Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izvenmestnega jedra) in predmestna središča, stran 10180.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izvenmestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Novo mesto (izvenmestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 21/97, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01 in 69/02 – v nadaljnjem besedilu: odlok), nastale zaradi uskladitve z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na Urbanistično zasnovo Novega mesta ter pobud lastnikov oziroma uporabnikov zemljišč.
Kartografski del k odloku predstavlja čistoris vseh sprememb in dopolnitev odloka.
2. člen
V 37. členu odloka, v točki 5.11 Novogradnje pomožnih objektov na GE, za katere zadošča priglasitev del, se četrta alinea dopolni tako, da se v celoti glasi:
– tlorisno velikost ima lahko le do 15 m2 oziroma največ do 30 m2 pri individualnih stanovanjskih hišah in največ do 60 m2 za potrebe kmetijstva, lovstva, športa in turizma, če velikost parcele dopušča postavitev takšnega objekta, pri čemer morajo biti zagotovljeni ustrezni požarnovarnostni odmiki in vsi drugi pogoji, določeni s tem odlokom.
V 43. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se:
(1) dodajo nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:
II/B5-1 – Drejčetova pot
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
3 – PREDISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka največ P + 1
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
5 – POSEBNI POGOJI: možnost razširitve individualne enote z združevanjem
objektov do treh enot po pogojih GE vrstnih hiš. Za neposredne posege v
prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega območja.
II/B5-2 – Drejčetova pot
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
3 – PREDISAN TIP GLAVNE STAVBE: mestna stavba I, visoka največ P + 1
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
5 – POSEBNI POGOJI: možnost razširitve individualne enote z združevanjem
objektov do treh enot po pogojih GE vrstnih hiš. Za neposredne posege v
prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega območja. Obvezna je
navezava območja na Avšičevo ulico.
II/F4 – Kandijska cesta
1 – NAMEN UO: terciarne in kvartarne dejavnosti, bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna stavba; visoka največ P+2,
4 – POMOŽNE STAVBE niso dovoljene, ravno tako PRIZIDKI IN NADZIDAVE
5 – POSEBNI POGOJI: stavbni niz mora slediti obulični liniji le z enim dostopom do glavnih objektov. Novi objekti in zunanja ureditev ne smejo posegati proti Kandijski cesti več kot je obstoječe stanje. Razen dostopa do objektov so nedovoljeni vsi posegi, ki bi pomenili povečanje stroškov v zvezi z rekonstrukcijo Kandijske ceste.
(2) Spremenijo se merila in pogoji v:
II/J7 – Kotarjeva ulica
1 – NAMEN UO:
– bivanje;
– osnovna preskrba prebivalcev (trgovina na drobno, osebne storitve)
PREDPISAN TIP UO: GE stanovanj v bloku
POMOŽNE STAVBE: garaže se lahko postavijo z upoštevanjem enotne gradbene linije kot pritlični enotno oblikovani objekti (z ravno ali položno streho, enotno kritino in fasado); število garažnih mest in lokacijo objekta se določita v postopku izdelave lokacijske dokumentacije ob prej določenih pogojih in ob poprejšnjem soglasju vseh lastnikov stanovanj.
V 44. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se:
(1) doda novo ureditveno območje z naslednjimi pogoji:
III/J21–1 – Mrzla dolina:
1 – NAMEN UO:
– bivanje;
– osnovna preskrba prebivalcev (trgovina na drobno, osebne storitve)
2 – PREDPISAN TIP UO: GE stanovanj v bloku
3 – POSEBNI POGOJI: V okviru funkcionalnega zemljišča objekta je potrebno zagotoviti po normativu določene parkirne površine. Za neposredne posege v prostor je potrebno izdelati skupinsko lokacijsko dokumentacijo oziroma posege načrtovati skupaj s posegi, ki še niso realizirani na območju sprejetega zazidalnega načrta Mrzla dolina.
(2) spremenijo merila in pogoji v:
III/H4 – Volčičeva, Cesarjeva ulica
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH – osnovni tip
Omejitev se ukinja: V UO je do sprejetja PIN dovoljena le prenova obstoječih stavb. Pomožnih stavb ni dovoljeno graditi.
V 47. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se spremenijo merila in pogoji v:
VI/C5 – Gotna vas
1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE II
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno-stanovanjska mestna stavba I
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
V 48. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij
se doda novo ureditveno območje z naslednjimi pogoji:
VII/J21-1 – Križišče Ločna – J del
1 – NAMEN UO: terciarne, kvartarne dejavnosti; bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: poslovna mestna stavba I ali II, visoka največ P + 2
3 – DODATNI POGOJ: dostop do mora biti zagotovljen preko ureditvene enote VII/J21.
V 49. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se spremenijo merila in pogoji v:
VIII/I7 – Krtinke
VIII/I8 – Špehek
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE
3 – OMEJITVE POSEGOV: spremembe namembnosti zemljišč, gradnje novih in
dozidave obstoječih stavb niso dovoljene.
V 50. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se:
(1) dodata novi ureditveni območji z naslednjimi pogoji:
“IX/B2-1“ – V. Bučna vas – ob novi Ljubljanski cesti
1 – NAMEN UO: terciarne dejavnosti; bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: vzdolžna GE I
3 – PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno-stanovanjska ali poslovna
mestna stavba I, visoka največ P + 1
4 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične.
5 – OMEJITEV POSEGOV: do sprejetja lokacijskega načrta Ljubljanska cesta
posegi v UO niso dovoljeni.
IX/H12 – D. Kamence
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH osnovni tip
3 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
(2) spremenijo merila in pogoji v:
IX/H11 – D. Kamence
1 – NAMEN UO: bivanje
2 – PREDPISAN TIP GE: GE ISH osnovni tip
3 – POMOŽNE STAVBE so lahko le pritlične
4 – POSEBNI POGOJI: možnost razširitve individualne enote z združevanjem
objektov do treh enot po pogojih GE vrstnih hiš; za neposredne posege v
prostor je obvezno skupinsko urejanje celotnega območja.
V 51. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij
se doda nova ureditvena območja z naslednjimi pogoji:
X/I13 – Smolenja vas
1 – NAMEN UO: bivanje; terciarne dejavnosti za potrebe UP v okviru zmožnosti stavbnih
tipov ter pogoji bivalnega okolja
2 – PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.
V 52. členu odloka v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij se spremenijo merila in pogoji glede namembnosti v:
XI/I5 – Češča vas in XI/I7 – Češča vas, tako da se doda pri:
1 – NAMEN UO: ......; terciarne dejavnosti
3. člen
Kartografski del odloka se spremeni tako, da se:
(1) spremeni območje urejanja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, in sicer v ureditvenem področju (UP) X – Cikava/M.Slatnik/Smolenja vas za območje novega ureditvenega območja (UO) X/I13 – Smolenja vas.
(2) poveča obseg ureditvenih območij:
– III/A2 – Šmihelska cesta
– IV/B8 – Regrča vas
– IV/B9 – Barončev hrib
– “IV/E2“ – Dom starejših občanov
– “IV/H5“ – Regrča vas
– “IV/H6“ – Regrča vas
– IV/H7 – Vidmarjeva ulica
– “IV/I1“ – Regrča vas
– V/J4 – Bršljin
– VI/H2 – Gočev hrib
– VIII/C5 – JV del Ločne
– VIII/C7 – Ločna -V
– “VIII/C7“ – Ločna – V
– VIII/F1 – Pionir
– VIII/H1 – Pod Trško goro
– “IX/C2“ – Nova kolonija – Z
– “IX/C3“ – V. Bučna vas
– IX/C7 – Nova kolonija – Z
– “IX/C9“ – Muhaber – S
– “IX/H3“ – D. Kamnence – subcenter
– IX/H11 – D. Kamence
– IX/I3 – Zajčice
– “IX/I7“ – Muhaber
– IX/I14 – V. Bučna vas
– IX/I15 – Muhaber
– X/G1 – Cikava
– XH6 – Mali Slatnik
– X/I10 – Mala Cikava
– X/I11 – Smolenja vas
– XI/H2 – Prečna
– XI/I5 – Češča vas
– XI/I7 – Češča vas.
(3) spremeni del ureditvenega območja:
– IX/N1 – D. Kamence.
(4) ukine ureditveno območje:
– “II/N3“ – Zagrebška cesta
– “IV/P5“ – Regrča vas/Regrške košenice
– “XI/O5“ – Prečna (URN)
– “ VII/N1“ – Križišče Ločna – J del
(5) zmanjša obseg ureditvenih območij:
– “II/R1“ – Trate
– II/S2 – Gotenski boršt
– “ III/N3“ – žel. postaja Kandija
– “III/R2“ – Zdole
– “IV/I3“ – Težka voda – S del (le v US z obstoječimi GE)
– “IV/O3“ – Regrške njive
– “IV/O7“ – Regrča vas (le US brez GE)
– “IV/O8“ – Regrča vas (le US brez GE)
– “IV/O9“ – Regrča vas
– IV/S2 – Regrške njive (izven US z obstoječimi GE)
– IV/S3 – Regrške njive
– IV/S4 – Barončev hrib
– “V/N4“ – V. Bučna vas
– “VI/R2“ – Jedinščica
– “VI/S1“ – Gotensko polje
– VII/G1 – Čistilne naprave Ločna
– “VIII/C4“ – Pod Trško goro
– “ VIII/N2“ – Ločna
– VIII/N3 – Ločna
– “VIII/O1“ – Na Dulah – V
– “VIII/O4“ – Ločna
– VIII/O5 – Ločna
– “IX/O3“ – D. Kamence
– “IX/O5“ – Muhaber
– “IX/O7“ – Tržič
– “IX/O8“ – Žabjak
– “IX/P1“ – V. Bučna vas
– “IX/P2“ – Pri studencu
– “IX/S1“ – V dolinah, Na Kamenci, Zajčice
– “IX/S3“ – Rudne
– “IX/Z1“ – Bršljinski potok – Hudo
– “IX/Z2“ – Bršljinski potok – Kamence
– “X/O2“ – Smolenja vas
– X/S1 – M. Cikava/Slatinske brezine
– X/Z1 – Šajser
– “XI/S3“ – Polje
– XI/S4 – Loke
– “XI/O1“ – D. Kamence.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-17/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti