Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002, stran 10156.

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 470/00 in 51/02), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02) je Občinski svet občine Bled na 31. redni seji dne 23. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002
1. člen
3. člen odloka o proračunu Občine Bled za leto 2002 (Uradni list RS, št. 105/01) se spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov          Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.868.725
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)             1.415.171
70   DAVČNI PRIHODKI                 1.163.881
    700 Davki na dohodek in dobiček          720.329
    703 Davki na premoženje              242.307
    704 Domači davki na blago in storitve       201.245
    706 Drugi davki                     –
71   NEDAVČNI PRIHODKI                 251.290
    710 Udeležba na dobičku in dohodki 
    od premoženja                   84.850
    711 Takse in pristojbine              6.600
    712 Denarne kazni                 16.200
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     34.077
    714 Drugi nedavčni prihodki            109.563
72   KAPITALSKI PRIHODKI                163.527
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     133.127
    721 Prihodki od prodaje zalog              –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
    nematerialnega premoženja             30.400
73   PREJETE DONACIJE                  94.520
    730 Prejete donacije iz domačih virov       94.520
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI                195.507
    740 Transferni prihodki iz drugih 
    javnofinančnih institucij            195.507
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.977.588
40   TEKOČI ODHODKI                  478.169
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       107.755
    401 Prispevki delodajalcev za socialno 
    varnost                      14.802
    402 Izdatki za blago in storitve         351.180
    403 Plačila domačih obresti             1.600
    409 Rezerve                     2.832
41   TEKOČI TRANSFERI                 564.675
    410 Subvencije                   13.223
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    26.647
    412 Transferi neprofitnim organizacijam 
    in ustanovam                   115.267
    413 Drugi tekoči domači transferi         409.538
    414 Tekoči transferi v tujino
42   INVESTICIJSKI ODHODKI               536.457
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      536.457
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI              398.287
    430 Investicijski transferi            398.287
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II..)       - 108.863
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov          Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         113.500
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil         11.500
    751 Prodaja kapitalskih deležev          102.000
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
    DELEŽEV (440+441+442)               69.000
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  8.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    61.000
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
    privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)            44.500
C) RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
Skupina / podskupina kontov          Proračun leta 2002
----------------------------------------------------------------
    VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
50   ZADOLŽEVANJE
    500 Domače zadolževanje
    VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)            5.700
55   ODPLAČILO DOLGA                   5.700
    550 Odplačila domačega dolga            5.700
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               -
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.+VIII.+IX.)        - 5.700
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)            - 70.063
ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 
(40+41+42+43)
----------------------------------------------------------------

                                  v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------------------
Področje               Tekoči odhodki in  Investicijski   Skupaj
                       transferi   odhodki in 
                               transferi
-----------------------------------------------------------------------------------
01      Javna uprava            298.745     39.532   338.277
02      Obramba (022 Civilna zaščita)     685      2.752    3.437
03      Javni red in varnost 
       (032 protipožarna varnost)      6.522     15.185   21.707
04      Gospodarske dejavnosti       218.252     475.757   694.009
05      Varstvo okolja            7.634     177.240   184.874
06      Stanovanjska dejavnost in 
       prostorski razvoj          86.300     87.320   173.620
07      Zdravstvo              6.707      3.000    9.707
08      Rekreacija, kultura in dejavnosti 
       neprofitnih združenj, društev in 
       drugih institucij         117.954     18.748   136.702
09      Izobraževanje           249.495     115.210   364.705
10      Socialna varnost          50.550           50.550
-----------------------------------------------------------------------------------
S K U P A J                  1,042.844     934.744  1,977.588
-----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2002.
Št. 40302-1/00
Bled, dne 23. oktobra 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti