Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4627. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov, stran 10164.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1 in 4/93), na podlagi 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 101. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/01), je Občinski svet občine Jesenice na 45. redni seji dne 15. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in o povračilu stroškov
l. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za ureditev pIač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96, 39/99, 86/99), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00, 51/02) ne določa drugače.
2. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač, dela plač, nagrad, sejnin in drugih prejemkov za: župana, podžupana, člane občinskega sveta in člane drugih organov, ki so:
– nadzorni odbor,
– delovna telesa občinskega sveta,
– sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj,
– štaba civilne zaščite,
– uredniškega odbora občinskega glasila,
– drugih organov (delovne skupine, odbori in komisije), ki jih imenuje občinski svet in župan.
II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače ali nagrade v obliki sejnine, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko svojo funkcijo opravlja poklicno, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
4. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar in opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
Plača funkcionarja, ki poklicno opravlja funkcijo, se določi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določanje plače in se povečana za odstotek za funkcijski dodatek in odstotek za vrednotenje delovne dobe.
Za določitev količnika osnovne plače in funkcijski dodatek za poklicno opravljanje funkcije župana se uporabljajo določila zakona o lokalni samoupravi.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače oziroma nagrada v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Delovne izkušnje se funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, vrednotijo tako, da se plača funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
6. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu z zakonom.
7. člen
Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo, ima pravico do nagrade v obliki sejnine ter do povračila stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Nagrado se izplača na podlagi tega pravilnika in ima naravo prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi.
8. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Jesenice.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ, NAGRAD IN SEJNIN
1. Višina in način določanja plače župana
9. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Jesenice (v nadaljevanju besedila: občina), ki sodi v 3. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 8,00. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
2. Višina in način določanja plače oziroma nagrade podžupana
10. člen
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 40% osnovne plače župana iz prvega odstavka tega člena, v skladu z naslednjimi kriteriji, od tega:
– za nadomeščanje župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti 15%,
– za vodenje občinskega sveta (redne in izredne seje) 20%,
– za koordinacijo dela delovnih teles 25%,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog župana 30%,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu župana 10%.
Kriteriji višine in načina določanja plače oziroma nagrade podžupana, veljajo za oba načina opravljanja funkcije.
Mesečna plača oziroma nagrada podžupana vključuje udeležbo na rednih in izrednih sejah občinskega sveta, za kar ne prejme sejnino, ki je določena za člana občinskega sveta.
Podžupan prejme sejnino le pod pogojem, če v mesecu, v katerem se izplača nagrada za opravljeno delo ta ni bila izvršena ter pod pogojem, da z njo ne preseže višine, ki znaša največ 33% osnovne županove plače.
11. člen
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni funkcijski dodatek v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in s tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
IV. SEJNINE IN DRUGE NAGRADE
3. Višina in način določanja nagrade oziroma sejnine članu občinskega sveta
12. člen
Članu občinskega sveta se določi del nagrade oziroma sejnina, ki znaša največ 15% osnovne županove plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi nagrada za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 7,5%,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 7,5%,
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10%.
4. Določanje nagrade oziroma sejnine nadzornemu odboru
13. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade za posamezni mesec glede na delo, ki so ga opravili, in sicer od osnovne plače župana za:
– vodenje seje 8%,
– udeležbo na seji 6%,
– izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 4%.
Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je vabljen na sejo kot poročevalec.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačuje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
5. Določanje višine nagrad oziroma sejnin za druge organe
14. člen
Določanje nagrade oziroma sejnine delovnim telesom občinskega sveta, članu sveta za varstvo pravic najemnikov, članom štaba za civilno zaščito, članom uredniškega odbora, in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet in županu pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov občine od osnovne plače župana brez funkcijskega dodatka in dodatka za delovno dobo in brez drugih dodatkov:
– za funkcijo predsednika delovnega telesa občinskega sveta, sveta za varstvo pravic najemnikov in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan v višini 3,75%,
– za funkcijo osebe, ki vodi štab civilne zaščite in uredniški odbor, pripada sejnina v višini sejnine, ki jo prejme član občinskega sveta za udeležbo na seji občinskega sveta, v višini 7,5%;
– za funkcijo člana civilne zaščite in uredniški odbor, pripada sejnina v višini sejnine, ki jo prejme predsednik delovnega telesa, v višini 3,75%;
– za funkcijo člana delovnega telesa občinskega sveta, sveta za varstvo pravic najemnikov in drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan v višini 1, 875%.
15. člen
Višina nagrade oziroma sejnine je odvisna od področja, ki jo novoustanovljeni organ pokriva, zahtevnosti narave dela, za katerega je bil nek organ imenovan, se določi s sklepom tistega organa, ki ga je imenoval.
V. DRUGI PREJEMKI
16. člen
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Strošek prevoza se povrne v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika imajo pravico do povračila stroška prenočevanja, ki nastane na službeni poti. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
17. člen
Pravice iz 16. člena tega pravilnika uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi navedeni v 2. členu tega pravilnika na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Plače in nagrade se izplačuje mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. delovnega dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v V. poglavju tega pravilnika se izplača v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
19. člen
Plače, nagrade oziroma sejnine se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim navedenim v 2. členu tega pravilnika se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
21. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in drugih članov teles (delovnih skupin, odborov in komisij), ki jih imenuje župan, vodi zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in drugih delovnih teles.
22. člen
Za neudeležbo na seji delovnih teles, navedenih v tem pravilniku in za manj kot 50% časovno prisotnost se sorazmerni del plače in nagrade oziroma sejnine ne izplačuje.
23. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, nagrad, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo sredstva iz proračuna občine.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da mesečno in letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
24. člen
Določila tega pravilnika, ki določa način in višino plače, nagrade in sejnine, ne velja za člana ali vodjo kateregakoli telesa, navedenega v tem pravilniku, če je član ali vodja istočasno delavec občinske uprave.
25. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem, članom nadzornega odbora, volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta ter predsednikom in članom sveta krajevne skupnosti v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 15/99, 10/00).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 142-1/99
Jesenice, dne 15. oktobra 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti