Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4667. Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov
4668. Uredba o ureditvi trga za prašičje meso

Sklepi

4669. Sklep o razveljavitvi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za nevladne organizacije

MINISTRSTVA

4670. Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu
4671. Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

4672. Odločba o oceni ustavnosti 9. člena, 2. točke prvega odstavka 25. člena, drugega odstavka 25. člena, četrtega in petega odstavka 27. člena, drugega odstavka 29. člena, tretjega odstavka 32. člena, 36., 37. člena in 1. točke 39. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij in šestega odstavka 580. člena zakona o gospodarskih družbah niso v neskladju z ustavo
4673. Odločba o ugotovitvi neskladja nekaterih določb odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Celje in razveljavitev nekaterih določb odloka o občinskih cestah
4674. Odločba o ugotovitvi, da je sklep drugostopenjskega sodišča v neskladju z 22. členom ustave
4675. Odločba o oceni ustavnosti in zakonitosti Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Kranj v volilno telo za volitve člana državnega sveta za določitev kandidata za člana Državnega sveta

OBČINE

Brežice

4676. Odlok o spremembah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje AFP Dobova
4677. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Staro mestno jedro Brežice
4678. Pravilnik o dodeljevanju posojil in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Brežice

Dobrepolje

4679. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2002
4680. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Dobrepolje

Ilirska Bistrica

4681. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2001

Razkrižje

4682. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Razkrižje

Videm

4683. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm
4684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov
4685. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo
4686. Pravilnik o obdarovanju otrok in starejših
4687. Pravilnik o namestitvi oseb v domove ostarelih in ostale zavode institucionalnega varstva
4688. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence
4689. Pravilnik o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Občini Videm

Žalec

4690. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravki seznamov zdravil
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti