Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002, Kazalo


MINISTRSTVA

4691. Pravilnik o postopku in merilih določanja ter oblikah označevanja tajnosti podatkov policije
4692. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na višjem delovnem in socialnem sodišču
4693. Pravilnik o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na delovnih in na socialnem sodišču
4694. Pravilnik o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
4695. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti perutninskega mesa
4696. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava
4697. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte
4698. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče
4699. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhnika
4700. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje
4701. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik
4702. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk, ki izvirajo iz Ljudske Republike Kitajske
4703. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
4704. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
4773. Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja
4774. Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
4775. Pravilnik o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij
4776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev

USTAVNO SODIŠČE

4705. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 93/2000 z dne 16. 1. 2001
4706. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločbe Občinske volilne komisije občine Dobje
4707. Odločba o razveljavitvi sodbe upravnega sodišča, oddelka v Celju in odpravi odločb Občinske volilne komisije občine Dobje
4708. Odločba o razveljavitvi dela prvega in drugega odstavka 23. člena zakona o političnih strankah in o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek ter prvi stavek tretjega odstavka 26. člena istega zakona niso v neskladju z ustavo
4709. Odločba o razveljavitvi tretjega, četrtega in osmega odstavka 3. člena, prvega odstavka 11. člena, 12. do 20. člena in 46. člena zakona o pospeševanju turizma in o razveljavitvi nekaterih podzakonskih aktov
4710. Odločba, da prvi odstavek 79.a člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodatno vrednost ni bil v neskladju z ustavo

BANKA SLOVENIJE

4711. Sklep o dopolnitvi sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4712. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
4713. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim

OBČINE

Benedikt

4714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2002
4715. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

Bistrica ob Sotli

4717. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli
4718. Pravila o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Brezovica

4719. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
4720. Odlok o organiziranju Mladinskega klimatskega zdravilišča na Rakitni

Cankova

4721. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova

Celje

4722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Parcialnega zazidalnega načrta Slatina (cona A in delno B)

Črna na Koroškem

4723. Odlok o javnem glasilu Občine Črna na Koroškem
4724. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Črna na Koroškem

Gornja Radgona

4725. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona
4726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
4727. Sklep o imenovanju namestnice članice Občinske volilne komisije

Grad

4728. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Hodoš

4729. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2002
4730. Pravila za izvolitev predstavnika v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Jesenice

4772. Odlok o zazidalnem načrtu Za štreko - Straža

Kidričevo

4731. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije občine Kidričevo

Kuzma

4732. Sklep o razrešitvi in imenovanju članov Občinske volilne komisije občine Kuzma

Lenart

4733. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Lendava

4734. Razpis naknadnih volitev v svete Krajevne skupnosti Genterovci in Krajevne skupnosti Pince v Občini Lendava

Ljubljana

4735. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik
4736. Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana
4737. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Metlika

4738. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2003

Mislinja

4739. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta blokovne zazidave Mislinja

Moravske Toplice

4740. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002
4741. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice

Mozirje

4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2002
4743. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003

Novo mesto

4744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto
4745. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za UN učno razvojnega centra za krajino in šport Golf Otočec)
4746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ulicah v Novem mestu
4747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
4748. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnin parc. št. 2505/2, 2505/3, 2505/4 in 2505/5, vse k.o. Ždinja vas
4749. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in o odtujitvi nepremičnine parc. št. 2197/3, k.o. Gorenja Straža

Puconci

4750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci

Ravne na Koroškem

4751. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb distribucije zemeljskega plina, distribucije toplote in o podelitvi koncesije v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica na Pohorju

4752. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ribnica na Pohorju

Rogatec

4753. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2002
4754. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec
4755. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogatec

Semič

4756. Odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič
4757. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Slovenske Konjice

4758. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta šolski kompleks gimnazija Slovenske Konjice

Sodražica

4759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2001

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4760. Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

Šmarje pri Jelšah

4761. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
4762. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
4763. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

Trebnje

4764. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4765. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi in o vzpostavitvi statusa javnega dobra
4766. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za podelitev priznanja "Športnik leta" v Občini Trebnje

Zavrč

4767. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč

Žalec

4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000

Žužemberk

4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk
4771. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem
2. Popravek pravilnika o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev
3. Popravek pravilnika o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
4. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
5. Popravek koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2002
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Čatež - Savska pot (Brežice)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

76. Zakon o ratifikaciji Protokola o prepovedih ali omejitvah uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja 1996), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MPPOUM)
77. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (MDPKPOO)
78. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKPT-A)

Vlada Republike Slovenije

79. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju turizma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti