drugih virov.
VII. SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
13. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, katere člane imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin daje županu predloge in mnenja, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb v skladu s 7. členom zakona o gospodarskih javnih službah.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/02-15
Dobje, dne 4. oktobra 2002.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti