Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4644. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998 in 1999, stran 10191.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) na 42. seji dne 10. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998 in 1999
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in 52/00) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99 in 52/00) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe in programsko zasnovo za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica.
2. člen
(Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
(1) Besedilo v poglavju 3.1.3.3. Promet in zveze, v odstavku Cestni promet: se spremeni tako, da se za prvim odstavkom doda še naslednje besedilo:
Predvidena je izgradnja avtoceste Ljubljana – Obrežje, ki na odseku Hrastje – Lešnica poteka večinoma po območju Mestne občine Novo mesto. Na območju Mestne občine Novo mesto sta predvidena dva priključka, in sicer “Novo mesto – zahod“ in “Novo mesto – vzhod“.
Odsek je posebej pomemben za gospodarsko in prostorsko integracijo širše dolenjske regije ter jugovzhodnega dela širše ljubljanske regije, saj prevzema največji del cestnega prometa med razvojnimi središči teh dveh regij. Na tem odseku se na avtocesto priključujejo prečne povezave dolin Save in Krke, ima pa tudi pomembno vlogo pri povezovanju turističnih zmogljivosti tega območja, ki temeljijo na termalno-zdraviliških, kulturnih in izletniških potencialih. Dolžina celotnega odseka avtoceste (po območju Občine Mirna Peč in Mestne občine Novo mesto) je 7,770 km in prevzema funkcijo obstoječe H1, ki se po izgradnji prekategorizira.
(2) V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebina karte Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev v merilu 1:25000 dopolni s traso avtoceste na odseku Hrastje – Lešnica na delu, ki poteka po območju Mestne občine Novo mesto.
(3) V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu je na kartah PKN v merilu 1:5000 Novo mesto 15, 16, 26, 27, 28 in 37 prikazana meja območja lokacijskega načrta s predvidenimi posegi:
– na območju kmetijskih zemljišč
– na območju gozdnih zemljišč
– na ureditvena območja naselij in območja razpršene gradnje
– na zavarovana območja naravne in kulturne dediščine
3. člen
(Spremembe in dopolnitve družbenega plana)
(1) Besedilo poglavja 4.11. Promet in zveze, v točki 4.11.2. Ceste se spremeni tako, da se v prvem odstavku na koncu doda nova alinea:
– “avtocesto Ljubljana – Obrežje na odseku Hrastje – Lešnica”
(2) Besedilo poglavja 6.4. Načini urejanja prostora se spremeni tako, da se v osmem odstavku tabela pod naslovom V obdobju 1986-1990 so predvidene naslednje faze planskih aktivnosti po posameznih področjih dopolni v točki 2. PROMET IN ZVEZE, 2.2. Cestno omrežje z:
-----------------------------------------------------------------
Krajevna      Naziv             Vrsta  Planske
skupnost                      PIN   faze
-----------------------------------------------------------------
Občina Novo mesto  avtocesta Ljubljana – Obrežje  LN     C
          odsek Hrastje – Lešnica
-----------------------------------------------------------------
(3) Besedilo poglavja 6.6. Kartografski del in programske zasnove se spremeni tako, da se na koncu doda besedilo:
PROGRAMSKE ZASNOVE ZA LOKACIJSKI NAČRT ZA AVTOCESTO NA ODSEKU HRASTJE – LEŠNICA
1. Opredelitev območja urejanja
Avtocesta na odseku Hrastje – Lešnica poteka po območju Mestne občine Novo mesto v delu od naselja Selo pri Zagorici do območja med naseljema Mačkovec in Lešnica. Ureditveno območje obsega zemljišča cestnega sveta avtoceste, površine za prestavitve, novogradnje in ureditve infrastrukturnih objektov in naprav, površine potrebne za preoblikovanje reliefa in renaturacije površin. Odsek meri v dolžino 7,770 km, skupaj s priključkoma, avtocestno bazo in deviacijami pa obsega približno 140 ha.
2. Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba površin
Opis območja
Obstoječa raba površin na širšem območju, po katerem poteka avtocesta, je večinoma v kmetijski rabi, delno poteka po gozdnih in drugih površinah.
Odsek avtoceste se prične pri naselju Zagorica in poteka preko kmetijskih površin vzporedno obstoječi hitri cesti. V nadaljevanju preide v koridor ceste H 1 in se prične postopno poglabljati in poteka v gozdu. Na vrhu Karteljevskega klanca poteka v pokritem vkopu, prične pa se tudi dvigovati na višino terena. Sledi izvennivojski priključek “Novo mesto – zahod“. V tem delu avtocesta poteka pretežno po gozdu in bolj ali manj vzporedno cesti H 1. V km 5,4 je na severni strani avtoceste predvidena avtocestna baza in v nadaljevanju izvennivojski priključek “Novo mesto – vzhod“, ki je lociran nekoliko zahodneje od sedanjega priključka na Mačkovcu. Nato avtocesta zopet prečka cesto H1 in preko kmetijskih površin poteka proti vzhodu ter severno od Mačkovca v viaduktu prečka dolino. Obravnavani odsek trase se zaključi v km 7,770, z bodočo navezavo na odsek Lešnica – Kronovo, začasno pa je predvidena predvidena navezava na obstoječo cesto H1.
Prečni prerez avtoceste je zasnovan kot štiri pasovna cesta s širino vozišča 3,75 m, z robnima pasovoma ob prehitevalnem pasu, dvema odstavnima pasovoma, dvema ločilnima pasovoma in dvema bankinama, v skupni širini 26,60 m.
Vse prometne povezave, ki jih poseg prekinja, se nadomestijo z novimi, prav tako vsi prekinjeni dostopi do obdelovalnih površin in drugih območij ob avtocesti. Obstoječa hitra cesta (H1) bo zaradi posega prestavljena v delu Karteljevskega klanca, ter na območju priključka “Novo mesto – vzhod“.
Zaradi gradnje avtoceste je treba odstraniti oziroma odkupiti naslednje objekte:
kozolci
– na parc. št. 934/1, k.o. Zagorica; tangiran z deviacijo 1-2 v profilu deviacije P44
– na parc. št. 785, k.o. Zagorica; tangiran s traso avtoceste v profilu avtoceste P57
– na parc. št. 1017, k.o. Zagorica; tangiran z deviacijo 1-3 v profilu deviacije P3
– na parc. št. 2116, k.o. Ždinja vas; tangiran s traso avtoceste v profilu avtoceste P324
– na parc. št. 2251, k.o. Ždinja vas; tangiran z deviacijo 1-13 v profilu deviacije P9
– na parc. št. 2205, k.o. Ždinja vas; tangiran z deviacijo 1-13 v profilu deviacije P19 lesena lopa
– na parc. št. 2247, k.o. Ždinja vas; tangiran s traso avtoceste v profilu avtoceste P335 stanovanjski objekt Mačkovec 4 in pomožni objekti
– na parc. št. 2360/2, 2360/3 in 2360/4, k.o. Ždinja vas; tangiran z deviacijo 1-12 v profilu deviacije P101 stanovanjski objekt Šmarješka cesta 68
– na parc. št. 363, 465 in 2364, k.o. Ždinja vas; tangiran z deviacijo 1-12 v profilu deviacije P107.
Poleg navedenih objektov se zaradi izgradnje avtoceste ruši tudi del obstoječe ceste H1 nad Mačkovcem, ker bo promet stekel po novi vpadni in priključni cesti. H1 se ruši tudi v delu ob avtocesti (od km 7,4 do km 7,8).
Objekti
Na trasi avtoceste bo zgrajen en viadukt (Mačkovec), pokriti vkop na vrhu Karteljevskega klanca, 2 podvoza, 3 nadvozi, 1 prepust za regulacijo Karteljevskega potoka in trije armiranobetonski oporni oziroma podporni zidovi.
3. Zasnova infrastrukturnih omrežij in naprav
Za vse prestavitve in zaščite vodov komunalnega in energetskega omrežja ter omrežja zvez, ki jih povzroča predvidena gradnja avtoceste, so bile izdelane posebne strokovne podlage, ki določajo mikrolokacijo prestavitev in tehnične rešitve upoštevaje predhodno postavljene pogoje upravljalcev.
Meteorna kanalizacija
Kontroliran sistem odvodnje meteornih voda je urejen za celotno traso avtoceste in priključke ter za deviacije 1-6, 1-11 ter del deviacije 1-12 med severno obvoznico Novega mesta in deviacijo 1-11. Meteorne vode z vozišča se vodi do zadrževalnikov/usedalnikov preko vodotesne kanalizacije ali jarkov, tesnjenih z glino (ali brez tesnjenja, če ležijo le-ti v glinenih slojih).
Zaradi odvodnje vode iz zadrževalnikov se izvedejo sledeči kanali:
– kanal iz zadrževalnika 6
– kanal iz zadrževalnika 7
– kanal iz zadrževalnika 8
– kanal iz zadrževalnika 11.
Zadrževalniki
Za zaščito odvodnika meteornih vod s cestišča so predvideni naslednji zadrževalniki/usedalniki:
– Z0 – Med avtocesto in deviacijo 1-2, levo ob deviaciji 1-2 v km 0,1+80
– Z1 – desno ob avtocesti v km 0,6 ob deviaciji 1-2
– Z2 – desno ob avtocesti v km 1,3.
– Z3 – desno ob avtocesti v km 3,6.
– Z4 – desno ob avtocesti v km 4,6.
– Z5 – desno ob avtocesti v km 5,3.
– Z6 – levo ob deviaciji 1-11 v km deviacije 0,7+60.
– Z7 – desno ob avtocesti v km 6,8.
– Z8 – desno ob avtocesti v km 7,7+20.
– Z9 – desno ob deviaciji 1-6 v km deviacije 0,9+20.
– Z10 – levo ob deviaciji 1-12 v km deiacije 0,1.
– Z11 – v krožnem križišču na deviaciji 1-12.
Fekalna kanalizacija
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev predvidenih v lokacijskem načrtu, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje kanalizacijske objekte in naprave:
– Fekalna kanalizacija d 20 cm levo ob deviaciji 1-13 od profila deviacije P1 do križanja z avtocesto pod viaduktom 6-1 v km 6+894
– Izvede se novoprojektirana fekalna kanalizacija d 20 cm, ki poteka od upravne zgradbe avtocestne baze Novo mesto do novoprojektirane greznice
Vodovod
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev predvidenih v lokacijskem načrtu, je potrebno prestaviti ali prilagoditi oziroma zgraditi naslednje vodovode:
– D 90 mm desno ob glavni cesti H1 med profili avtoceste P1-15m in P3+8m
– D 90 mm levo od deviaciji 1-1 med profili deviacije P1-2m in P3+2m
– D 500 mm desno od deviaciji 1-12 med profili deviacije P55 in P59
– D 500 mm levo med profili avtoceste P325-10m in P327+18m
– D 63 mm desno ob deviaciji 1-13 med profili deviacije P20-10m do P20
– Izvede se nov vodovod d 100 mm za avtocestno bazo Novo mesto, ki poteka levo ob avtocesti od P325-10m do P304-9m, nato pa levo ob deviaciji 1-11 do avtocestne baze
Elektrika
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev predvidenih v lokacijskem načrtu, je treba prestaviti ali prilagoditi oziroma zgraditi naslednje elektroenergetske vode:
– daljnovod D1 – DV 2×110 kV Brestanica – Hudo
– daljnovod D2 – DV 2×110 kV Krško – Hudo
– daljnovod D3A – DV 20 (110 kV) Brestanica – Bršljin
– elektrovod V1A, V1B, V2 – DV 20 kV Jezero – Zagorica (V1A in V1B) in DV 20 kV Jezero; odsek Karteljevo–Daljni vrh (V2)
– elektrovod V3 – DV 20 kV Jezero, odsek Karteljevo – Kamenje
– elektrovod V4 in transformatorska postaja – Za preskrbo avtocestne baze in osvetlitve avtocestnega priključka “Novo mesto-vzhod“ z električno energijo se izvede nov DV 20 kV VN vod in uredi VN/NN razklopišče. VN odcep za avtocestno bazo se izvede iz 20 kV daljnovoda Mačkovec-Bajnof na območju Srednje kmetijske šole Grm pri Bajnofu.
– elektrovod V5 – Za preskrbo napajanja osvetlitve priključka “Novo mesto-zahod“ se iz TP “Avtocestna baza“ izvede nov DV 20kV visokonapetostni vod, ki poteka v koridorju 20 kV daljnovoda Mačkovec-Bajnof do TP “Novo mesto-zahod“.
– elektrovod V5A, V5B, V5C – DV 20 kV Šentjernej, odsek Mačkovec – Bajnof
– elektrovod N1 – Tangirana so stojna mesta nizkonapetostnega omrežja NNO Zagorica.
– elektrovod N2A, N2B – Nizkonapetostno omrežje NNO Dobje in NNO Telekom
– elektrovod N8A – Za napajanje objektov Pod Trško goro 111 in Ločna 31
– elektrovod N8B – Za napajanje objekta Ločna 31
Plin
Zaradi izgradnje avtoceste bo potrebno prilagoditi visokotlačni magistralni plinovod M4 in sicer:
– Križanje z deviacijo 1-11
– Križanje z deviacijo 1-12
– Križanje z avtocesto pod viaduktom 6-1 “Mačkovec“
– Križanje z deviacijo 1-13 med profiloma deviacije P9 in P10
– Križanje z deviacijo krajevne poti levo od avtoceste med profiloma avtoceste P346 in P347
– Križanje z deviacijo poljske poti med profiloma deviacije 1-12 P81 in P82
Telekomunikacije
Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s to uredbo, je potrebno preurediti ali zgraditi naslednje telekomunikacijske objekte in naprave:
– PEHD cev 2x50mm (dvojček) – nadomesti mednarodni koaksialni kabel K14
– Medkrajevni kabel K75
– Medkrajevni kabel K89
– KATC Mirna Peč – TKR 1 / RNO
– Krajevni kabel K1 (GATC II Novo mesto)
– PEHD cev 2x50mm (dvojček) in kabel TK 59 50x4 za avtocestno bazo
– Kabelska kanalizacija ob severni obvoznici
– K6 – KO 1 / RNO KM Ločna
– K8 – GC Novo mesto II
– Medkrajevni kabel K15 ter MK Novo mesto – Otočec (skupna trasa)
Klic v sili
Ob celotni trasi avtoceste se izvede kabelska kanalizacija za sistem klica v sili, katerega stebrički bodo postavljeni na medsebojni razdalji cca 2000 m.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je predvidena:
– na obeh avtocestnih priključkih vključno s križišči
– na celotni dolžini deviacij 1-6 in 1-11
– na deviaciji 1-12 (odsek med severno obvoznico Novega mesta in križišča z deviacijo 1-13)
– za razsvetljavo ceste v pokritem vkopu
Semaforizacija
Semaforizirana so naslednja križišča:
– obe križišči na priključku “Novo mesto-vzhod“
– križišče deviacij 1-12 in 1-13
– prehod javne poti preko deviacije 1-12
4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s podobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo. Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente. Posebno pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju viaduktov in nadvozov preko avtoceste ter ureditvam vmesnega prostora med priključnimi rampami in avtocesto na območju priključkov.
Za ozelenjevanje je potrebno uporabljati izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine ter sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst. Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
Vsi posegi v relief se morajo v največji meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljani v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo. V gozdni rob se sme posegati samo neposredno na mestu izgradnje avtoceste, po končani izgradnji pa je potrebno gozdni rob obnoviti z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Regulirane struge vodotokov je potrebno urejati sonaravno, tako, da se ohranijo biotopi, pri saditvah naj se uporabi samo rastje tega območja.
Protihrupne zaščite je potrebno oblikovno prilagajati urbani in krajinski podobi prostora ter jih zaradi percepcije voznika na avtocesti spreminjati na ustrezni razdalji.
5. Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter značilnih kakovostnih prvin krajine
Na območju, po katerem poteka avtocesta so evidentirani trije kulturni spomeniki, od katerih sta območje Hmeljnika in Stari Grad zavarovana kot kulturna spomenika, območje Trške gore pa je zavarovano kot kulturna krajina. Vse spomenike je potrebno varovati v skladu s pogoji Uprave RS za kulturno dediščino.
Večji posegi v naravno dediščino se kažejo pri prečkanju suhe struge potoka Igmanca ter Karteljevskega potoka. Izpostavljen habitatski pomen ima tudi gozdni kompleks (Dule, Dobrava, Brezovica) z migracijskimi potmi prostoživečih živalskih vrst. Ureditve je potrebno uskladiti z vodnogospodarskimi pogoji in Upravo za varstvo narave. Prehodi živali so mogoči:
– skozi podvoz 3-1 (neasfaltiran prehod širine 2 m),
– preko nadvoza 4-3 (neasfaltiran prehod širine 12 m),
– preko pokritega vkopa 8-1 (širina zatravljenega prehoda je 291 m),
– pod viaduktom 6-1 “Mačkovec“ (širina prehoda je približno 60 m).
6. Usmeritve za varovanje bivalnega in delovnega okolja
Z namenom varovanja življenjskega okolja je potrebno predvideti zaščito pred prekomernim hrupom ter onesnaževanjem zraka in tal. Za varstvo pred hrupom so predvideni aktivni ukrepi v obliki protihrupnih ograj v dolžini približno 2500 m (2300 m ob avtocesti in 200 m ob deviacijah) ter približno 530 m protihrupnih nasipov – nadvišanja predvidenih vkopov za zaščito objektov ob trasi avtoceste (440 m ob avtocesti in 90 m ob deviacijah). Vsi aktivni protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov. Obenem je predvidena tudi dodatna pasivna zaščita za enajst stanovanjskih objektov vzdolž trase.
Na celotnem odseku avtoceste se sme v struge vodotokov in v podtalje spuščati samo čista meteorna voda oziroma voda, ki ustreza določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
7. Zasnova zaporednosti gradnje
Predvidena je izgradnja po posameznih fazah, ki se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote.
(4) V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebina karte Zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev v merilu 1:25000 dopolni s traso avtoceste na odseku Hrastje – Lešnica na delu, ki poteka po območju Mestne občine Novo mesto.
(5) Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k planu, na listih PKN v merilu 1: 5000 Novo mesto 15, 16, 26, 27, 28, in 37.
(6) Sestani del programskih zasnov je tudi kartografska dokumentacija na kartah – listih PKN v merilu 1: 5000: Novo mesto 15, 16, 26, 27, 28, in 37.
4. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-38/2002
Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti